forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

JULIAN ASSANGE'I ?KONLA?TIRMAK!

Aktif .

Julian_AssangePINAR Ö?ÜNÇ: Karizmatik ki?ili?i, renkli geçmi?i, bu ça?a özgü bir kitlesel muhalefet modelinde ufuk açacak vizyonu ve sonras?nda hedef haline geli?i elbette bu ikonla?t?rma sürecini h?zland?r?yor. Seçim öncesi Obama’n?n ‘umut’la özde?le?tirildi?i ilüstrasyonlar? hat?rlars?n?z. ‘Umut’, ?imdi ‘hakikat’e döndü, Obama’n?n yerini Assange ald?.


PINAR Ö?ÜNÇ'ÜN RAD?KAL'DEK? YAZISI

Assange'? Atatürkle?tirmek

Bütün karanl?klar? ayd?nlatacak, bizi dü?manlardan kurtaracak olan Assange m??

WikiLeaks fenomeninin popüler kültürde sindirim süreci tam da beklenen gibi oldu. Julian Assange, içlerinden birinin sivrilmesinin, pratik aç?dan gerekli oldu?unu söylemi?ti. Sonras?nda ‘Kahraman m? terörist mi?’ tipi çoktan seçmeli sorular da onun omuzlar?na kald?.
Hadise büyük olunca, cinsel hayat?na dair teferruata giri? süresi de k?sald? tabii. Kendisinin prezervatif kullan?m? çoktan bir günlük mevzu... Ba?ka? WikiLeaks’in rakipleri ç?kt?, eski mesai arkada?lar? hakk?nda konu?tu. Assange, bir yanda ‘katli vacip’ten, bir yanda bir pop ikonuna döndü.

Mesele, Türkiye’den bir-iki uyan?k müte?ebbisin, nas?l bir ba?lant? gördülerse, WikiLeaks isimli çorap, don falan üretmeye yeltenmesi de?il. Assange’?n ak saçl? cool bir heykelcik olarak Noel Baba’lar?n aras?na kar??mas?, resimlerinin bas?ld??? fincanlar, ti?örtler sat?lmas? da...
Ticari matematikle piyasaya sürülen Assange ürünlerinden söz etmiyorum. Fakat Assange’?n bir grup insan?n ruhani lideri konumuna getirili?inde, daha do?rusu buna samimiyetle inanmakta bir tehlike var. Julian Assange… Karanl?klar? ayd?nlatacak adam… Onun sayesinde hiçbir ?ey gizli kalmayacak… Assange… ‘Yurdumuzu’ dü?manlardan kurtaran Atatürk…

Karizmatik ki?ili?i, renkli geçmi?i, bu ça?a özgü bir kitlesel muhalefet modelinde ufuk açacak vizyonu ve sonras?nda hedef haline geli?i elbette bu ikonla?t?rma sürecini h?zland?r?yor. Seçim öncesi Obama’n?n ‘umut’la özde?le?tirildi?i ilüstrasyonlar? hat?rlars?n?z. ‘Umut’, ?imdi ‘hakikat’e döndü, Obama’n?n yerini Assange ald?.

?nternetin hayat?m?za giri?iyle, dijital teknolojilerin toplumsal mücadelelerde bir gereç haline geli?i neredeyse e?zamanl? oldu. Bir ç?rp?da akla gelmiyor belki, Zapatist hareketin Latin Amerika cang?llar?ndan do?up tüm dünyaya ilham veri?i tam da bugün WikiLeaks’i var eden zihniyet sayesindeydi asl?nda. ?nternetin yayg?n bir biçimde kullan?lmad??? 1994’te ilk Zapatist manifesto, zihnen yak?n duranlar?n, bir aktivist mesuliyetiyle gerçekle?tirdi?i e-mail bombard?man?yla olmu?tu.

Zapatist harekete, Chiapas ormanlar?na 5 bin kilometre öteden destek olmak için çal??an hacktivistlerle, Meksika hükümetinin resmi sitelerini bloke etmeye yönelik FloodNet gibi giri?imlerle, ‘Dijital Zapatismo’ hep bu hareketin bir parças? olarak kald?. Küreselle?me kar??t? hareket deseniz, siber âlem de sokak kadar bir cephe art?k; kimse inkar edemez.

??te tam kafama yatmayan k?sm? bu: Hakikat için sadece Assange’a, onun naçiz bedenine ihtiyaç oldu?unu varsaymak insanl???n kendini hafife almas? de?il midir?

Diyeceksiniz ki, Subcommandante Marcos’tan da pop ikonu yaratt?lar. “Bizler Zapatistiz, en küçük olanlar?z, bak?ls?n diye yüzlerini örtenler, ya?amak için ölen ölüleriz” laf?n? ve o maskeyi hat?rlatmak isterim. Yaratan di?erleridir.

WikiLeaks’e destek olmak için girilen kendi web sayfalar?nda, Julian Assange’? Kenan ?mirzal?o?lu pozunda görüyoruz oysa. Yan?nda da “WikiLeaks’in hükümetlerin ?effafl???n? sa?lamas?na yard?m et” yaz?yor. Assange’? eli ?aka??nda görmesek WikiLeaks bunu yapamaz m?? Tam da Assange art?k serbestken dü?ünmek laz?m.

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri