forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

HAK?KAT BALYOZ G?B? TEPELER?NDE DURUYOR...

Aktif .

nedim_hazarNED?M HAZAR: Habercilik, gazetecilik öldükten sonra, kendi kendine propaganda yapsan, gazetecili?ini yere gö?e s??d?ramasan ya da kulisle, bin bir takla ve yalakal?kla dünyan?n en baba ödülünü alsan ne yazar! Hakikat burada balyoz gibi tepende duruyor i?te! Kurtlar ad?na sessiz de olsan, tarih kaydediyor...

 

Kurtlar?n sessizli?i!

Manzara ?u: Memleketin donanmas?n?n göbe?inde, bir komutan?n odas?n?n zemininin alt?nda zulalanm?? çuvallar dolusu belge ortaya ç?k?yor.

Düpedüz Kozmik zula denebilecek bir yerden; parkenin alt?ndan f??k?r?yor belgeler. Vantuzla filan aç?larak ç?kar?labiliyor ancak.

Neler yok ki bu belgeler aras?nda?

Suikast planlar?, tutuklanacak komutan listeleri, öldürülecek ayd?n, yazar ve az?nl?k mensuplar?, silahlar?n nerelere gömülece?ini söyleyen ?slak imzal? emirler, ke?if görev emirleri, fi?leme and?çlar? ve daha binlerce, on binlerce belge...

Normal, demokrat bir ülkede olsa, yeri yerinden oynatacak belgeler...

Wikileaks'te yay?nlanan diplomat dedikodular?n? günlerce man?ete çeken medya, bu skandal üzerine k?yameti kopar?r diye dü?ünüyorsunuz de?il mi?

Ancak darbe dönemlerinde And?çlar?n gönüllü topa giri?eni olan hâkim medyada tuhaf bir körlük ve suskunluk hâkim oluyor.

Sanki böyle bir olay hiç olmam?? gibi pis ve utanç verici bir suskunluk bu.

Karanl?k mihraklar?n, kara propaganda ve psikolojik sava? için peydahlad???, destekledi?i ve piyasaya sürdü?ü kara propaganda merkezlerinden bahsetmiyorum, dikkatinizi çekerim. Onlar misyonlar? gere?i, elbette susacaklar, görmeyecekler, hiçbir ?ey yokmu? gibi kirli sava?lar?na aynen devam edecekler. Sahiplerinin gösterdi?i tarafa h?rlamadan ba?ka misyonlar? yok zira!

Benim bahsetti?im, kendilerini medyan?n ortas?na yerle?tiren, her f?rsatta böbürlenip, afra tafra yapan, muhataplar?na gazetecilik dersi veren güruh.

Man?etleriyle, yazarlar?yla, patronlar?n?n ili?kileriyle, her geçen gün daha tuhaf bir organizmaya dönü?tü?ünü fark etmeyen kesimden bahsediyorum ben. Kavramlar? i?di? eden, kli?e yaftalamalarla y?llar y?l? toplumu bask? alt?nda tutmay? genel karaktere dönü?türen bir medyadan. Halk?n sevdi?i, destekledi?i kim varsa, ona kar?? örtülü sava? açan, Menderes'i de, Özal'? da, Erdo?an'? da 'Diktatör, padi?ah' olmakla suçlay?p, memleketi fa?izme götürdükleri yalan?yla kurduklar? düzenin bozulmas?na izin vermemeye çal??an bir medya benim muhatab?m.

Hayat tarz?nda bu kadar hassas, özgürlükler konusunda bu kadar ince eleyip s?k dokuyanlar?n, darbe, cunta, askerî fa?izm konular?nda bu kadar kör, sa??r ve suskun olmas? çok enteresan de?il mi sizce?

S?radan bir belediye meclis üyesi ile ilgili hukuksuzlu?u, telefon görü?mesi kayd?n?, gizli kamera görüntüsünü, 'ele geçirdik, acayip süper gazetecilik i?i yapt?k' naralar?yla man?ete ta??yanlar?n, böylesi vahim bir durumu görmemelerini nas?l izah edebiliriz, onu dü?ünüyorum.

Asl?nda komik, komik oldu?u kadar ibretlik bir savunmalar? var bu cenah?n.

Bunlardan birinin emekli yay?n yönetmeni geçti?imiz zaman ç?kt??? TV program?nda, 'belgeler bize de?il, iktidara yak?n yay?n organlar?na gidiyor, o yüzden bizde yok' gibi tuhaf bir bahaneyle kendilerini savundu. Bunun do?ru olmad???n? çok iyi bile bile etti bu laf?. Oysa Taraf'tan Ahmet Altan; 'yay?nlamak istiyorlarsa yollayal?m' diye aç?k çek vermi?ti... Darbecilerden gelen belgeleri y?llar y?l?, 'Ba?üstüne' esas duru?uyla man?ete çakanlar, cunta, darbe, suikast, kirli operasyonlarla ilgili gerçek belgeleri görmüyor nedense. Asl?nda bir mesle?in, hakim olan bir zihniyetin, bitkisel hayattan mutlak ölüme geçti?inin kan?t? tüm bunlar.

Habercilik, gazetecilik öldükten sonra, kendi kendine propaganda yapsan, gazetecili?ini yere gö?e s??d?ramasan ya da kulisle, bin bir takla ve yalakal?kla dünyan?n en baba ödülünü alsan ne yazar! Hakikat burada balyoz gibi tepende duruyor i?te! Kurtlar ad?na sessiz de olsan, tarih kaydediyor... n.hazar@zaman.com.tr

http://www.zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri