forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper_gormus280Alper Görmü?, Yeni Aktüel dergisinin son say?s?nda medyadaki de?i?imi ve dönü?ümü ele alm??. 2010’u ‘Geleneksel medyan?n ölüm y?l? ilan eden Görmü? Wikileaks, Twitter ve sosyal medyan?n geleneksel medyay? bitirme noktas?na getirdi?ini savunmu?...


ALPER GÖRMÜ?'ÜN YEN? AKTÜEL'DE YAYINLANAN YAZISI

GELENEKSEL MEDYANIN SEMBOL?K ÖLÜM YILI

?nternetle birlikte, pasif okurlu?un yerini aktif, kat?l?mc? yeni bir okur tipi almaya ba?lam??t?. Sosyal medya a?lar? sayesinde giderek yükselen bu e?ilim, WikiLeaks'le birlikte doru?una ula?t?. Art?k s?radan bir okur, elde etti?i bilgileri s?zd?rarak en etkili gazeteci konumuna yükselebiliyor.

Tarihsel süreçlerin ölüm y?llar?, asl?nda "beyin ölümü" gerçekle?mi? bir tarihsel formasyonun "fi?inin çekildi?i" andan ba?ka bir ?eye i?aret etmez. Berlin Duvar?'n?n y?k?ld??? 1989'u So?uk Sava?'?n sona erdi?i y?l olarak kabul ediyoruz ama hepimiz biliyoruz ki So?uk Sava? ondan y?llar önce dünyay? terk etmeye ba?lam??t?.

Bana öyle geliyor ki, ileride medyan?n tarihi yaz?ld???nda, 20l0, geleneksel medyan?n ve "pasif okurlu?un" ölüm y?l? olarak kabul edilecek.

Hiç ku?kusuz, gazetecilerin üretti?i haber ve yorumlarla yetinmek istemeyen, içinde ya?ad??? dünyan?n ?ekillenmesinde kendisinin de rolü olmas?n? arzulayan birilerinin varl???, dünyada ilk gazetenin yay?mland??? y?llara kadar geri götürülebilir. Fakat uygun araçlar yoksa, arzular mecburen ertelenir. Pasif okurlukla yetinmeyen bu öncü insanlar, internetle birlikte ihtiyaç duyduklar? araca kavu?tular ve o andan itibaren de medya okurlu?undan medya okur-yazarl???na do?ru ilerlemeye ba?lad?lar.

Twitter

Sosyal medya a?lar?n?n devreye girmesine kadar, bu ilerleyi? gazetecilerin ve yorumcular?n üretti?i malzemeyi yorumlamakla s?n?rl? kald?. Bu a?lar aktif olarak kullan?lmaya ba?lad?ktan sonra ise geleneksel medyan?n üretti?inden ba??ms?z, yeni üretim merkezleri olu?maya ba?lad?.

Twitter, sosyal medyan?n etkisini ola?anüstü ölçülerde art?rd?. Bu yeni mecran?n nas?l bir h?zla yay?ld???n? gösterebilmek için, bir buçuk y?l önce Geçmi? Günler Geçmemi? Gündemler'de Twitter'la ilgili olarak kaleme ald???m ?u sat?rlar? dikkatinize sunaca??m: "Ay?p m? bilmiyorum, ben, internet üzerinden ileti?imin en k?sa ve en ac?s?z yöntemi olan twitter'? yeni ö?rendim. Ek?i Sözlük'e girip de 'twitter' ba?l???na ilk entry'nin 2007 Mart'?nda girildi?ini görünce, en az?ndan o tarihten beri bilinen bir teknolojinin ad?n? bile duymam?? olmak üzerine derin dü?üncelere dald?m. Neyse ki teselli bilgileri pe? pe?e geldi... ?lk teselli kayna??m, can s?k?nt?m?n da kayna?? olan Ek?i Sözlük’tü. Dikkatli bak?nca, toplam 150 kadar entry'nin yüzde 80'inin bu y?l girildi?i görülüyordu; yani teknoloji delileri de i?e yeni uyanm??lard?. Yine Ek?i Sözlük'ten 'Hassan'?n yazd??? metin, asl?nda Amerikal?lar?n da yeni yeni Twitter’c? oldu?unu hat?rlatmak suretiyle bana ikinci bir teselli kayna?? oldu. (...) Time demi?ken, o da i?te anca bu y?l kapak yapm?? Twitter'?; al sana ba?ka bir teselli kayna??.
Eh, art?k güvenle sizlerin de en az bir bölümünüzün Twitter'? ilk kez benden duyaca??n?z? varsayabilirim." Böyle yazm?? ve size Twitter'? anlatm???m...

Bir de bugüne bak?n...

Bütün siyasi liderlerin Tvvitter'da hesab? var art?k. Geçenlerde televizyonda, Kemal K?l?çdaro?lu'nun bu mecraya harcad??? zaman? ?a?k?nl?kla muhatab?na anlatan bir yorumcuyu dinliyordum. Kar??s?ndaki "Niye ?a??r?yorsun" diye cevap verdi, "oraya yazd??? anda on binlerce insan okuyor." Dü?ündüm, ikinci yorumcuya hak verdim.

WikiLeaks

2010'da geleneksel medya için çalan çanlardan birinin ad? da WikiLeaks idi... Y?llar önce bir kö?e yazar?n?n, internetle demokrasi aras?nda do?rudan bir ili?ki kurdu?u yaz?s?n? okumu?tum. Yaz?, bir varsay?ma dayan?yordu: S?radan bir insan teknolojinin gücünü kullanarak bir devletin s?rlar?na ula?acak ve bir tu?a basarak bunlar? kamunun bilgisi hâline getirecek! Kö?e yazar?n?n varsay?m? aynen böyleydi... Ve gördük: 2010'da ABD ordusunda görev yapan 22 ya??ndaki bir asker bu i?i yapt?, siyasi olarak kendisini "anar?ist" olarak adland?ran bir ba?kas? da bunlar? yayd?.

Asl?nda WikiLeaks, geleneksel medyaya görevini hat?rlat?yor ve ne yaparsa ayakta kalabilece?i konusunda ipuçlar? sa?l?yor. Fakat geleneksel medyan?n örgütlenme biçimini akla getirdi?imizde, "s?r if?a etme" görevini hiçbir zaman hakk?yla yerine getiremeyece?ini ve bu tür habercilikten giderek uzakla?mak zorunda kalaca??n? dü?ünebiliriz.
Belki de geleneksel medya, kurtulu?u "akut" habercilikten uzakla?makta ve hayat?n her alan?na daha fazla nüfuz eden ayr?nt?l? hikâyelendirmelerde bulacak.

Fakat selameti nerede bulursa bulsun, geleneksel medyan?n bildi?imiz hâlinden ba?ka bir hâle evrilece?i aç?k... 2010'daki geli?meler bize bunu söylüyor.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri