forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

derya_sazak_cnnturkDERYA SAZAK

Diyarbak?rdaki demokratik zerklik al??tay?n?n ard?ndan ?stanbulda medya temsilcileri, akademisyen ve aktivistleri bir araya getiren toplant?da sorunun alg?lanmas?ndaki dil ve yakla??mlar tart???ld?. 

Trkiye, a??r bedeller dedi?i Krt sorununun zm yollar?n? tart???yor. PKKn?n eylemsizlik karar? ard?ndan iki dil tart??mas?yla ba?layan Diyarbak?rdaki al??taya sunulan demokratik zerklik tasla??na uzanan sreteki kutupla?malar medyan?n toplumsal sorunlar?n alg?lanmas?nda oynad??? rol yeniden gndeme getirdi. Medya, Krt sorununun zmn kolayla?t?r?yor mu, zorla?t?r?yor mu? Sorunlar?n ele al?n???nda yerel ve merkez medya aras?nda nas?l bir  farkl?la?ma var? Soruna ili?kin dil ve slup sorunu mu ya?an?yor? 
Trkiye Bar?? Meclisi bu hafta Medya ve Krt Sorunu al??tay? dzenleyerek btn bu sorulara yan?t arad?.

ALGI FARKILA?MASI
Galatasaray niversitesinden Prof. Yasemin ?nceo?lu, dil uzman? Necmiye Alpay, Bilgi niversitesinden Do. Esra Arsan, Bianet yazar? Nadire Mater, Osman Kavala, Hakan Tahmaz, Do?u ve Gneydo?u Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Faruk Bal?k?n?n da aralar?nda bulundu?u 40 kadar medya mensubu, akademisyen ve bar?? aktivistleri bir araya geldi.
Milliyet Okur Temsilcisinin de kat?ld??? toplant?da sorunlar masaya yat?r?ld?. Krt Sorununda ba?ka toplumsal sorunlarda kar??la?t???m?zdan daha derin alg? farkl?la?mas? oldu?u noktas?nda birle?ildi.
Derin alg? farkl?la?mas?na ra?men, medyada zellikle haber ve yorumlarda eskiye oranla daha ?l?ml? d?nceler oldu?u, iyimser bir geli?me olarak kaydedildi. Krt sorununun ele al?n???nda gnlk siyasetin etkili oldu?unu d?nenler ise asl?nda de?i?en bir?ey olmad??? gr?nde.  

ZME ODAKLI D?L
Prof. Yasemin ?nceo?lu, ideolojilerin  dil ile ifade edilip biimlendi?ini belirterek ?yle konu?tu: ?deolojilerin  dil ile belirlenir. Haber ise var olan egemen sylemlerin bir rn olarak, egemen ideolojinin bizlik tan?m? zerinden, sylem ve ideoloji ikilisini de iine katarak, ?rk?l?k/etnik n yarg?, anti-semitizm, homofobi, zenofobi gibi kavramlar zerinden nefret pompalar. Olumsuz, alayc? ifadeler, kfr, hakaret, a?a??lama kullan?larak tekile?tirdi?i gruplar? kamu gvenli?ini tehdit edici potansiyel risk ve tehdit saan cler gibi sunarak toplumdaki teki gruplara kar?? nefret sylemi ve sular?n? k??k?rt?r. Krt sorunu terr / terrizm ile zde?le?tirilerek, asl?nda byle bir sorunun olmad???, bu sorunun kayna??n?n tamamen blgedeki geri kalm??l?kla ilgili oldu?u bunu da yabanc?lar?n k??k?rtt??? sylemini yeniden reten ve me?ru bir zemine ta??yan ana ak?m medya, Trk-Krt ayr?mc?l???na katk? pay? olarak, cani, hain, kalle?, apulcu, da?dan inenler trnden art?k adeta sloganla?m??, korkunla?t?r?c? kal?p yarg?lar kullanmaktad?r. Oysa ki bu tav?r Krt sorununu zmszl?e gtrmekten ba?ka bir fayda sa?lamaz. Medyam?z?n, siyasi analizlerden yoksun, arp?t?lm??, eksik, dramatize edilmi? ve zaman zaman paranoyaya varan komplo teorileri ile donat?lm??, gemi?te ya?anan ac?, felaket, ?iddeti kurcalayan haberleri gndemde tutarak at??madan ziyade bar??a ve zme odakl?, insan haklar? ve demokrasiden taraf, kutupla?malar? krklemeyen bir tav?r sergilemesi gerekmektedir.
Osman Kavala ise, Her ne kadar ideolojik diye tan?mlanabilecek kal?plar hakim ise de siyasi dinamikler dolay?s?yla medyada olumlu geli?meleri de grmek mmkn. Krt sorununa ve bu sorunun zmne ili?kin daha  nesnel haber ve yorumlar medyada yer almakta. Krt taraf?ndaki siyasetiler ve sivil toplum kurulu?lar?n?n gr?leri de eskisine nazaran daha fazla yer bulmakta diye konu?tu.   

M?L?TER SYLEM ELE?T?R?S?
Bilgi niversitesinden Esra Arsan ise ?stanbul merkezli, Ankara kontrolndeki byk medyan?n, ulusal gibi grnmekle beraber asl?nda yerel oldu?unu belirterek ?u de?erlendirmeyi yapt?:

Hem haber de?erleri, hem haber kaynaklar?, hem de kapsama alan? a?lar?ndan Trkiye, dnya btnn grmek ve anlatmak konusunda s?n?fta kalm??t?r. Gneydo?udaki sava? gere?i, bunun toplumsal yans?malar? ve birikerek gnmze kadar gelen sonular?, merkez medya taraf?ndan do?ru izlenip, kamuya eksiksiz aktar?lmam??t?r. Yayg?n medyan?n militer, milliyeti, tekile?tirici, sava?? ve intikamc? sylemi, kamuda Krt sorununa kar?? yanl?? bak?? a?lar?n?n olu?mas?na neden olmu?tur. 

YAKILAN KY FOTO?RAFI
Gneydo?udan bildiren yerel gazetecilerin haberleri, ?stanbul byk medyas?n? idare edenler taraf?ndan arp?t?lm??, sansr ve maniplasyonla g ve iktidar?n ho?una gidecek ?ekle getirildikten sonra yay?mlanm??; baz? ok nemli haberler ise hi yay?mlanmam??t?r. Mesela, Do?u ve Gneydo?u Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Faruk Bal?k?n?n dedi?i gibi, bunca yak?lan, bo?alt?lan kye ra?men, bugne kadar byk medyada tek bir yak?lan ky foto?raf?n?n yer almam?? olmas?, manidard?r. Bu tr eksiklikler, halk?n Gneydo?u meselesini do?ru alg?lamas?na engeldir. Oysa ki, Trkiye merkez medyas?nda yay?mlanamayan bu haberler, uluslararas? bas?n yay?n organlar?nda yer alabilmi?tir.
Bu manada, blgede grev yapan gazetecilerin asl?nda merkez medyadan ok daha evrensel i?ler rettiklerini, ancak rettikleri ieri?in kamu yarar? gzetilerek kullan?lmad???n? sylemek mmkndr.

OMBUDSMANIN GR?:
Toplumsal at??ma ve kutupla?ma dnemlerinde medyan?n i?levi gerilimi t?rmand?rmak de?il, d?rmek olmal?d?r. Krt sorunu gibi otuz y?ld?r tart??t???m?z ve 40 binden fazla yurtta??m?z? kaybetti?imiz bir siyasal sorundan sz ediyorsak, silahlar?n sustu?u dnemlerde medyaya d?en grev ve sorumluluk daha da artmaktad?r.
Diyarbak?rda tart??maya a?lan zerklik modelini tasla??n ierdi?i  z savunma, bayrak ve semboller ile zerk blgede Krtenin resmi dil olmas? nerileriyle s?n?rland?rmaks?z?n, PKKn?n silahs?zland?r?lmas? ve ?iddeti tmyle sona erdirecek zmler ba?lam?nda tart???lmas?nda medyan?n stlenece?i nesnel rol, alg?daki farkl?la?may? ve toplumdaki kutuplamay? nleyici rol oynayacakt?r.
Byle zamanlarda okur analizlerine yard?mc? olacak taslak metinlerin birka ba?l??a indirgenmeyecek geni?likte verilmesinde yarar var. Metinler zerinden olu?acak gr?ler, alg?daki sorunlar? da ortadan kald?racakt?r.
Milliyet haber ve yorumlar?nda Trkiyenin bu en duyarl? sorununun demokratik ve bar??? zm konusunda gereken duyarl?l??? gstermektedir. Elbette s?n?rlar?n de?i?mezli?i, birlikte ya?ama ve e?it yurta?l?k haklar?na sayg? duyarak...

http://www.milliyet.com.tr/  (26 Aral?k 2010)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri