forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYA ?L??K?LER?N? SIFIRLAYACAK ASLAN TERB?YEC?S? GEREK

Aktif .

kukla_yenimedyaMAX HASTINGS - Financial Times /

Britanya tarihinde her ba?bakan medyayla kendine özgü ili?kiler kurdu. ?imdiki Ba?bakan David Cameron'?n ili?kileriyse arapsaç?ndan farks?z.

Britanya Ba?bakan? David Cameron, ba?bakanl???n yeni ileti?im ?efini seçerken âdeta i?e yeni aslan terbiyecisi alan bir sirk sahibi misali dü?ünüp ta??nacak. Zira Cameron’?n medyayla ili?kileri arapsaç?ndan farks?z ve her ?eye s?f?rdan ba?layacak, sa?lam sinirlere ve beceriye sahip biri laz?m.

Ünlü ?ngiliz gazetesi News of the World’ün eski yay?n yönetmeni Andy Coulson’un istifas?, Cameron’?n tart??mal? bir ismi atamak yönündeki kötü karar?n?n teyidi gibi alg?land?. Bu arada News International’?n bir kö?eyazar?, geçen haftasonu yay?mlanan yaz?s?nda medyan?n geri kalan?n?n Coulson’a ve önceki i?vereni Rupert Murdoch’a yakla??m?n? k?skançl???n belirledi?ini öne sürdü. Bu do?ru, fakat Coulson aleyhindeki iddialar?n ciddiyetini ortadan kald?rm?yor. Di?er gazeteler ve yay?n gruplar?, Muhafazakârlar?n News International’la özel bir ili?kisi oldu?una inan?yor. Ba?bakan?n Noel’de ?irketin yöneticisi Rebekah Brooks’a ?enlikli bir ziyarette bulunmak yönündeki tuhaf karar?, bu paranoyalar? daha da art?rd?.

Hükümet, Murdoch’un hâlâ yüzde 39’unu elinde tuttu?u British Sky Broadcasting’in tamam?na sahip olma arzusunu gerçekle?tirmesine izin vermek konusunda hangi karar? al?rsa als?n, sorun ya?ayacakt?r. Murdoch küresel gücünü daha da artt?rd??? takdirde rakipleri küplere binecek; fakat iste?i reddedilirse de bundan hiç memnun kalmayacak. 

Major medyadan yak?n?rd?

Cameron ve mesaida?lar? ak?lc? olan?n, BBC’den sonra en büyük pazar pay?na sahip olan Britanyal? medya grubuyla yak?n ili?ki kurmak oldu?u kanaatinde. Fakat Murdoch’a ba?l? kurulu?lar, tart??man?n oda?? haline geldiklerinde (sözgelimi News of the World’deki telefon dinleme skandal? ve Sky’?n gelece?ine dair tart??ma), kendilerini suçlamalar kar??s?nda savunmas?z b?rak?yor.
Bir ba?bakan için medya patronlar?, yay?n yönetmenleri ve gazetecilerle ili?kilerde tek ak?lc? tutum, aç?k bir adalet sergilemekte. Cameron’?n özel ba?lant?lar? olabilir ve olmal?d?r da, fakat dostluk imkâns?z; zira k?skançl?k çok yayg?n ve ba?bakanla di?erlerinin ç?karlar? ayn? de?il.
Eski Britanya Ba?bakan? John Major’?n liderli?i s?ras?nda Daily Telegraph’?n yay?n yönetmenli?ini yap?yordum. Ba?bakanl?k konutundaki bir sohbette Major, gazetelerin kendisine destek vermemesinden yak?nd?. Ben de ?unu dedim: “Say?n ba?bakan, nas?l hissetti?inizi anl?yorum, arenada vah?i hayvanlarla tek ba??n?za dövü?ür gibisiniz; a?a??ya inip size yard?m etmemizi istiyorsunuz. Fakat sizin iyili?inizi istiyor olsak bile, bu bizim i?imiz de?il.” 

Blair’in medyayla balay?

Siyasetçiler yönetir, medya yorumlar. Ülkenin liderlerini yerin dibine bat?rmak veya göklere ç?karmak, medya için do?ru bir tutum de?il. Bakanlarla gazeteciler aras?ndaki özel ili?kiler, hükümetlerin ne yapmaya çal??t???n? anlamak aç?s?ndan her iki taraf için de vazgeçilmez. Fakat siyaset haberlerinin ele al?nmas?nda duygular nadiren rol oynar; medya kurulu?lar?n?n davran???n? belirleyen, gazetecilik içgüdüsü ve ticari ç?karlard?r. Cameron ba?ar?l? oldu?unu kan?tlarsa, medyadan destek alacakt?r. Ba?ar?s?z olursa da, patronlar? ve yay?n yönetmenlerini sayfiye evinde istedi?i kadar a??rlas?n, o deste?i alamayacakt?r.

Winston Churchill’in çe?itli gazete patronlar?yla yak?n ili?kileri vard?, fakat bu, ?kinci Dünya Sava??’n?n en civcivli zamanlar?nda bile gazetelerin elinden çok çekmesine engel olmad?. Sözgelimi Beaverbrook’un gazeteleri, sahipleri hükümetteyken ve ba?bakan Amerikal?lar? böyle bir ç?lg?nl?ktan cayd?rmaya çabalarken bile, Fransa’da erken bir ‘ikinci cephe’ aç?lmas? için kampanya yürütmü?tü.

Daha yak?n dönemde Cameron’?n selefi Tony Blair farkl? bir yol seçip, gazetelere kabaday?l?k taslamaya ve kur yapmaya çal??t?. Ba?bakanl??a davet edildi?im bir gün, Blair’in ekibinden bir kad?n?n öpmem için yana??n? uzatmas? kar??s?nda çok ?a??rm??, görmemi? gibi yapm??t?m. Blair’in ‘büyük çad?r?nda’ beni nas?l s?cak kar??lamaya çal??t?klar?n?, ama bunun bana kendimi görev ça?r?s?na icabet eden bir editör gibi hissettirdi?ini de unutamam.

Popüler efsane, Blair’in becerikli halkla ili?kileri sayesinde medyayla uzun bir balay? ya?ad??? yönünde. Bense bas?nla aras?n?n iyi olmas?n?, ülkenin kendisini iyi hissetmesini sa?layan h?zl? bir ekonomik büyüme döneminde ba?bakanl?k yapmas?na ba?l?yorum. Bilhassa 2003 Irak sava??ndan kaynakl? sorunlar ortaya ç?kar ç?kmaz, o da en az di?er ba?bakanlar kadar ele?tiriye ve sald?r?ya maruz kald?. Bir hükümetin iyi yönetti?i dü?ünülüyorsa, medya manipülasyonu i?e yarayabilir; göstergeler aksi yöndeyse böyle bir yan?lsamay? uzun süre devam ettirmek imkâns?z. 

Murdoch’?n so?ukkanl?l???

Ba?bakanl?k ileti?im ?efinin en önemli fonksiyonu, bir hâkimiyet, otorite ve yeterlilik izlenimi yaratmakt?r: gazeteciler, beceriksizlik ve zay?fl?k i?aretlerine kar?? son derece hassast?r. Major’?n ba?bakanl??? dibe batt?kça, yay?n yönetmenlerine ve medya patronlar?na kapal? kap?lar ard?nda ya??p gürledi?i saatler artm?? ve bu tutum ters tepmi?ti. Bir keresinde emektar gazeteci ve eski siyasetçi Bill Deedes’e önceki ak?am Major’la 90 dakika geçirdi?imi söylemi?tim. “Çok uzun,” demi?ti bilge bir edayla. “Hiçbir ba?bakan bir gazeteciyle 45 dakikadan fazla zaman geçirmemelidir.”

Cameron’?n yeni aslan terbiyecisinin ba?bakanl?kla medya aras?ndaki ili?kiyi yeniden dengelemesi gerekecek. News International’?n gücü tart???lmaz, fakat Murdoch daima ticari ç?karlar?n? so?ukkanl?l?kla gözeterek davranacakt?r ve bunu da ba?bakan?n kara ka?? kara gözü için yapmayacakt?r. (Financial Times editörü, 23 Ocak 2011)

http://www.radikal.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri