forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETEC?L??? NEDEN TARTI?AMIYORUZ?

Aktif .

okay_gonensin_180Taraftar gazetecilik veya yanda? gazetecilik bir suçlama olarak havada uçu?uyor ve yanda?l?k, taraftarl?k sadece iktidara yak?n olmak gibi alg?lan?yor. Oysa kendisine “yanda?” s?fat? yap??t?r?lm?? olanlar kadar hatta daha fazla olarak kar?? taraf da “yanda?” kayn?yor.

OKAY GÖNENS?N'?N VATAN'DA YAYINLANAN YAZISI

Gazetecili?imizi tart??am?yoruz

Her ?eyi bol bol tart???yoruz. Siyaseti tart???yoruz, en uç fikirleri tart???yoruz. Federasyon bile tart???l?yor. Siyasetçileri en a??r biçimde tart???yoruz. Futbolu da ekonomiyi de en a??r biçimde tart???yoruz.

Gazetecili?i ise, ülkemizdeki “gazetecilik”leri tart??am?yoruz. OdaTV bask?n? ve sahibinin tutuklanmas? üzerine “misyon gazetecili?i” üzerine küçük bir tart??ma oldu, ama devam edemedik. Böyle bir tart??mada konu olmas? gerekenler hapiste olunca tart??mak ço?umuza pek uygun gelmedi.

Do?rusu ?u ki, ülkemizdeki hem bölünmeyi hem demokratik geli?meyi, hem gelece?i daha sa?l?kl? tart??abilmemiz için, önce gazetecili?imizi tart??mam?z gerekiyor.

Taraftar gazetecilik veya yanda? gazetecilik bir suçlama olarak havada uçu?uyor ve yanda?l?k, taraftarl?k sadece iktidara yak?n olmak gibi alg?lan?yor. ??in asl?na bak?l?rsa kamuoyunda “yanda?” s?fat?n? bir taraf, ba?ar?l? bir ?ekilde di?erinin üzerine y?kt?. “Yanda?” s?fat?, kay?ts?z ?arts?z bir taraftarl?k anlat?yor. Oysa kendisine “yanda?” s?fat? yap??t?r?lm?? olanlar kadar hatta daha fazla olarak kar?? taraf da “yanda?” kayn?yor.

Hükümetin hiçbir icraat?n? ele?tirmemek, hükümet partisi ve liderinin her dedi?ini do?ru kabul etmek kadar her yap?lan?, her söyleneni yanl?? kabul etmenin de “yanda?l?k” oldu?unu görmemekte ?srar ederek gazetecili?i tümüyle bir “taraftarl??a” dönü?türmek yayg?n bir ruh hali oldu.

***

Bir siyasi parti organ? olarak gazete ç?kar?labilir, televizyon yay?n? yap?labilir, ama bu faaliyette yer alanlar?n as?l kimliklerinin gazeteci olmad???n?, “partici” oldu?unu görmedi?imiz ve gizledi?imiz zaman gazetecilik toplumun en az güvendi?i kurum haline gelir, gelmi?tir.


Gazetecinin görü?leri olabilir hatta olmak zorundad?r ki toplumu, dünyay? ve olaylar? tahlil edebilsin. Bununla birlikte, kendi görü?ü olmas? “her haberi”, “her bilgiyi” topluma ula?t?rmas?na bir engel te?kil edemez.

“Merkez gazetecilik” diye bir niteleme de yak?n zamanlarda ortaya ç?kt?. “Merkez” sözüyle kastedilen, de?i?ik fikirlerle birlikte “her haberi” verme çabas? içinde olan, haberi kendi görü?üne göre gizlemeyen veya görmezden gelmeyen gazetecilik ise, böyle bir tan?ma gerek yok, çünkü bunun ad? sadece “gazetecilik”tir.

“Gazetecilik” yapabilmek için de öncelikle bu i?i sevmek ve meslek olarak benimsemek gerekiyor. Fakat ne yaz?k ki mesle?i sevmeyen, i?levine de inanmayan, gazetecili?i sadece bir “nüfuz” ve “zenginle?me” imkân? olarak gören kimilerinin öne ç?kmas? toplumumuzu gazetecilikten so?utmakta çok etkili olmu?tur.

Kimileri kendisini “misyon sahibi” olarak görüyor olabilir.

Ne var ki bu ki?ilerin “misyon gazetecili?i” diye bir faaliyet tarz?n? ortaya ç?karmas?, istihbarat ve psikolojik sava? çal??mas?yla gazetecili?i birbirine kar??t?rmas? yine “gerçek yanda?” taraf?n ba?ar?l? bir operasyonu olmu?tur.

***

Siyasi iktidarla ili?kileri, iktidar?n medyaya yönelik bask? giri?imlerini yanda?l???n gerekçesi olarak göstermek sadece k?l?f uydurmakt?r. Siyasi iktidarlar zaten gazetecileri sevmezler. Bizde, ?nönü dâhil, Menderes dâhil, Demirel dâhil, Özal dâhil, 12 Eylül askeri yönetimi dâhil, Çiller dâhil, Y?lmaz dâhil bütün siyasi iktidar sahipleri bas?nla oynam??, kendi “yanda? medya”lar?n? yaratmak istemi?lerdir.


Yine de bütün bu giri?imlerin kar??s?nda duran bir gazetecilik, gazetecilik görevini yerine getirmekten ba?ka amac? olmayan meslek insanlar? olmu?tur. ?ktidar?n gazetecilikle ilgili do?rudan ve dolayl? uygulad???, rahats?zl?k yaratan icraatlar?na her gazeteci tepki duyabilir. Ancak bunlar gazetecilik görevini yerine getirmemek için bir bahane olarak kullan?lamamal?d?r. Tersi oldu?unda bir de?il, iki türlü ‘yanda?l?k’ ortaya ç?kar ki, ?u anda buna çok yakla??lm??t?r.

***

Kendini “merkez medya” içinde sunarak, “misyon gazetecili?i”ni yüceltmeye çal??anlara dü?en, gidip do?rudan benimsedikleri misyon için çal??makt?r. Örne?in yeni bir gazete ç?kacak. Küçük bir siyasi partinin bu gazetesinin, daha önceki gazete ve dergilerinde oldu?u gibi gazetecilik yapaca??na da ku?ku yok. Yasalar içinde kalmak ko?uluyla bunu yapmalar?nda herhangi bir sak?nca yoktur da, bunu “gazetecilik” olarak sundu?unuz, orada olmaya imrendi?inizi yazd???n?z zaman yapman?z gereken hemen oraya gidip, o “misyon” için çal??makt?r.

Bu gerçekleri görerek tekrar gazetecili?i tart??mam?z gerekiyor. Tart??mad???m?z, özellikle de gazeteciler tart??mad??? sürece, bütün kavramlar yine birbirine kar??m?? halde insanlar?n kafalar?n? kar??t?rmaya devam edecektir.

Toplumun medyay? ve gazetecileri “ç?kar-iktidar” ikilisinin pe?inde görevini ihmal eden bir “sektör” olarak görmekten ç?kabilmesi için gazetecili?in aç?k tart??ma alan?na girmesi ?art olmu?tur.

http://haber.gazetevatan.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri