Yazdır

AHMET ALTAN TARAF'A YAPILAN BASKILARI YAZDI

Aktif .

ahmet_altanAhmet Altan, Taraf'a Genelkurmay Askeri Savc?l???'ndan gelen bir yaz?y? okuyucusuyla payla?t?. Gazetenin sahibi Ba?ar Arslan'?n ailesinden birine ait olan cep telefonun dinlendi?ini ve sahibinin Askeri savc?l??a gelerek ifade vermesi istendinmi?...


AHMET ALTAN'IN YAZISI
Utanm?yorlar m??

nceki gn polisler geldi.

Ba?ar Arslan? buldular.

Sava? Arslanla birlikte Alk?m Yay?nlar?n?n ve Taraf Gazetesinin sahibi Ba?ar.

Bir tutanak imzalatt?lar.

Tutanakta ?yle yaz?yordu:

Genelkurmay Ba?kanl??? Askeri Savc?l???n?n 10.06.2009 tarih ve 2009/406-259 soru?turma say?l? yaz?s? ile ALKIM Bas?n yay?n Tic. LTD. ?ti. (Taraf Gazetesi) sahibi Ba?ar Arslan ad?na kay?tl? oldu?u belirtilen ancak fiilen kimin taraf?ndan kullan?ld??? bilinmeyen 0533...... numaral? hatt?n kim taraf?ndan kullan?ld??? tespit edilerek, bu ?ahs?n 24.06.2009 tarihinde ifadesine ba?vurulmak iin Genelkurmay Ba?kanl??? Askeri savc?l???nda haz?r bulunmas?n?n aksi halde zorla getirilece?inin tebli?i...

Alk?m Yay?nlar? zaman?nda, numaralar? birbirini takip eden bir seri telefon alm??.

Bu telefonlar Arslan ailesinin fertlerine ve ?irket yneticilerine da??t?lm??.

Polisler geldi?inde Ba?ar o numaran?n kime ait oldu?unu ?kartamam?? hemen.

Ama sonra anla??lm?? ki bu numara aileden bir han?ma ait.

Genelkurmay, Taraf Gazetesinin sahiplerinin ailesinden bir han?m? izliyor.

Siyasetle hi ili?kisi bulunmayan gen bir han?m bu.

Bana sorarsan?z, tam anlam?yla bir rezaletle kar?? kar??yay?z.

Birincisi, o telefonlar?n hepsi Alk?m ?irketinin.

Taraf
Gazetesi ise Alk?m ?irketinin sahipleri taraf?ndan kurulmu? ba?ka bir ?irket.

Tutanakta Taraf Gazetesinin ad? ne ar?yor?

Bu birinci ve en masum soru.

Genelkurmay, savc?l??a ifade vermeye a??racak kadar yak?ndan izledi?i bir telefonda konu?an?n kim oldu?unu bilmiyor mu ki bunu Alk?m?n ve Taraf?n sahibine soruyor?

Genelkurmay, Taraf Gazetesini ?kartan insanlar?n ailesini neden dinliyor?

Dinlemiyorsa neden bu telefonun sahibine a?r? gnderiyor?

Yok, e?er o han?m? dinlemiyorlard? da, o dinlenen biriyle konu?tuysa, o dinlenen kim?

Hangi nedenle dinleniyor?

?ster kendisi dinlensin, isterse dinlenen biriyle konu?sun, bu konu?ma bir su rgtnn eylemleriyle ya da planlar?yla ilgili de?ilse hangi nedenle ifadeye a??r?l?yor?

O han?m?n bir su rgtnn mensubu oldu?una m? inan?yorlar?

Buna inan?yorlarsa, bu inanlar?n?n kan?t? ne?

E?er o han?m?n bir su rgtnn paras? oldu?una inand?larsa, durumun bu kadar ciddi oldu?unu d?ndlerse, onun kimli?ini neden resm yollardan belirlemediler de Ba?ar Arslana soruyorlar?

Ortada ciddi bir durum varsa, hi kimseye hissettirmeden izlemeleri gerekirdi.

Ortada ciddi bir durum yoksa, asla izlememeleri ve kimseyi rahats?z etmemeleri gerekirdi.

Yapt?klar?, ikisine de uymuyor.

O zaman ne yapmak istiyorlar?

Polisler bu tutana?? getirince ben Ankara temsilcimiz ?smet Demird?ene rica edip, Genelkurmay Asker Savc?l???n? ve Bas?nla ?li?kiler Dairesini aratt?m.

Byle bir yaz?y? yazmadan nce kendilerine bu tutana??n nedenini soracakt?m.

Tahmin edece?iniz gibi cevap vermediler.

Rahata polis gnderiyorlar, bu i?lerle hi ilgisi olmayan bir han?m? izlemeye al?yorlar ama cevap vermiyorlar, a?klama yapm?yorlar.

nk onlar bu memleketin efendileri, canlar?n?n istedi?ini yaparlar.

?stediklerini dinlerler, istediklerini ifadeye a??r?rlar.

Gazetenin avukat? Ergin Cinmenle de konu?tum.

Bir telefonun hangi ?artlarda dinlendi?ini sordum.

Ancak ?u sularla ilgili telefon dinlenmesine karar verilirmi?:

?nsan ticareti, kasten ldrme, uyu?turucu madde imali ve ticareti, parada sahtecilik, fuhu?, su i?lemek iin rgt kurma, ihaleye fesat kar??t?rma, r?vet, kara para aklama, silahl? rgt kurma, casusluk, kltr ve tabiat varl?klar?n? koruma kanununa muhalefet.

?imdi, Genelkurmay, o han?m?n bu sulardan birini i?ledi?inden ku?kuland??? iin mi onu izlemeye al?p ifadeye a??rd??

Ortada byle bir su yoksa, Genelkurmay, muhalif bir gazetenin sahiplerinin ailesini takibe almay? ve rahats?z etmeyi nas?l a?klayacak?

Bak?n, biz askerin siyasetten ekilmesini, muht?ralar vermemesini, and?lar yazmamas?n?, iftiralar atmamas?n? isteyen bir gazeteyiz.

Bunun bedelini de deriz.

Savc?l?klardan k??tlar gelir, mahkemelere gideriz, yarg?lan?r?z.

Sesimizi de ?karmay?z.

Ama her i?in bir raconu var.

Aile bu tr i?lere kar??t?r?lmaz, bu ay?pt?r.

Mafya bile yapmaz bunu.

Mcadeleyle ilgisi olmayan insanlar, hele kad?nlar rahats?z edilmez.

zel hayatlar, mcadelenin d???nda tutulur.

Bizim gazetemizin temel ilkelerinden biridir bu.

Biz kimsenin ailesine, olu?una ocu?una, zel hayat?na dokunmay?z.

Bir lkenin Genelkurmay?n?n da en a?a?? o lkenin bir gazetesi kadar ilke sahibi olmas?n? bekleriz.

?imdi Genelkurmaya soruyorum.

Neden muhalif bir gazetenin sahiplerinin ailelerini dinliyorsunuz?

Neden gen bir kad?n? rahats?z ediyorsunuz?

Bu gazeteyi, bir kad?n? rahats?z ederek mi korkutmaya al???yorsunuz?

Askerli?e s???yor mu bu, mertli?e s???yor mu?

Ve, son soru.

Siz bunlar? yapmaktan utanm?yor musunuz?

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri