Yazdır

MEDYADA MEZARLAMA, PAZARLAMA...

Aktif .

umur_talu_2Umur Talu: ?ahs?n ?ahs?na ?ahsi ?eyim yok. Konu genel. Ama pazarda da mezarda da onlar ba?kö?ede. Ya bat?r?yorlar; ya karl? ?irketi bile gazetecilik gücü ve itibar? kayb? ve ay?b?yla iki seksen yat?r?yorlar… Ve hem pazarlama hem mezarlamay? üstleniyorlar! Hem de bir kere de?il; “iki kere y?kan?lmaz” denen ayn? suya iki defa i?eyerek!

 

UMUR TALU'NUN HABERTÜRK'TE YAYINLANAN YAZISI

Medyada mezarlama, pazarlama

 

Medyada baz? tipler var…

Ekmek (tabii daha fazlas?; deyin ki pasta!) teknesini tabuta çeviriyor…

Ve acele acele, çivileri de kendileri çak?yor!

***

Öyle etkili bir ?ah?s, gazeteci de?il; finansç? neyin i?te…

“Do?an Grubu’nun medyadan çekilece?ini; Milliyet, Radikal, Posta, Vatan, Fanatik, Kanal D, CNN-TÜRK, Star TV yan?nda, Hürriyet’in de sat?laca??n? söylemi?.

Ho?, aç?klamalar? çeli?iyor ama, konum o de?il.

Mevzu, cenaze levaz?matç?l???!

***

?ahs?n ?ahs?na ?ahsi ?eyim yok. Konu genel. Ama pazarda da mezarda da onlar ba?kö?ede.

Ya bat?r?yorlar; ya karl? ?irketi bile gazetecilik gücü ve itibar? kayb? ve ay?b?yla iki seksen yat?r?yorlar…

Ve hem pazarlama hem mezarlamay? üstleniyorlar!
Hem de bir kere de?il; “iki kere y?kan?lmaz” denen ayn? suya iki defa i?eyerek!

 

***

 

Mesela o arkada?a bak?yorum.

Herhalde ?ahane medya finans uzman? filan ki, patronlar hiç vazgeçmemi?.

Hem Simavi Hürriyet’inin tabutuna çivi çakm??; hem de Do?an Hürriyet’inin mezar?n? ve pazar?n? aç?yor.

Diyeceksiniz, ki esas öldüren iktidar.

Tamam da; kendi topu?undan vuran çok bilmi?lere ne demeli.

Bir gazetenin ba??ms?z, özgür gücünü de eritmi?ler; mali ars?zl?klar?, nas?lsa bize kimse bir ?ok yapamaz ??mar?kl?klar? ile iktidara yem yapm??lar.

 

***

 

Ben ne bileyim…

Her dü?ük vergi operasyonunda ?ah?slar yüzde kaç prim al?rd?!

Siz biliyor musunuz sanki, “Patron ?u kadar az vergi ödeyece?iz” diyen üstatlar?n havuzuna yüzde kaç milyon TL’ler akar!

Hürriyet’i 16 y?l önce pazarlayan üstat, esasta Simavi’nin o?lunun ö?retmeniydi. Hocam medyaya öyle ders verdi ki:

Ertu?rul Bey’in yönetmenli?i, kendinin patron vekilli?inde batma satma üstüne yatma noktas?na getirdikleri koca Hürriyet kelepir fiyata sat?lm??…

Bat?ran ve satt?ran, yani hem mezarc? hem pazarc? olan, yüklü komisyon alm??t?. ?ki patrondan da.

 

***

.Durun daha bitmedi.

Hani, Milliyet Hürriyet’i sat?n ald??? halde, gruba Hürriyet’i bat?ranlar hâkim oldu?u için demi?tim ya, “Fatih ?stanbul’u fethetti. Osmanl? ?mparatoru Konstantin oldu!” diye.

Konstantin Özkök (tabii imparator patrondan sonra) gibi bir di?er Bizansl?, Ya?ar Hoca da Neo- Do?an Grubu patri?i oluvermi?ti.

Durun hala bitmedi.

Hürriyet’i satt?r?p komisyon alan mezarlama pazarlama karakteri, k?sa süre sonra Milliyet’i Korkmaz Yi?it’e pazarlam??t?.

300 milyon dolarda komisyonu neydi, bilmiyorum…

Bildi?im, Milliyet’in el de?i?tirdi?i gece, en üst katta, ben kitaplar?m? kolilere doldurmaya ba?lam?? ve yan odamdaki kutlamay? reddetmi?ken (tan??? çok nas?l olsa!), mezarc? pazarc?lar ?ampanya patlat?yordu.

Hoca himayesinde, yeni patron ve inanmazs?n?z ama, gazetenin çok ?öhretli kimi ismi!

O ak?am gazetesini satmas?na ra?men, (Çak?c? kaseti, gazetede direni?, Ecevit’in ?srar? derken geri alacakt?) Ayd?n Do?an “?ampanya ekibi”nden bir top 10 listesi yap?p o gün üstlerini çizmi?ti! (Sonra onlar? de?il, çizikleri sildi; iyi de yapt?! O çizikleri sonradan, Turhan Selçuk, Bedri Koraman, Zeynep Oral (ayr?ca Duygu Asena, ben ve ba?kalar?) gibi “Milliyet mensuplar?” üstünde kullanacaklard?.

 

***

 

30 y?lda 10 gazetede çal??m???m. Patronlar? zaten anlamayabilirim de… Öteki tipler nas?l tipitiplerdir!

Nas?l bir t?ynet, nas?l bir ars?zl?k, yüzsüzlük, mezarc? ve pazarc?l?kt?r.

Sanmay?n ki, hep gazeteci olmayanlar.

Aha… Kurulu?unda, parlay???nda yönetti?i Sabah’? bankac?l?kla bat?rm??, satt?rm??, bir gecede satm??, Milliyet’i hep bat?rmak istemi? ve derken Milliyet’in de en ba??na geçivermi? “gazeteci kökenliler” de var.

Bir zamanlar öldürmek istedi?i Milliyet’e ?imdi içeriden mezar kazanlar; kö?e bucak pazarlama yapanlar.

Gazetecilik, gazeteciler, o köklü müesseseler, okurlar hakikaten bu kadar?n? hak etmiyor!

Habertürk Gazetesi - 15 Aral?k 2010

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri