forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

wikileaks_wikiFehmi Koru: Yay?mlanacak belgelerin hepsi ABD büyükelçiliklerinin Washington'a gönderdi?i telgraf veya kriptolardan ibaret de?il. ... 'Bohçac? dedikodusu' diye küçümsemeyi zorla?t?ran, merak? yo?unla?t?ran ve herhalde Washington ile dünyan?n her taraf?ndaki temsilcilerini esas kayg?land?ran da merkezden gönderilen direktifler...

FEHM? KORU'NUN YEN? ?AFAK'TAK? YAZISI

Haberiniz olsun: ?ov henüz ba?lamad?

Pandora'n?n kutusu aç?ld?, ama galiba kapa??n?n yeniden kapanmas? hayli zaman alacak. Wikileaks'in yay?mlad??? ilk tertip belgelerin say?s? ola?anüstü s?n?rl?. Julian Assange, dün bir gazeteye, içerik daha fazla önem ta??d??? için, iyice anla??ls?n ve üzerinde tart???ls?n diye, belgeleri azar azar yay?mlayacaklar?n? belirtti.

Azar azar yay?mlayarak, dünyan?n her taraf?nda görevli onbinlerce Amerikal? diplomat? ve onlarla temasta olan kimbilir ne kadar insan? tedirgin edip diken üstünde tutmay? planlad?klar? belli.

K?sa baz? istatistik bilgiler sunay?m: Yay?nlanacak belgelerin say?s? 250 binden biraz fazla. Bunlar?n yar?s?n?n üzerinde herhangi bir k?s?tlama yok; ama yüzde 40.5'i 'Mahrem' ('Confidential') damgas? ta??yor. Yüzde 6's?, ya da 16 bin 652 adet belgenin üzerinde 'Gizli' ('Secret') mührü var. 4 bin 330 belge ise 'NOFORN' k?s?tlamas?na tâbi tutulmu?; yani 'ABD-vatanda?? olmayanlar'?n hiçbir biçimde eline geçmemesi gereken belgeler bunlar...

Bunlar?n hepsi Wikileaks'in arzu etti?i bir takvime ba?l? olarak merakla bekleyen herkesin bilgisi dahiline girecek...

Sözün k?sas?, '?ov' henüz ba?lamad? say?labilir.

Yay?mlanacak belgelerin hepsi ABD büyükelçiliklerinin Washington'a gönderdi?i telgraf veya kriptolardan ibaret de?il. 243 bin 270 adet belge elçilik kriptosu, ama 8 bin 017 adet belge de ABD d??i?leri bakanl???n?n dünyan?n her taraf?ndaki misyonlar?na gönderdi?i yaz?lar ve raporlar... 'Bohçac? dedikodusu' diye küçümsemeyi zorla?t?ran, merak? yo?unla?t?ran ve herhalde Washington ile dünyan?n her taraf?ndaki temsilcilerini esas kayg?land?ran da merkezden gönderilen direktifler...

Süreç içerisinde hemen her ülke için 'casusluk' yapmay? ve bu sebeple ceza almay? göze alacak kadar de?erli belgelerle de kar??la?aca??m?z â?ikâr...

ABD'nin Türkiye'deki temsilcilerinin merkeze gönderdikleri kriptolar, ilk tertip belgelere bak?l?rsa, sa?dan soldan derleme bilgiler içeriyor daha çok; ço?undan, notu yazan?n '1 Mart tezkeresi' gibi büyük bir yenilgiyi ülkesine ve âmirlerine ya?atm?? olmas?n?n ezikli?i, utanc? hissedilebiliyor. Hiç de?ilse geli?meleri yak?ndan izleyenler hissedebiliyorlar... Derledikleri bilgilerin ço?unun gerçeklerle irtibats?z oldu?u da görüldü zaten; daha çok muhalifler veya iktidardan kuyruk ac?s? olanlar ya da kendisine d?? destek arayan 'aferistler' taraf?ndan beslenmi?, Amerikal? diplomatlar...

Zaten bu sebepledir ki, 'Yeni CHP'nin 'çiçe?i burnunda' genel sekreteri d???nda belgelerin üstüne atlayan ç?kmad? politikac?lar aras?ndan... 'Dedikodular?n kimi vuraca?? belli olmaz, neme lâz?m' çekingenli?i hakim politikac?lara... Do?ru olan da bu.

Dü?ünün: Ya Washington'dan Ankara'ya gönderilen direktifler aras?nda ülkeyi istikrars?zl??a sürüklemeyle sonuçlanabilecek tavsiyeler ve destek al?nacak i?birlikçilerle ilgili bilgiler varsa? Sürekli Washington'u mesken tutan baz? tiplerin s?rf kendi ç?karlar?n? dü?ünerek yalan-dolanla besledikleri yönetim, onlar?n sundu?u yaveleri, adlar?n? da aç?k ederek Ankara'ya geçmi?se?

Ba?bakan Tayyip Erdo?an 'Bekleyelim bakal?m, Wikileaks ete?indeki ta?lar? bir döksün hele' diyor ya, asl?nda amac?n?n ne oldu?u tam kestirilemeyen bir oda??n, kendi takvimine göre yönlendirdi?i bir süreçte, herkesin benimsemesi gereken tav?r budur.

Wikileaks'in aç?klad??? ilk tertip belgelerden diplomatlar?n komedyenlerle akrabal?k ba?? oldu?unu ö?rendik; diplomatlar? yönlendirip politikalar üretenler kaç kalibreymi?, yeni belgeler aç?kland?kça ö?renece?iz...

http://yenisafak.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri