forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

rusencakirRU?EN ÇAKIR - VATAN

CHP Kurultay? s?ras?nda onlarca partiliyle sohbet etme, tart??ma imkan?m oldu. Daha do?rusu çok say?da CHP’li, Mirgün Cabas ile birlikte NTV’de canl? yay?n yapt???m?z bölüme gelip, aralarda bizimle sohbet ettiler.

CHP’lilerle yapt???m konu?malar?n ekseninde Vatan’daki yaz?lar?m, ama esas olarak da NTV’deki Yaz? ??leri ve Bas?n Odas? programlar? vard?. Az övgü, bol sitem ve yine az öfkeyle kar??la?t?m ama bütün sohbetler dostane bir ortamda, samimi bir ?ekilde geçti.

CHP’liler medyan?n kendilerini fazla yaln?z b?rakt???n?, hatta kendilerine haddinden fazla sald?rd???n?, buna kar??l?k iktidar partisinden korktu?unu, onun hatalar?n? gizleyip ba?ar?lar?n? fazlas?yla parlatt???n? dü?ünüyorlar. Bu ?ikayetlerinde bütünüyle haks?z olduklar? söylenemez zira demokrasiyle yönetilen hiçbir ülkede medyan?n iktidar ve muhalefet partilerine yönelik ele?tiri/övgü dengesi bu kadar muhalefet aleyhine kurulamaz.

?a??rt?c? bir dengesizlik

Asl?na bak?lacak olursa CHP’ye ve onun yeni lideri Kemal K?l?çdaro?lu’na yönelik ele?tiriler (kay?ts?z ?arts?z AKP taraftar? olan medya kurulu?lar? ve gazetecileri bir yana b?rak?rsak) çok da abart?l? de?il, ama bu ele?tirilerin geldi?i kaynaklardan AKP’ye e?it sertlikte (ki normalde iktidar oldu?u için dozu biraz daha fazla olmal?) ele?tiri yöneltilmeyince CHP taban? hakl? bir ?ekilde medyaya güvenmiyor. Fakat onlar?n dile getirdi?i “madem iktidar? ele?tirmiyorsunuz, o zaman bize de dokunmay?n” önerisi son derece anlams?z. Bunun yerine “niye bize gösterdi?iniz ac?mas?zl??? AKP’ye de göstermiyorsunuz?” diye sormalar? daha isabetli olurdu ki birçok partilinin böyle yapt???na tan?k oldum; t?pk? zaman zaman K?l?çdaro?lu’nun yapt??? gibi.

CHP’lilerin medyaya yönelik ele?tirilerine neden bu kadar geni? yer ay?rd???m? ?öyle aç?klayabilirim: CHP, taban? ne kadar güçlü ve sad?k olursa olsun, y?llard?r bir “profesyoneller partisi” olarak varl???n? sürdürdü ve kendi taban?yla ileti?imini de medya üzerinden kurmay? tercih etti. Bunun sonucunda taban? partisini medyan?n aynas?ndan gördü ve o aynan?n gösterdi?inden ho?lanmad???nda, parti yönetiminden çok aynay? (yani medyay?) suçlad?, suçluyor. E?er K?l?çdaro?lu, Deniz Baykal’?n yapt???n?n aksine kendi taban?yla medya üzerinden de?il de birtak?m mekanizmalar yarat?p onlar arac?l???yla ileti?im kurmay? becerebilirse, bundan hem CHP, hem medya kârl? ç?kacakt?r.

Formula 1 seyreder gibi

Kurultay’da do?al olarak çok say?da meslekta??m?z da görev yapt?. Tabii ki a??rl?k Ankaral? gazetecilerdeydi ama ?stanbul’dan az say?da yazar da gelmi?ti. Yazacak bir gazetesi olmamas?na ra?men Oktay Ek?i, “ihtiyar delikanl?” Tarhan Erdem, Derya Sazak, Mehmet Tezkan, Yalç?n Do?an, Yalç?n Bayer, Asl? Ayd?nta?ba? gözüme çarpanlardand?.

Tabii biri de Hürriyet’ten Kanat Atkaya ordayd?. Kanat ender olarak siyaset yazar ve yazd??? zaman da olay? esprili yönlerinden yakalamaya çal???r ve yakalar. Dün de, “Kurultay denen hadise Formula 1 gibi; televizyondan izlemek daha güzel” diye yazm??.

Herhalde onun bu tespiti, bolca siyaset yazan, bu arada s?k s?k CHP’ye de ele?tiri oklar? yönelten, ona yol yordam göstermeye çal??an baz? meslekta?lar?m?za ilaç gibi gelmi?tir!

http://haber.gazetevatan.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri