forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

'ULUSAL MEDYA 2010' TEKN?KLER?

Aktif .

mumtazer_turkoneMÜMTAZER TÜRKÖNE 

Baz? gazetecilere -veya moda tabiriyle kanaat önderlerine- OdaTV'de ele geçen 'Ulusal medya 2010' doküman?ndan bahsetmek, h?rs?z? i? üzerinde enselemeye, suikastç?y? parma?? tetikte pusuda yakalamaya benziyor.

Feveran etmekte hakl?lar. Mesleklerinin bütün efsunu kayboluyor. Fabrikadan ç?km?? heykellerin önünde ellerinde çekiç ve keski ile poz veren sahte sanatkârlara dönüyorlar. Pi?kin pi?kin soruyorlar: 'Ne yani, bu dokümanda yaz?yor diye Ergenekon davas?na itiraz edemeyecek miyiz?'

Yazan ne?

'Ba?lat?lan yarg? sürecinde kar?? taraf?n elde etti?i delillerin bo?a ç?kar?lmas?, de?ersizle?tirilmesi ve normalle?tirilmesi ad?na savunma makamlar?n?n geli?tirmekte olduklar? argümanlar kullan?lmal?d?r. Bu kapsamda tespit edilecek zay?f halkalar ve iddialar gündeme ta??nmal? ve davan?n geneliyle özde?le?tirilmelidir. Güçlü tez ve delillerle kar?? kar??ya kal?nd???nda, konunun ekseni de?i?tirilmeli, gri ve kara propaganda unsurlar? etkin bir ?ekilde kullan?lmal?d?r.'

Bu sat?rlar neden hepimize çok tan?d?k geliyor? Çünkü ba??ndan itibaren Ergenekon davas?n?n suland?r?lmas?, içinin bo?alt?lmas? faaliyetleri düzenli olarak bu tekniklere uygun yap?ld?. Son örneklerden biri: Savc?, Nedim ?ener'e toplam elli soru soruyor. Dönüp hangi gazetelerin ve kö?e yazarlar?n?n, bu elli sorudan üçünü al?p 'bu sorular?n neresinde suç var' diye ba?l?klar att?klar?na, yorumlar yapt?klar?na bak?n. 'Zay?f halkan?n davan?n geneliyle özde?le?tirilmesi' ba?ka nas?l yap?l?r? Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153'üncü maddesine göre, savc?n?n baz? delilleri aç?klamama yetkisi var. Bu hükmü bile bile, 50'den üçe bakarak savc?ya sald?rmak gazetecilik faaliyeti midir? Özgün yorum mudur?

Habertürk'te, Yi?it Bulut'un 'Sansürsüz' program?nda, Mine K?r?kkanat, Ergenekon davas?n?n hukuka ayk?r?l???n? özel yetkili mahkemeler eliyle görülmesine dayand?rarak uzun uzun ya?d?, gürledi. 'Özel yetkili mahkemelerle, normal mahkemeler aras?nda ne fark oldu?unu biliyor musunuz?' diye sordum. ?a?k?n, 'hay?r bilmiyorum' diye cevaplad?. ?nsan bilmedi?i, hakk?nda en küçük bir fikir sahibi olmad??? bir tezi ancak ezberleyerek savunur. Demek ki ezberin geldi?i bir yer var.

Bu teknikler psikolojik harp teknikleri. Psikolojik harp, So?uk Sava? döneminde iki blok aras?ndaki propaganda sava?? için icat edildi. So?uk Sava?, ideolojilerle yürütüldü?ü için propaganda teknikleri ve araçlar?, silahlardan fazla önem kazand?. K?saca toplumlar?n davran??, dü?ünce ve duygular?n? kontrol etmek, de?i?tirmek veya yönlendirmek için çakt?rmadan giri?ilen, yalan, iftira, komplo gibi kirli araçlar?n seferber edildi?i propaganda faaliyetlerine, psikolojik sava? ad? veriliyor. Bu sava? türü bizde, siyaset üzerinde vesayet kuran askerlerin elinde Sovyetler'den ziyade halka kar?? yürütüldü. Kendi halk?na kar?? sava? yürüten bir ordu. Ne için? Ülkeyi yönetmek ve siyaseti yönlendirmek için. Geçmi?te kan?ksad???m?z ve son zamanlarda pek duymad???m?z laiklik ve rejim tart??malar? bu sava??n cephaneli?i hizmetini gördü.

Siyaseti tanzim etme görevine göre te?kilatlanm?? Genelkurmay karargâh?nda, bu sava?? yürütmek üzere 'Psikolojik Harekât Daire Ba?kanl???' bulunuyordu. Milli Güvenlik Kurulu'nda 'Toplumla ?li?kiler Masas?' ayn? görevin, kritik bir birimi idi. MGK siville?irken bu birimler kald?r?ld?. Genelkurmay da, 'Psikolojik Harekât Dairesi'nin ad?n? 'Bilgi Destek Birimi' olarak de?i?tirdi. ?çeri?inden çok alt?ndaki imza ile ?öhret bulan '?rtica ile mücadele eylem plan?' -daha önceki 'Lahika' gibi- bu birim taraf?ndan haz?rlanm??t?.

Ayn? psikolojik sava? taktiklerinin, OdaTV'de ele geçen dokümanda yer almas?, kirli iktidar mücadelesinin ayn? yöntemlerle devam etti?ini gösteriyor. So?uk Sava? sona erdi. Ordumuz hâlâ bir So?uk Sava? dönemi ordusu. Halka kar?? yürütülen sava?, hâlâ ayn? sava?. Ça??n bu kadar d???nda kalmak, aziz milletimize hakaret de?il mi?

Demek ki psikolojik sava? taktikleri hâlâ uygulan?yor. Peki, i?e yar?yor mu? Bu soruya cevab? öncelikle, bu taktikleri bilerek veya bilmeden kullanarak Ergenekon savc?lar?na ve yarg?çlar?na kar?? sava? yürüten kanaat önderlerinin vermesi lâz?m.

http://www.zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri