forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

WIKILEAKS ?LE AMER?KAN-?SRA?L ?L??K?LER KOM?TES? BA?LANTISI!

Aktif .

wikileaks_wikiYeni ?afak yazar? ?brahim Karagül, Dünyan?n gündemini de?i?tiren Wikileaks Belgeleri'yle ilgili önemli tesbitlerde bulunmu?. Belgelerin Wikileaks'te yay?nlanmas?n?n Amerikan-?srail ?li?kileri Komitesi AIPAC'in bir operasyonu oldu?unu savunan Karagül, "WikiLeaks olarak bildi?imiz operasyon ile AIPAC aras?ndaki ba?lant? daha 2005 y?l?nda ortaya ç?km??t?.. WikiLeaks'in patronu, ABD'deki Yahudi lobi örgütlerinin en büyü?ü olan Amerikan-?srail ?li?kileri Komitesi AIPAC" diye yazm??...?BRAH?M KARAGÜL'ÜN YEN? ?AFAK'TAK? YAZISI
 

WikiLeaks ?srail mi? Tel Aviv ba?lant?s?...

WikiLeaks belgeleri, içeri?i ile bütün dünyay? sarsm?? gibi görünse de asl?nda "nas?l bir operasyon", "kimin operasyonu" sorusu çok daha önemli..

Cumhurba?kan? Abdullah Gül'ün özellikle bir ülkeye, ?srail'e vurgu yapmas?, imalarda bulunmas?, "bakal?m ne ç?kacak, daha bir ?ey görmedik" demesi, VikiLeaks operasyonu hakk?nda, bir çoklar?nda varolan ?üpheleri payla?t???na i?aret ediyor. ?çerikle ilgili yeni ayr?nt?lar aç??a ç?kt?kça bu soru i?aretleri daha da ço?al?yor...

Peki WikiLeaks operasyonu nedir? Kim, ne yapmak istiyor? Bir grup gönüllü, insanl?k ad?na kirli ili?kileri aç??a m? ç?kar?yor? Ya da çok derin, sistematik, uzun sürecek bir psikolojik operasyon mu söz konusu? Peki neden?

Çok ciddi iddialar var.. Birlikte bakal?m...

20 milyon belgeden söz ediliyor. ?u ana kadar yay?nlanan belgelerin yüzbinlerle s?n?rl? oldu?unu dü?ünürsek operasyonun büyüklü?ü daha iyi anla??l?r...

WikiLeaks ile ?srail aras?ndaki ba?lant?ya ili?kin giderek somutla?an kan?tlar ç?k?yor ortaya.. ?z sürenler Tel Aviv'e, ABD'deki Yahudi lobi kurulu?lar?na uzan?yor.. Aç?kça söylemek gerekirse; en keskin iddia ?u:

WikiLeaks'in patronu, ABD'deki Yahudi lobi örgütlerinin en büyü?ü olan Amerikan-?srail ?li?kileri Komitesi AIPAC (American Israel Public Affairs Committe).

Bilgiler bu kurulu?un mensuplar? taraf?ndan toplan?yor. Yüz binlerce bilgi buraya ak?yor. AIPAC; ABD yönetiminin, D??i?leri'nin, Pentagon'un, ekonomi kurulu?lar?n?n, uluslararas? kurumlar?n hassas yerlerinde bulunan üyeleri üzerinden dev bir casusluk ?ebekesini yönetiyor.

AIPAC, rutin ?ekilde kendisine akan bilgileri topluyor, tasnif ediyor, sansürlüyor, yay?nlanmas?na karar verdi?ini Wikileaks üzerinden servis ediyor.

Neye göre? Tabii ?srail'in ABD içinde ve dünyadaki ç?karlar?, önceliklerine göre. Türkiye'nin böylesine hedef gösterilmesinin nedeni de bu.

Yani Wikileaks tam bir istihbarat operasyonu ve Tel Aviv traf?ndoan yönetiliyor.

Son belgelerin yay?nlanmas?ndan bir hafta önce AIPAC'?n talimatlar? do?rultusunda ?srail ad?na casusluk yayan bir ki?i görevden al?nd?. Suçustü yakalanm??t?. Ancak medya bu bilgiye pek itibar etmedi!

Dile kolay, ?imdiye kadar en az 20 milyon belgenin çal?nd??? ve AIPAC'a s?zd?r?ld??? söyleniyor. Pentagon dahil, ABD yönetiminin bütün birimlerinde s?z?nt?n?n adresi olarak bu örgüt öne ç?k?yor... Ve örgüt ABD'de en çok korkulan lobi kurulu?lar?ndan biri... Çünkü siyasilerin bir ço?u örgütün finansal deste?i ile bugünkü bulunduklar? pozisyonlara gelmi?..

Sadece D??i?leri Bakanl???'na de?il, Pentagon ve di?er kurumlara ait belgelerin önümüzdeki dönemde ?srail politikalar? do?rultusunda yay?nlanaca?? öne sürülüyor.

Operasyonun amac?; Barack Obama yönetimini zora sokmak, 2012 seçimini kaybetmesini sa?lamak, Ortado?u'da dengelerin ?srail aleyhine geli?mesinin önüne geçmek, Washington üzerinde bak?lar? art?rmak ve onu ?srail polikalar?na yönlendirmek olarak gösteriliyor.. Tabii bugünkü yorumlar bunlar... Bu yönüyle operasyon, bir nevi ?antaj..

Türkiye'nin bu yay?nlar?n hedeflerinden biri oldu?u, Mavi Marmara gibi olaylar ve Ankara'n?n bölgesel yak?nla?mas?n?n ?srail'in alan?n? daraltmas?na misilleme oldu?u, Türkiye hakk?nda yeni bilgilerin servis edilece?i, bu yönde kapsaml? bir operasyon yürütüldü?ü söyleniyor..

Belgelerde hiçbir ?ekilde ?srail'i rahts?z edecek bir unsurun bulunmamas?na, bu ülkenin Avrupa, ABD, Do?u Avrupa, Irak, Yemen, Somali ve daha bir çok bölgede yürüttü?ü terör sald?r?lar?na, suikastlere, örtülü operasyonlara at?fta bulunulmamas?na dikkat çekiliyor.. ?srail'i yaralayan, rahats?zl?k veren her ülke, her ki?i bu operasyonun hedefi...

?ddialar böyle..

Türkiye hakk?nda yay?nlanan notlar?n büyük ço?unlu?u ABD'nin Türkiye eski Büyükelçisi Eric Edelman dönemine ait. Neocon ve ?srail a??r? sa??na ba?l? bir isim Edelman.. Türkiye'de bir sömürge valisi gibi hareket eden, gazetecileri azarlayan, talimatlar veren, onlar? cezaland?rmaya kalk??an ama cevab?n? da alan Eric Edelman bu.. Onu çok iyi tan?yoruz...

Asl?nda bu operasyonu biz be? y?l önce biliyorduk... Bir hat?rlatma yapay?m:

2005 y?l?nda ABD Savunma Bakanl???'nda patlak veren casusluk skandal? inan?lmaz bir boyut kazanm??t?. Douglas Feith gibi (Edelman'la ayn? cemaate) ?srail a??r? sa??na mensup birinin yönetimi alt?nda çal??an Larry Franklin adl? Pentagon çal??an?n?n, ABD'nin Irak ve ?ran'a ili?kin gizli dosyalar?n? Amerikan-?srail ?li?kileri Komitesi'ne (AIPAC) aktarmas? (bu bilgilerin bir k?sm? WikiLeaks taraf?ndan yay?nland?), oradan da bu dosyalar?n ?srail'e ula?mas?yla ilgili skandal?n üstünu örtmek için çok çaba harcand?. Skandal?n birinci ve ikinci adamlar? tespit edilemedi. Gerçi Douglas Feith gibi isimlerin ofisleri incelemeye al?nd? ama göstermelik bir soru?turmayd? bu. Olay kapat?ld?..

WikiLeaks olarak bildi?imiz operasyon ile AIPAC aras?ndaki ba?lant? daha 2005 y?l?nda ortaya ç?km??t?.. WikiLeaks üzerinden yay?nlanan bilgiler o döneme ait ama bir ?ey daha var: Casusluk skandal? asl?nda çok derin bir operasyonun küçük bir görüntüsüymü?..

?imdi anl?yoruz ki, o zamandan beri operasyon devam ediyormu?.. Be? y?l önce bu konuyi tart???rken asl?nda bugünü tart???yormu?uz.. AIPAC, Fetih gibi, Edelman gibi ve dahe nice çok bilinen isim bu ?ebekenin içindeymi?...

Bu dosya çok büyüyecek..

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri