forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

DER?N WIKILEAKS OPERASYONU

Aktif .

samil_tayyar?AM?L TAYYAR - STAR GAZETES?  

Ortal??a saç?lan yüzlerce sayfal?k Wikilieaks belgelerini okuduktan sonra cevap bulmam?z gereken en kritik soru, budur. Bunun için daha özel ve ilave bilgilere ihtiyaç oldu?unun alt?n? çizmeliyim. Ortal?k toz dumanken, hele elimizde ciddi ve sa?lam fazlaca veri yokken yapaca??m?z yorumlar, bizi yanl?? kulvara sürükleyebilir.


Zira 251 bin 287 belgenin sadece 226’s? aç?kland?. Di?er belgeler ortal??a döküldükten veya bu operasyonun perde gerisine ili?kin ipuçlar?na ula?t?ktan sonra daha sa?l?kl? analizler yapma imkan? olacakt?r.

Ne var ki, ilk i?aretler, Amerika’daki Neoconlar, ?srail lobisi ve küresel sermayenin merkezini olu?turdu?u, ki?isel olarak “Global Ergenekon” olarak tan?mlad???m, isteyenin “Derin NATO” gibi farkl? isimler verebilece?i bu küresel aktörün, Wikilieaks üzerinden kalk??t??? büyük bir operasyonla kar?? kar??ya oldu?umuz izlenimi do?uruyor.

Bu perspektiften bak?ld???nda, operasyon üç boyutlu alg?lanabilir. Birincisi Obama’ya istikamet verme ve zaman içinde etkisizle?tirme, ikincisi küresel rekabetin oyun sahas? Avrupa/Asya/Ortado?u düzleminde kartlar? yeniden da??tma, üçüncüsü bölgesel güç olan ve küresel oyuncu gibi davranan Türkiye’yi hizaya getirme çabas? olabilir.

Muhatap tüm ülkelerin yüzlerine do?rudan söylenemeyen ne varsa Wikilieaks aynas?ndan yans?t?lm?? gibi...

Seçilmi? belgeler

Avrupa’n?n güçlü aktörleri Fransa, Almanya ve ?talya’n?n liderlerine yönelik çirkin tan?mlamalar yap?l?yor.

Son dönemde etkilemekte zorland?klar? ve Türkiye ile birlikte hareket etmeye ba?layan Suudi Arabistan ile Ürdün, ?ran’?n önüne at?l?yor.

Rusya ile stratejik enerji politikalar? geli?tirmeye çal??an Azerbaycan, Türkiye’nin hedef tahtas?na konuyor.

Türkiye’deki kurumlar (Çankaya-hükümet-ordu) aras?nda çat??ma körüklenerek yeni bir iktidar krizi yarat?lmas? planlan?yor. Bu senaryo, isimsiz kaynaklara dayal? yolsuzluk dedikodular?yla zenginle?tiriliyor.

Bu küresel derin yap?n?n hazmedemedi?i ve Bush gibi tümden kontrol edemedi?i Obama ise itibars?z bir lider haline getirilmek isteniyor.

Belgeler, daha do?rusu diplomatik dedikodular?n yer ald??? metinler öyle seçiliyor ki, her biri birer strateji ürünü. ??in garip taraf?, bu belgeleri Irak’ta görev yapan istihbarat eri Bradley Manning’in siteyi yöneten Julian Assange’a s?zd?rd???, bu zat?n da tüm engellemelere ra?men bunlar? yay?nlad???na inanmam?z? bekliyorlar.

Türkiye’deki uzant?s?

Bir ba?ka gariplik, Türkiye’deki sazanlar hemen oltaya tak?l?yor. Daha do?rusu, durumdan vazife ç?kar?yorlar. Ya da i?areti al?yorlar. Albay Dursun Çiçek’le ilgili çok say?da bilirki?i raporuna ra?men itiraz edenler, isimsiz iki kayna??n dedi

kodusu üzerinden üretilen diplomat kriptosuna dört elle sar?l?yor.

CHP Genel Ba?kan? K?l?çdaro?lu bile “Bu belgeler çok önemli. Kimse önemsiz diyemez. Bir ekip kurup belgeleri inceleyip tasnif edip kamuoyuna aç?klayaca??z” diyebiliyor. Ne yaz?k ki, çok önemli dedikleri diplomat dedikodular?nda CHP ile ilgili yap?lan “bir grup gürültücü” s?fat?na dört elle sar?l?rcas?na...

Di?er taraftan bu belgelerin tümden Amerika’ya ra?men yay?nland???, bu ülkenin karizmas?n?n çizildi?i ve mahcup duruma dü?tü?ü yolundaki yorumlar bana çok safça geliyor. “Bu belgeler bize ve müttefiklerimize yönelik sald?r?d?r” diyen ABD D??i?leri Bakan? Hillary Clinton’un yorumu ve Türkiye’den özrü, bir yerde samimi bulunabilir.

Ancak, tecrübeli bir diplomat?n ifadesiyle, ABD D??i?leri ve Savunma Bakanl??? aras?ndaki görü? ayr?l???n?n iki dü?man ülke aras?ndaki farkl?l?klar kadar keskin oldu?u hesaba kat?l?rsa, çat??man?n boyutu daha iyi görülebilir.

Pergelin hareketli aya??n?n aç?s?n? daralt?p seçilmi? belgelerdeki Türkiye’ye ili?kin mesajlar?n ortak yönlerini dikkate al?rsak, bu yönde yap?lacak yorumlar çok abart?l? olmaz san?r?m. Video komplosuyla CHP’yi biçimlendiren irade, AK Parti’yi Wikilieaks üzerinden tasfiye veya etkisizle?tirme senaryosuna can suyu katabilir.

AK Parti/CHP Koalisyonu

CHP’deki lider de?i?iminin ya?and??? günlWerde as?l hedefin AK Parti oldu?unu ve Ba?bakan Erdo?an’? tasfiye etmek istediklerini dile getirdi?imde gülenler, yeni geli?meler kar??s?nda dudaklar?n? büzü?türmesinler.

O dönemde, mevcut siyasal konjonktür AK Parti’nin tümden tasfiyesine imkan vermedi?i için AK Parti-CHP Koalisyonuna dayal? senaryonun sat?n al?nma ihtimali en yüksek senaryo oldu?unu yazd???mda neredeyse herkes CHP-MHP senaryosundan söz ediyordu.

??te Wikilieaks hamlesi...

2003, 2007 ve 2009’da iktidar partisini darbeyle deviremediler, ?imdi Balyoz ve Ergenekon’u aklay?p Wikilieaks enstrüman?n? kullanmak istiyorlar. Bu dedikodular, seçim sürecinin en önemli malzemeleri olacakt?r.

Her daim ifade etti?im gibi, 8 y?ld?r iktidar partisi ve Türkiye üzerinde oyun üstüne oyun kuranlar hep ba?ar?s?z oldular, bu kez tuttururlar m? muhataplar?n?n tuza?? alg?lama kabiliyeti ve oyun kurgusuna ba?l?d?r.

?ktidar partisi, 8 y?ld?r bu tuzaklara dü?meden etkin ve güçlü bir oyun kurucu olarak sahada yer almas?n? bildi, inan?yorum yine ba?aracakt?r. E?er Türkiye’de bir iktidar de?i?ikli?i olacaksa buna karar verecek olan halkt?r, uluslararas? komplocular ve onlar?n yurt içindeki uzant?lar? de?il.

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri