forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

erdal_safakGlobal Ekonomik krize ra?men Sabah kadrosunu daraltt? m?? 2010 beklentileri gerçekle?ti mi? Sabah'?n Genel Yay?n Yönetmeni Erdal ?afak Sabah gazetesinin 2010 karnesini yay?nlad?...

ERDAL ?AFAK'IN SABAH'TA YAYINLANAN YAZISI

2010'un özeti

SABAH'TAN MEKTUP

Bu ba?l??? ikinci kez kullan?yorum.
Rakam fark?yla. ?lkini bir y?l önce, 28 Aral?k 2009'da att?m: "2009'un özeti" diye.
Haydi, yine ayn? giri?le ba?layay?m: "Adettendir; bir y?l?n son günlerinde, geride kalan 12 ay?n muhasebesi yap?l?r.
Ben de gelene?e uyup y?l?n bu son "SABAH'tan Mektup" unda 2010'u de?erlendirmeye çal??ay?m..."
364 gün önceki "SABAH'tan Mektup" ta, 2009'u bizim aç?m?zdan ?öyle özetlemi?tim: "SABAH bu y?l Türk bas?n?n?n en dinamik, en formda gazetesi oldu.
Gurur duydu?um iki gerçe?i daha sizlerle payla?ay?m:
1- SABAH ekonomik krize ra?men bu y?l hiç ama hiç kadro daraltmas?na gitmedi.
Tam tersine yeni hamlelerimiz için ailemizi daha da büyüttük.
2- SABAH tüm meslekta?lar?m?n çal??mak istedikleri medya kurulu?lar?n?n ilk s?ras?nda yer ald?. Bir ba?ka deyi?le, SABAH, di?er kurulu?larda görev yapan meslekta?lar?m?n hayallerindeki gazete haline geldi.
Bu çizgimizi, bu ba?ar?m?z? ve bu parlak tabloyu 2010'da daha da peki?tirece?imizi söylememe gerek var m??"
Geçen y?l beni gururland?ran o iki gerçe?i 2010'da da aynen koruduk: Yine hiç kadro daraltmas?na gitmedik; tam tersine aram?za yeni arkada?lar katt?k. SABAH bu y?l da meslekta?lar?m?n gözünde sayg?n, dinamik, huzurlu, herkesin çal??mak istedi?i yer oldu.
Ve tabii, 2009'da oldu?u gibi, bu y?l da "Türk bas?n?n?n en dinamik, en formda gazetesi" imaj?m?z? peki?tirdik.
Bu hakk?m?z? teslim etmeniz için çok çok gerilere gitmenize gerek yok; sadece geçen hafta verdi?imiz özel haberleri, özel man?etleri gözünüzün önüne getirmeniz yeterli.
2011'de de her gün, sevdi?iniz, güvendi?iniz SABAH'? haz?rlamaya devam edece?imize inan?n.
Hem de sürprizlerle, yeniliklerle...
Tüm okurlar?m?za sa?l?kl? ve mutlu bir hafta ve iyi bir y?l dilerim...

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri