forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

agca_ulkeMehmet Ali A?ca TRT'den sonra ilk kez özel bir kanalda canl? yay?na ç?kt?. Ülke TV'de Ersoy Dede'nin sorular?n? yan?tlayan A?ca yakla??k iki saat canl? yay?nda kald?. A?ca, Obama'y? öldürmek için Mossad'?n kendisiyle görü?tü?ünü söyledi...  


MOSSAD, OBAMA'YI VURMAM ?Ç?N BEN?MLE TEMAS KURDU

A?ca, MOSSAD ile ?srail büyükelçili?i ile temas? oldu?unu 2008 y?l?nda Mossad ajan? bir bayanla görü?tü?ünü ?srail Elçili?i'nden cevap geldi?ini, Mossad ajan? Türkiye'de do?du?unu, Türkiye'den ?srail'e gitti?ini, bu ajanla 2 kez görü?tü?ünü, Peres ile görü?mek istedi?ini, ancak elçilikten olumsuz cevap geldi?ini anlatt?. Mossad ajan? kadan?n kendisini ba?ka bir ajan ile tan??t?rd???n?, Mossad'?n kendisini megolaman olarak tan?mlad???n?, Mossad ajan?n?n kendisini "ABD Ba?kan? Obama'y? öldürürsen sana her türlü deste?i veririz dedi. " Nisan May?s aras?nda Mossad ajan? ile KKTC'ye gittik. Ben Obama'y? öldürmeyece?im. Böyle bir plan?m da yok. Ancak Mossad, bir ba?ka tetikçi bulur. Dünyay? kana bulayabilirler. Ba?kan Obama'n?n helikopteri kalk?yor. 15 km uzakl???nda bir hava üssüne iniyor. Burada bir stinger füzesi ile Obama'n?n helikopterinin havaya uçurabilece?ini söylediler. Bana Stinger füzesini kullanmay? ö?rettiler. Beni Kanada'ya götüreceklerdi, Ordonda ABD'ye geçecektik. Belki de Stinger füzesini ?ran'dan ya da Pakistan'dan alacaklar ve ABD'nin ?ran'? vurmas? için gerekçe göstereceklerdi. Belki de beni ABD'de yakalat?p ?ran ad?na hareket ediyor gösterip eylem yapt?racaklard?.

A?ca, 11 Eylül olaylar?n?n ard?nda CIA ve Mossad oldu?una dair kendisine bilgiler verildi?ini, Obama'n?n i?galci politikalar? reddetti?ini, Mossad'?n da onu devred??? b?rakarak  Josej Biden'in göreve getirilerek Amerika'y? yine istedikleri çizgiye çekmek istediklerini söyledi. A?ca, Bütün dünyay? bütün islam ülkelerini uyar?yorum bu tuza?a dü?meyin.

A?ca, ?srail'in ?ngiltere'de bir uça??n dü?mesinden Suriye'yi sorumlu tutacak eylemler yapt???n?, Hariri Suikasti'nin yap?lmas?n?n da tamamen Mossad'?n bir i?i oldu?unu söyledi. A?ca, Mossad'?n ajan? ile çekilmi? resimler oldu?unu, onlarla ilgili dökümanlar? avukatlar?na b?rakt???n? kendisi hakk?nda yap?lacak bir eylemde bu belgelerin dünya medyas?na verilmesi talimat?n? verildi?ini söyledi.

A?ca, Mossad Obama'y? öldürmek istiyor. Obama'y? ben vuruyor olsayd?m, A?ca nerden geldi, Türkiye ya da ?ran diyecekti. Bunun üzerine Ya Türkiye'ye ya da ?ran'a sald?r? gerçekle?tirilecekti. Mossad'?n as?l hedefi medeniyetler çat??mas? yaparak ülkelerin birbirleri ile tamamen dü?man olmas? pe?inde oldu?unu söyledi. Ben Obama'y? vuracak en uygun adam?m. Papay? vurmu?um. Vatikan da bana güvendi. Vatikan'? 20 y?l sonra if?a ettim. Mossad beni tekzip etti?i an ?srail'in Ankara Büyükelçilik'te görevli Türkiye do?umlu yahudi ajan?n dökümanlar?n? veririm. O bayan?n ad? Viki han?md?r. Mossad tekzip eder ise foto?raflar? ortaya korum.

A?ca, yazd??? kitapla ilgili büyük bir susturma eyleminin gerçekle?tirdi?ini, Vatikan'? ABD'yi Rusya'y? belgelerle ispat eden bir kitap. Ama kitapla ilgili her?ey gizleniyor.

A?ca, Mossad'?n ba??ms?z bir terör örgütü gibi çal??t???n?, Mossad'?n elinde Obama'y? öldürme plan? bulundu?unu, bunun d???nda Papa'y? öldürme plan? bulundu?unu belirterek "Bu planlar? durdurmak tüm insanl???n borcudur. Mossad bunu yaparsa dünyan?n sonuna kadar sürecek bir sava?? ba?latacakt?r. Bunu durdurmak tüm insanl???n borcudur.

A?CA'NIN SÖZLER?... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri