forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

KADROLU UZMANLAR

Aktif .

ET?KETLER:Nedim Hazar
nedim_hazarNED?M HAZAR - ZAMAN

Hangi dünya kupas?yd? tam hat?rlam?yorum. Lakin TRT spikeri ?srarla '?ubeir' diyordu Suudi Arabistanl? bir oyuncuya. Oysa bildi?imiz Zübeyr'di futbolcunun ismi.

Daha önce yine bir kez dile getirmi?tim. Körfez Harbi y?llar?nda ba?layan simültane habercilik günlerinde antenleri direkt CNN International'a çevirip oradan ald??? haberi üzerimize boca eden Türk kanallar? namaz k?lan Saddam Hüseyin görüntülerinin üzerine, 'Saddam e?iliyor, Saddam do?ruluyor, Saddam galiba ibadet ediyor' gibi tarihi komedilere imza atm??lard?.

Tabii devir de?i?ti... Köprünün alt?ndan çok yay?nlar akt?. ?imdi bir dolu tematik kanal var. Ve takdir edersiniz ki her kanala yetecek kadar uzman?m?z yok. Bu nedenle dönü?ümlü olarak nöbetçi uzman kadrosu bulunduruyor haber istasyonlar?.

Durum o kadar orijinal bir boyuta ula?t? ki, bir kadrolu uzman kat?ld??? canl? yay?nda, 'Acelem var, ba?ka kanala da ç?kaca??m' diyebiliyor. Ayn? kadrolu uzman? ayn? ak?am üç ayr? kanalda görebiliyoruz.

Y?l?n belli dönemleri sezonluk olarak ekrana ç?kan uzmanlar? eskiden beri biliyoruz. Mehmet Öz Sezonu diye bir ?ey var mesela. Bahar gelip börtü böcek ortaya ç?k?p, ayvalar çiçek aç?nca gelir yurtd???ndaki bizi gururla temsil eden bilim adam?m?z.

Sonra her Ramazan ekrana ç?kart?lanlar? biliyorsunuz. ?smi laz?m de?il baz?lar?n?n bu sezon için önceden haz?rl?k yapt???n?, saçlar?n? filan boyatt???n? da duymu?tuk.

Ba?örtülü yazar-çizer arkada?lar?m?z ise ?slam ile ilgili hangi konu olursa olsun uzman say?ld?klar?ndan onlara her tür soru sormak serbesttir. Örne?in miras hukuku da sorulur, kad?na ?iddet de... Enteresan olan, bu profesyonel yorumcular?n normalmi? gibi hiç yad?rgamadan bu sorulara cevap yeti?tirmeye çal??malar?d?r.

Bir süreden beri M?s?r'da tarihi bir k?yam oluyor biliyorsunuz. M?s?r halk? her gün meydanlara dökülüp, onlarca y?ll?k diktatörlü?e son vermek ad?na bir hareket ba?latt?. Ve do?al olarak Türk kamuoyu ilgisini M?s?r'a yöneltti.

Bir ?eyi ö?renip, ikinci ?eyi peki?tirdik M?s?r olaylar? sayesinde. Birincisi Türk haber kanallar?n?n asl?nda 'geyik muhabbeti'nden çok da ba?ka olmayan durumlar?. El Cezire televizyon habercili?i nas?l yap?l?r dersi verdi adeta bize. Canl? yay?nlar?, ciddi üslubu ve yay?n format? ile... ?kincisi ise her ne kadar say?sal anlamda çok görünse bile ülkemizde 'uzman gazetecilik' alan?nda ciddi gedikler oldu?u.

Zaman Pazar'da Murat Tokay'?n bu konudaki haberini okumad?ysan?z internetten bulup okuman?z? sal?k veririm.

M?s?r'?, Arap dünyas?n? sadece teorik anlamda Bat?l? kaynaklardan bilen uzmanlar ile 30 y?l öncesinden kalma köhne analizleri güncel diye yutturmaya çal??an iptidai dü?üncelerin cirit att??? ekranlardan beslenen Türk kamuoyunun bahts?zl???n? bu haberden okuyun.

??in '?deolojik c?mb?zlama' yönü bir yana Türk d?? politikas? ve Türk medyas?n?n d?? habercili?i ciddi anlamda kendini sorgulama, diye dü?ünmekteyim. Ekran?n üstünde yazan 'Alexandria' yaz?s?n? 'Oras? nere?' diye yan?ndakine soran d?? haberler uzman? insanlar gördük ekranlarda. ?skenderiye'yi onlar bilmeyecek de, biz s?radan insanlar m? bilece?iz?

El Cezire'nin ülkemizdeki Cine 5'i sat?n ald??? ve Türkçe yay?nlara buradan ba?layaca?? söyleniyor. Sat?n al?nma gerçekle?ti mi bilmem, lakin ta??ma su ile de?irmen dönmüyor. Hele haber de?irmeni hiç!

http://www.zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri