forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

alper_gormus280

"Dört y?l boyunca gündemde olan ve bu süre boyunca ad? haberle bir kez bile an?lmayan bir gazeteci bir gün âniden bu haberin sahibi olarak gösteriliyor ve bütün bir bas?n bu yeni bilgiyi, sorgusuz sualsiz haberlerinde, yorumlar?nda tekrar ediyor."

 

ALPER GÖRMÜ?'ÜN TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI

Zor yaz?: Dört y?l sonra Darbe Günlükleri

Nokta dergisinden çal??ma arkada??m Ahmet ??k’?n gözalt?na al?nd??? gün televizyonlarda; ertesi gün gazetelerin haber sayfalar?nda ve kö?elerinde patlayan “Darbe Günlükleri’ni aç??a ç?kartan gazeteci Ahmet ??k” ve benzeri cümlelerle her kar??la?mamda –çaresizli?im her defas?nda biraz daha artm?? olarak- ?u soruyu sordum kendi kendime: Ben ?imdi ne yapaca??m?

Dört y?l boyunca Darbe Günlükleri’ni gün yüzüne ç?kartan, ard?ndan da yarg?lanan bir gazeteci olarak bilindim. Bu y?llar boyunca say?s?z söyle?i verdim, yaz?lar yazd?m. Ve ?imdi birdenbire, o haberin alt?nda bir Nokta muhabirinin imzas?n?n bulundu?una, haberin ona ait oldu?una dair bir “bilgi” sa?-sol, liberal-muhafazakâr gazete ve gazetecilerin mü?terek onay?yla izleyicilere, okurlara duyuruluyordu.

Haber ve yorumlar o kadar yo?un, o kadar yayg?n oldu ki, bunlar? izleyenlerin ve okuyanlar?n “herhalde bir yanl?? anlama olmu?” deme ?anslar? tümüyle ortadan kalkt?.

Bu sürecin bir noktas?nda kendimi o izleyicilerin, okurlar?n yerine koydum ve bana hakl? olarak ?u soruyu sorduklar?n? tahayyül ettim: “Dört y?l boyunca Darbe Günlükleri’yle ilgili olarak yazd???n?z yaz?larda, verdi?iniz söyle?ilerde Ahmet ??k’?n ad?n? bir kez bile and???n?z? hat?rlam?yoruz... Do?rusu, bugünlerde ö?rendiklerimizle bu tavr?n?z? birle?tirdi?imizde sizi ay?plamamak elimizden gelmiyor.”

K?sacas?, dört y?l boyunca ba?kas?n?n eme?i üzerinden itibar dev?iren, üstelik de o eme?i bir gün bile anmayan bir gazeteci durumuna dü?mü?tüm. Gerçe?i anlatmazsam, bu alg?n?n derinle?ip yerle?ece?i apaç?kt? (“Baksana, adam a?z?n? aç?p tek laf edemedi”).

Gazetecili?imiz böyle i?te...

Öte yandan meselenin bir de gazetecilik yan? var. Buradaki soru da ?u: Dört y?l boyunca gündemde olan ve bu süre boyunca ad? haberle bir kez bile an?lmayan bir gazeteci bir gün âniden bu haberin sahibi olarak gösteriliyor ve bütün bir bas?n bu yeni bilgiyi, sorgusuz sualsiz haberlerinde, yorumlar?nda tekrar ediyor. Bu, gerçekten de çok tuhaf, aç?klanmas? çok zor bir duruma i?aret ediyor.

Ad? dört y?ld?r Darbe Günlükleri’yle an?lan gazeteci Alper Görmü? de?il de ba?ka birisi olsayd? bu yaz?y? yine yazaca??m? söylememe bilmem gerek var m?? Hatta, bu yaz?y? ke?ke üçüncü bir gözden yazabilseydim: Yani Darbe Günlükleri’ni yay?mlayan gazeteci ben de?il de ba?ka birisi olsayd? ve ben de d??ar?dan olan biteni ele?tiren bir pozisyondan duruma müdahil olabilseydim... O zaman i?im çok daha kolay olacakt?.

Fakat ne yaz?k ki durum öyle de?il; o gazeteci benim ve ben y?llard?r a??rl?kl? olarak medya ele?tirisi alan?nda yaz?p çizen bir gazeteciyim... Dolay?s?yla, kendimi savunmay? bir hak, meslekta?lar?m? ele?tirmeyi bir görev say?yorum.

Olan bitende hiçbir kusuru olmayan Ahmet tutuklu olarak cezaevinde olsa da, yazmak zorunday?m bu yaz?y?.

Ahmet, kusura bakma...

Beni böyle bir yaz?ya mecbur eden meslekta?lar?m, size de teessüf ederim...

Bütün gazetelerde, bütün görü?lerden kö?e yaz?lar?nda...

Yukar?da, konuya ili?kin haber ve yorumlar?n, okurlar?n “herhalde bir yanl?? anlama var” deyip geçmelerini engelleyecek kadar yo?un ve yayg?n oldu?undan söz ettim. ?imdi size, bunun gerçekten de böyle oldu?unu göstermek üzere 4 ve 5 mart tarihli gazetelerden bir seçki sunaca??m, ard?ndan birkaç ?ey daha söyleyip bu s?k?nt?l? yaz?y? bitirece?im...

“Ahmet ??k ayn? zamanda Nokta dergisinde Darbe Günlükleri’ni ortaya ç?karan gazeteci olarak biliniyor.” (Taraf)

“Darbe Günlükleri haberiyle büyük ses getiren gazeteci Ahmet ??k...” (Milliyet)

“??k, Ergenekon soru?turmas? delilleri aras?nda yer alan Darbe Günlükleri’ni de kamuoyuna duyuran isim oldu.” (Milliyet)

“Ahmet ??k, Nokta dergisinde emekli Oramiral Özden Örnek’in Darbe 
Günlükleri’ni yazd?.” (Sabah)

“Günlükleri gün?????na ç?kard? / Nokta’da yay?mlanan ve Türkiye gündemini sarsan ‘Darbe Günlükleri’ haberinin alt?nda onun imzas? vard?.” (Vatan)

“??k, Darbe Günlükleri haberini yazan isim...” (Habertürk)

“Ahmet ??k ayn? zamanda Nokta dergisinde Darbe Günlükleri’ni ortaya ç?karan gazeteci olarak biliniyor.” (Ak?am)

“Özden Örnek’e ait oldu?u ileri sürülen Darbe Günlükleri’ni haberle?tiren Ahmet ??k...” (Cumhuriyet)

“Ahmet ve arkada?lar? Nokta’da Özden Örnek’in Darbe Günlükleri’ni yay?mlamasa, bugün Ergenekon soru?turmas? da olmayacakt?.” (Ertu?rul Mavio?luRadikal)

“Özden Örnek’in Darbe Günlükleri’ni Ahmet yazm??t? Nokta dergisine...” (Hikmet ÇetinkayaCumhuriyet)

“Nokta Dergisi’nde yay?nlanan Darbe Günlükleri haberini haz?rlayan Ahmet ??k’?n...” (?brahim KirasStar)

“Ahmet’in, Özden Örnek’in günlüklerini yay?mlayan muhabir olarak, darbelerin kar??s?nda durdu?unu unutmayal?m...” (Oral Çal??larRadikal)

“Darbe Günlükleri haberinin alt?nda imzas? olan bir Ahmet ??k’?n...” (Hasan CemalMilliyet)

“Ahmet ?u an Ergenekon davas?ndan ötürü içeride yatan emekli Oramiral Özden Örnek’e ait oldu?u iddia edilen ‘Sar?k?z’ ve ‘Ay?????’ gibi darbe planlar?n?n detaylar?n? içeren hat?ra defterlerini ortaya ç?karan gazeteci olarak biliniyor.” (Amberin ZamanHabertürk)

“Darbe Günlükleri’ni yazmaktan çekinmeyen bir gazetecilik sevdas?...” (Reha MuhtarZaman)

“Ahmet ??k çal??kan bir gazeteci olarak, Silahl? Kuvvetler içinde 2002-2003 y?llar?nda en üst düzeyde ‘darbe’ konu?uldu?unu kan?tlayan, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutan? Özden Örnek’in günlüklerini yay?nlad?. Bu haberle birlikte Ergenekon yap?lanmalar?n?n boyutlar?n? Türk halk? aç?k olarak görebildi.” (Okay GönensinVatan)

Haberi Nokta çal??anlar? da dergide gördü

?imdi de i?in asl?n? anlatay?m size: Darbe Günlükleri’ni yakla??k üç bin sayfal?k“an?lar”dan ben özetledim. ?ki yaz? i?leri müdürü ile bir ba?ka yönetici neyin üzerinde çal??t???m? biliyorlard?, ba?ka kimse Günlükler dergide yay?mlanana kadar hiçbir ?ey bilmedi. Haberi, Nokta’n?n öteki çal??anlar? gibi Ahmet de dergide yay?mlan?nca gördü.

Haberin alt?nda imza yoktu, buna ben karar verdim; dava aç?ld???nda (bundan emindim) haberi üstlenecektim.

Asl?nda ben bunlar? defalarca anlatt?m, fakat demek herkes unutmu?!

Keza, Darbe Günlükleri’yle ilgili olarak dört y?ld?r ilk kez bir ba?ka gazetecinin ad?n?n telaffuz edilmesi, hiç kimsenin zihninde herhangi bir soru i?aretine yol açmam??. (Ya da, yol açsa da “dur ?una bir bakay?m” deme zahmetine katlanmam??.)

Ya da: Bilginin yanl?? oldu?unu bile bile, “Bu, do?ru olmasa da i?e yarar bir bilgi, öyleyse i?in asl?n? bir kenara b?rakal?m” denmi?.

Bunlardan hangisinin hangi gazete ya da kö?e yazar? için geçerli oldu?unu bilmiyorum; tahminlerim var ama böyle bir i?e giri?mek i?i çok uzat?r.

Kimin hangi kategoriye dahil oldu?u çok da önemli de?il zaten, fakat kategoriler önemli: Haf?zas?zl?k, tembellik, meraks?zl?k, bir bilgiyi yanl??l???n? bile bile kullanmak (gönüllü dezenformasyon), vb.

Bu tats?z hikâyeyi, beni epeyce e?lendiren bir gözlemimle bitireyim: Bas?n?m?z?n ulusalc? cenah?, Darbe Günlükleri’nden söz ederken, ilk kez bu metinlerin“orduyu y?pratmak” amac?yla uydurulmu? bir “paçavra” oldu?u yorumunu yapmad?lar.

Eh, bu da beni çok keyiflendirdi!

Telefon konu?malar?n?n hepsi bu mu?

Son Ergenekon gözalt?lar?n? ve bilahare tutuklamalar?n? ben tabii ki öncelikleAhmet ??k üzerinden de?erlendirme e?ilimindeyim. Gayet basit bir nedenle: Çünkü o çok yak?ndan tan?d???m, dü?üncelerini çok iyi bildi?im bir gazeteci... Bu bilgiyle bakt???mda (son birkaç y?ld?r görülen büyük davalara bak???m?zda baz? farkl?l?klar olsa da) onun Ergenekon’la ili?kisi gerekçe göstererek tutuklanmas?n?, tek kelimeyle tuhaf, anla??lmaz bir geli?me olarak görüyorum.

Ahmet’i neden tutuklad?klar?na dair elimizde fazla bir veri yok. Bu çerçevede ?imdilik en fazla dünkü (7 mart) Ak?am gazetesinde yay?mlanan “Savc?l?k sorular? ve ona verilen cevaplar”la Savc? Zekeriya Öz’ün “?u anda aç?klayamayaca??m?z deliller var” yönündeki ifadesi öne ç?k?yor.

Do?rusu, sorulara bakt???mda Zekeriya Öz’ün “ba?ka ?eyler var” yönündeki aç?klamas? inand?r?c?l???n? yitiriyor. Me?erki okudu?umuz metin, sorular?n sadece bir bölümünü kaps?yor olsun.

NOT. Biraz önce Adalet Bakan?’n?n aç?klamalar?ndan ö?rendim; sorular?n çok küçük bir bölümü yay?mlanm??. Bu durumda soru ?u: Gazetecilere bu kadar? m? verildi, yoksa onlar bir seçme mi yapt?... Umar?m bu sorular?n tümünü görme ?ans?m?z olur.

Taraf Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri