forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

YEN? YILDA BOL BOL 'YEN? MEDYA'YI KONU?ACA?IZ...

Aktif .

yavuz_baydar_280Y?l?n adam?, Facebook'un kurucusu Mark Zukerberg. Y?l?n di?er adam?, Wikileaks'in lideri Julian Assange. Y?l?n sosyal medyas?, Twitter. Bütün bunlar bize ?unu haber veriyor: Bu y?l bol bol 'yeni medya' konu?aca??z, 'yeni habercilik' tart??aca??z.


YAVUZ BAYDAR'IN SABAH OKUR TEMS?LC?S? SAYFASINDAK? YAZISI

2011'de yeni medya

Y?l?n adam?, Facebook'un kurucusu Mark Zukerberg. Y?l?n di?er adam?, Wikileaks'in lideri Julian Assange. Y?l?n sosyal medyas?, Twitter. Bütün bunlar bize ?unu haber veriyor: Bu y?l bol bol 'yeni medya' konu?aca??z, 'yeni habercilik' tart??aca??z

Medya aç?s?ndan heyecanl?, hareketli, de?i?imlere gebe bir yeni y?la ayak bast?k. 2011 y?l?nda, ülkemizin en sorunlu sektöründe kal?c? regülasyon, adil rekabet, çe?itlilik ve yeni at?l?mlar hiç kimse için sürpriz olmamal?.

Öncelik, "yeni medya"ya geçi? sürecinin ?ekillenmesinde. 2010 facebook ve twitter y?l? oldu ise, bu y?l gerçekle?ecek devrimlerin ba??nda iPad2 gelecektir. Çok geçmeden, ilkinin geli?tirilmi?i olan bu "mucize"nin medyay? ve gazetecilik anlay???n? nas?l silkeleyece?ine de tan?kl?k edece?iz.

Gelecek, yeni teknolojinin açt??? ufuklarda. Geli?en sosyal medya, habercili?i kökten sorgulamam?za, mesleki rolümüzü tart??maya açmam?za neden oldu. 2010'un son aylar?na damgas?na vuran Wikileaks olay?, pek ço?umuzun uzun y?llard?r ?u veya bu ülkede tarif etmeye ve prati?e dökmeye çal??t??? "vatanda? gazetecili?i"ni internet ile bulu?turup küresel hale getirmeyi ba?ard?. ?nternetin açt??? yolda gazetecilik / habercilik, geleneksel "dikey" yap?lanmadan "yatay" yay?lmalara geçi?e çoktan ba?lad? bile. Bu birey olarak gazetecileri oldu?u kadar onlar? istihdam eden kurumlar? da derinden etkilemeye aday.

Geriye dönü? art?k imkâns?z. ABD gibi, 11 Eylül sonras?n? muazzam bir iç ve d?? istihbarat bütçesine ay?rm?? bir gücün Julian Assange ve ekibiyle ba?a ç?kamamas?, küresel haber ve bilgi ak???n?n önündeki barajlar?n nas?l y?k?lmakta oldu?unu göstermekte. Bunu y?llar öncesinden öngüren The Guardian editörü Alan Rusbridger gibi gazeteciler, heyecan içinde, genç meslekta?lar?na "ba?ka bir habercilik için kollar? s?vay?n" ça?r?lar? yapmaktalar.

iPad'in ilk sürümleri, gelece?i iyi koklayan medya yat?r?mc?lar?n? özel sanal bask?lar haz?rlamak için seferber etmi? durumda. iPad2'ye kamera eklenece?i söyleniyor. Var?n, o zaman, "yerinden habercili?in" nerelere ula?abilece?ini, ne imkanlar açaca??n? hayal edin.

Edin, ama i? o kadar basit de?il. Öncelikle, bask?c? veya yar?-bask?c? rejimlerin ilk ba?vuraca?? silah, internete mümkün olan her türlü filtreyi takmak olacak. Bu yüzden, "yeni gazetecilik" için mücadelenin ortak platformu, her ülkede -tabii özellikle de devleti ve kurumlar? ony?llard?r kapal?l??? ?iar edinmi? Türkiye'de- internet ortam?n?n özgür olmas? ve kalmas? için olu?mak zorunda.

Yeni teknoloji, otomatik olarak herkesi gazeteci / haberci yapm?yor. Araçlar h?zla yenilenir, nitelik de?i?tirirken, "küresel köy" her zaman oldu?undan da fazla do?ru, güvenilir, hakkaniyetli, kat?l?ma aç?k bir "yeni gazetecilik" talebini koruyacak.

Öyle olmasayd?, Wikileaks ekibi s?zd?r?lm?? olan onbinlerce diplomatik kriptoyu önceden Der Spiegel, The Guardian, El Pais, Le Monde gibi "eski medya"n?n a??r toplar?na, sayg?n kanallar?na vermezdi. ?nand?r?c?l?k esast?r. "Eski"sinde oldu?u gibi "yeni medya"da da "denge ve denetim" kadar, neyin nas?l "kamu yarar?" ta??d???na karar verecek birikim, ortak ak?l, bilgelik, sa?duyu, serinkanl? ve ba??ms?z muhakeme kabiliyeti belirleyici olacak.

Bu "gidi?at" acaba Türkiye medyas? için de geçerli mi? Hiç kimsenin ku?kusu olmas?n. Ülkenin son y?llar?na damgas?n? vuran ekonomik s?çrama, ancak ve ancak yeni tekonolijerin e?li?inde ivme kazanaca??na göre; ülkedeki ?ehirle?me sürece?ine ve e?itimde altyap?n?n dijitale do?ru evrilmesi kaç?n?lmaz oldu?una göre, bunda medyan?n arkadan nal toplamas? dü?ünülemez.

Ülkemizde medya geneli içinde özellikle bas?n hem zihniyet hem de ekonomik olarak sorunlu. Oysa, öngörüler, bu y?l medyan?n öncelikle görsel kesiminde reklam pastas?nda yüzde 25 civar?nda bir art?? olaca?? noktas?nda. Mevcut pastaya bak?l?rsa, bu hiç hafife al?nacak bir tahmin de?il.

YAZININ DEVAMI SABAH.COM.TR'DE... 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri