forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

soru_isareti_gazeteFehmi Koru: Yedirmi?, içirmi?ler, gezdirip dola?t?rm??lar, o da "Ben Amerikan halk?n? pek sevdim; Amerikan toplum disiplini de pek be?endim" diye hislerini yaz?ya dökmü? i?te... Peki kim mi bu yazar? Yak?n zamanda kaybetti?imiz ?lhan Selçuk... 

 

 

FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

Emin Çöla?an'?n merak?n? gideriyorum

Emin Çöla?an bu k?ya??m? hiç unutmas?n; yeni gazetesindeki sütununda sorup cevab?n? alamayaca??n? sand??? "Yabanc? diplomatlar ve ABD'yle i? tutan gazeteciler kim?" sorusuna burada cevap veriyorum çünkü.

Hürriyet'ten ayr?ld? diye kendisini ihmal mi edece?im? Sahibinin ö?rencilik günlerindeki ba?lant?lar? sebebiyle "Cemaat medyas?n?n muhalefet aya??" oldu?u söylentisi yayg?nla?sa da, Sözcü önemli bir gazete...

Hepimiz gibi Emin Çöla?an da Wikileaks belgelerinden hareketle baz? meraklara kap?lm??. "Acaba kimler yabanc? diplomatlarla yiyor içiyor, kimler ba?ka ülkelere 'minik ku?luk' yap?yor?" merak?na... "Minik ku? ayarlaman?n yöntemleri nelerdir?" sorusuna verdi?i cevaplar? sütunundan aynen aktar?yorum:

"1- Seçilen ki?inin aya??na gidilip sohbet edilmesi. Bu, en ucuz yoldur. Seçilen ki?i iktidara yak?n veya kar?? olabilir. 2- Seçilen ki?i veya ki?ileri, diplomatlar arac?l??? ile lüks restoranlara davet edip kar?nlar?n? doyurmak. Orada birkaç kadeh içki e?li?inde a??zlar?ndan laf almak. 3- Seçilen ki?ileri Büyükelçilik veya Büyükelçilik konutunda a??rlay?p yemek yedirmek, o ortamda samimi (!) sohbetler olu?turmak. 4- O ki?ileri avantal? ve bele?, uzun veya k?sa süreli yurtd??? gezilere davet edip, ekmek elden su gölden a??rlamak. En lüks otellerde yat?rmak, en güzel yerlere götürmek, de?erli arma?anlar verip kafakola almak. 5- ?çlerinde sat?l?k olanlara, ki?isel ya da kurumsal hesaplar?na 'Burs, yard?m' vesaire gibi isimler alt?nda aç?ktan veya gizli para yat?rmak... Ya da paralar? elden vermek."

Kendisine k?ya??m?, yukar?da altlar?n? özenle çizdi?im iki 'minik ku? ayarlama yöntemi'nin a??na kimlerin dü?tü?ünü sergilemekle yerine getirmi? olaca??m...

?lk olarak, kimin lüks lokantalarda bulu?up diplomatlarla yemek yedi?ine dair bulgumu aç?kl?yorum. Tan?d???m?z bir yazar bu kendisini 'if?a' eden... Okuyal?m:

"Birkaç gün önce baz? gazeteci arkada?lar ve Ankara'daki yabanc? diplomatlar birlikteyiz. Bir diplomat cebinden bir kâ??t ç?kar?p 'Lütfen okuyun, bunu size getirdim' dedi. / Okudum, önce ?aka zannettim. Ciddi oldu?u ortaya ç?k?nca ?a??rd?m. Gazeteciler, diplomatlar, okuyan herkes gülmeye ba?lad?. Bir ba?ka diplomat, 'Ayn? yaz? bizim büyükelçili?e de geldi, bizden devlet s?rlar?m?z? istiyorlar' diye alay etti."

Bir belediye ba?kanl??? taraf?ndan Ankara'daki yabanc? misyon ?eflerine yaz?lm?? yaz?y? aktar?rken yap?yor if?aat?n? 'yabanc? diplomatlarla birlikte oldu?unu' a?z?ndan kaç?ran yazar...

Kim mi o? Hiç yabanc?m?z de?il: Emin Çöla?an... 28 May?s 2003 tarihli yaz?s? Hürriyet ar?ivinde duruyor.

 

* * *

Türk medyas?nda ABD'nin de?i?ik devlet birimlerinin davetiyle Amerika'ya gitmemi? gazeteci ve yazar çok azd?r. Giderler, gezerler ve döndüklerinde izlenimlerini yazarlar. Adet budur. Davete mazhar olmayan herhalde bir tek ben var?m.

"Yoksa Emin Çöla?an gitti mi?" ku?kunuz yersiz. Onun Amerika'ya ad?m att???n? sanm?yorum. Ankara-?stanbul aras?nda uçakla seyahat edemeyen biri o; 11 saatlik uzun uçak yolculu?una tahammülü dü?ünülemez...

Ancak izlenim yaz?s?na "Birle?ik Devletler Büyük Elçisinin nazik bir davet mektubu ile Amerika'ya ça?r?ld?m" cümlesiyle ba?layan ki?i, Çöla?an'?n yabanc?s? de?il. "Y?llardan beri ayn? çizgisini bozmayan, sayg?n, onurlu, yurtsever bir gazeteci a?abeyimiz; büyük bir insan, örnek bir gazeteci" diye and??? biri...

Vaktiyle bir 'Amerikal? dostu'na, "Bereket Kristof Kolomb Amerika'y? ke?fetti" diye tak?lm?? yazar?m?z; 'Amerikal? dostu' meraklan?nca da, "Çünkü Amerika olmasayd?, kapitalizm çoktan çökmü?tü" demi?...

Çöla?an hakl?, iyi a??rlam?? Amerikal?lar yazar?m?z?; "Bavul elde, uçak, otomobil, otobüs, tren, helikopter, hotel, motel; gezide konfor yerindeydi" diyor. Bir Ekim ay?n?n 10'uncu gününden ayn? y?l?n Aral?k ay?n?n dokuzuncu gününe kadar tam iki ay...

Yazar?m?z?n gezisi sonunda vard??? hükmü de aktaray?m: "Amerika bugün yeryüzünün en zengin ve en güçlü ülkesidir. Kendi s?n?rlar? içinde 'refah devleti'ni kurmu?, düzenli ve disiplinli bir ya?ay??a kavu?mu?tur. (..) Amerikan iktisadi kalk?nmas? Türkiye'de tekrar edilmesi imkâns?z bir model olarak tarihe geçmi?tir."

Yedirmi?, içirmi?ler, gezdirip dola?t?rm??lar, o da "Ben Amerikan halk?n? pek sevdim; Amerikan toplum disiplini de pek be?endim" diye hislerini yaz?ya dökmü? i?te...

Peki kim mi bu yazar?

1964 y?l?nda Amerikal?lar'?n davetiyle gitti?i iki ayl?k gezinin intibalar?n? 'Güzel Amerikal?' ba?l?kl? sonradan kitapla?t?rd??? gezi notlar?nda toplayan yazar, geçenlerde kaybetti?imiz ?lhan Selçuk...

Selçuk'un her kitab? birkaç bask? yapt??? halde, 'Güzel Amerikal?'y? ara ki bulas?n...

Emin Çöla?an'?n merak?n? gidermi?imdir umar?m. Ba?ka sorular? varsa, ben hep buraday?m.

http://yenisafak.com.tr/ 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri