Yazdır

Aktif .

mehmetbaransu_mosyo_300Taraf gazetesi yazar? Mehmet Baransu, Hürriyet yazar? Cüneyt Ülsever'in "Hac?" isimli roman?yla ilgili yeni iddialar ortaya att?. Baransu, Cüneyt Ülsever'e hitaben, "Say?n Ülsever, b?rak?n bana gelen belge ve bilgileri ben size gelen belgelerin bile önünü arkas?n? biliyorum. Bu konuda müsterih olun" diye yazm??...


Mehmet Baransu MÖSYÖ adl? kitab?nda, Hac?'daki ana karakterin gerçekten var oldu?unu ileri sürerken, bu ki?inin Hanefi Avc? taraf?ndan izlettirildi?ini, elde edilen bilgilerle de Cüneyt Ülsever'e HACI roman?n?n yazd?r?ld???n? iddia ediyordu.

Cüneyt Ülsever, Baransu'nun kitab?ndaki bu iddialar?na Hürriyet'teki kö?esinden cevap vermi? ve Baransu'ya sert ele?tiriler yöneltmi?ti.

Mehmet Baransu ise geçti?imiz hafta Pazartesi günü Cüneyt Ülsever'le ilgili yeni iddialar ortaya att?. Ülsever ise 2 ?ubat tarihli yaz?s?nda "Mehmet Baransu iddian? ispatla mükellefsin" diye ça?r? yapm??t?.

??te Cüneyt Ülsever'in bu yaz?s?na Mehmet Baransu'dan yan?t geldi.

?spat m? istemi?tin

Geçen hafta yazd???m Hürriyet gazetesi yazar? Cüneyt Ülsever'in Hac? roman?yla ilgili yaz? kamuoyunda geni? yank? buldu. Yazar iddialar?ma önce kö?esinden, ard?ndan da ç?kt??? bir televizyon program?ndan cevap verdi. Daha önce "Hac? roman? hayal dünyam?n ürünü" diyen Ülsever, yaz?mdan sonra bu kez de "dönem roman?nda gördüklerimi, duyduklar?m? kulland?m, ne var bunda" demeye ba?lad?. Hürriyet yazar? "Mehmet Baransu iddialar?n? ispatla mükellefsin" diyerek zaten bir ispat yaz?s? olan yaz?m? ?srarla görmezden geldi. Bu yaz?mda Ülsever'in gayet iyi bildi?i hikâyenin bir bölümünü daha aktaraca??m. Ülsever hem yaz?s?nda hem televizyon program?nda yine iftira ve hakaretlere ba?vurmas?na ra?men, ben gerçeklerden, ya?anm??lardan hareketle kendisine cevap verece?im.

Ülsever'in Hac? roman?nda yer alan bilgilerin arkas?ndaki isim komiser E'ydi. (Soy ismini Ülsever çok iyi biliyor.) Komiser E, Çevik Bir'in yan? s?ra ABD'yle yak?n ili?kiler içersinde bulunan ayn? zamanda da silah ticaretiyle u?ra?an Aydan Kozluca'y?, nam? di?er Aydan Kodalo?lu'nu takip ettiren ki?iydi. Geçen haftaki yaz?m? okuyanlar bilir, hizmetçisi vas?tas?yla Kodalo?lu'nun bilgisayar?ndaki tüm bilgileri alan emniyetçi E, bu bilgileri bir dosya haline getirmi?ti. Komiser E, sonras?nda dosyay? Emniyet Genel Müdürlü?ü istihbarat Daire Ba?kanl???'na gönderdi. Ancak Emniyet istihbarat konuyla ilgili hiçbir i?lem yapmad?. Çünkü; Aydan Kodalo?lu silah ticaretinin yan? s?ra uluslararas? birtak?m faaliyetler yürütüyordu ve bu Emniyet'in de?il, Milli ?stihbarat Te?kilât?'n?n görev sahas?na giriyordu.

Hakk?nda hiçbir i?lem yap?lmayan dosya istihbarat Daire Ba?kanl??? ar?ivine kald?r?ld?. Ancak dosya bir müddet sonra ar?ivden al?nd?. Daha do?rusu çal?nd?. Devlet ar?ivinden, özel bir ismin ar?ivine transfer oldu.

Ar?ivdeki dosyada Hac? roman?na temel te?kil eden bilgilerin yan? s?ra Aydan Kodalo?lu'nun Abdullah Öcalan'?n avukat? Selim Okçuo?lu ile akraba oldu?unu gösteren belge ve bilgiler de bulunuyordu. Kürt Yahudisi oldu?unu söyleyen Kodalo?lu'nun konu?malar? da bu dosyada yer alm??t?.

Dosyada çok büyük eme?i olan komiser E. tan??t??? gazeteci Cüneyt Ülsever'e bu bilgileri verdi. Hatta komiser bu dosyay? Ülsever'e vermek için Ankara'dan ?stanbul’a bizzat kendisi geldi. Dosyay? verirken, Ülsever'den iste?i, Kodalo?lu'nun yapt??? yaz??malar?n içeri?ini de?i?tirmeden kitapta kullanmas?yd?. Bu sayede kad?na "hakk?nda her ?eyi biliyoruz" aç?k mesaj? verilecekti. Yaz??malar?n içeri?i de?i?tirilmeden romanda kullan?ld?. Kodalo?lu özel bilgilerini, yaz??malar?n? bir 'romanda' görünce ?oke oldu.

Ülsever ile Emniyetçi E'nin ili?kisi bu olay sonras?nda da uzun y?llar devam etti. Komiser E, Ülsever'in ba?ka kitaplar?na da konu oldu. ?kili o dönem Taksim The Marmara Oteli ve Ülsever'in evinde bulu?uyorlard?. Hatta Ülseverler'in Edirne Enez Saros Körfezi'ndeki yazl???nda komiser E, e?i ?, misafir de olmu?tu.

Ülsever sana gelen belgenin önü-arkas?

Cüneyt Ülsever, kat?ld??? televizyon program?nda Hanefi Avc?'n?n kendisine herhangi bir belge vermedi?ini de söyledi. En iyisi Jandarma belgesinin kendisine nas?l ula?t?r?ld???n?n hikâyesini ba?tan yazay?m da Ülsever, Avc?'n?n bu belgenin önünü arkas?n? ö?renmi? olsun.

Cüneyt Ülsever'in yay?mlad??? belge, ilk ba?ta askerler taraf?ndan ?zmir'de bir gazeteciye verildi. Gazeteciden istenen bu belgenin de?ifre edilmesiydi. Gazeteci, Ankara'y?, Kaçakç?l?k ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Ba?kanl???'nda çal??an bir tan?d???n? arad?. Elindeki belgenin acil olarak kendilerine ula?mas? gerekti?ini söyledi. Güvenli bir faks numaras? vermelerini istedi. Belge ba?ka bir güvenli fakstan bu numaraya gönderilecekti.

Bu bilgi üzerine KOM taraf?ndan, gazeteciye ?zmir’de temas kurmas?n? istedikleri birisinin numaras? verildi. Gazeteci ile KOM'un ili?ki kurmas?n? istedi?i ki?i Buca'da bulu?tu. Nihayetinde belge, ?zmir'den Ankara'ya faksland?. Komiser E, Avc?'n?n da emriyle belgeyi vakit geçirmeden ?stanbul'a, Cüneyt Ülsever'e ula?t?rd?. Ülsever de bunu gazetesinde oldu?u gibi yay?mlad?.

Haberin Ülsever taraf?ndan yay?mlanmas? üzerine Jandarma Genel Komutanl??? bünyesinde soru?turma aç?ld?, ?zmir’de o dönemde görev yapan subaylar sorguya çekildi. Hatta belgelerin fotokopisi bir k?rtasiyede çekilmi?ti. O k?rtasiyeyi bulundu ama belgeyi d??ar? ç?karan isme ula??lamad?.

San?r?m bu bilgiler Ülsever için yeterince ayd?nlat?c?. Kendisine gelen belgeyi kimin gönderdi?inden bile haberi olmayan birisinin bugün bana "Sen kendi eline geçen her 'belge'yi ard?na önüne bakmadan yay?ml?yorsun" demesi de ayr?ca komik. Say?n Ülsever, b?rak?n bana gelen belge ve bilgileri ben size gelen belgelerin bile önünü arkas?n? biliyorum. Bu konuda müsterih olun.

Roman?mdaki her ?ey kurgu diyorsunuz. Peki, telefonda bahsetti?iniz o olay niye gerçekle?ti? ABD'de, deli bir kad?n dedi?iniz ama asl?nda Aydan Kodalo?lu'dan ba?kas? olmayan ki?i neden kar??n?za ç?kt?? Bu kad?n size neden "Sen ne hakla benimle ilgili roman yazars?n" dedi. Romanda Kodalo?lu'nu k?zd?ran gerçek yaz??malar hangileriydi?

http://taraf.com.tr/

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri