forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETEC?LER B?LD?KLER?N? HALKTAN NEDEN SAKLADI?

Aktif .

ahmet_altan_280Wikileaks'in Türkiye'yle ilgili belgelerini yay?nlamaya ba?layan Taraf'?n Genel Yay?n Yönetmeni Ahmet Altan, gazetecilerin kendi kendilerine nas?l sansür uygulad???n? yazm??. 2003'deki darbe planlar?ndan gazetecilerin haberi olmas?na ra?men neden yay?nlamad???n? soran Altan, darbe planlar?n? halk hariç herkesin bildi?ine dikkat çekmi?.

 

AHMET ALTAN'IN TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI

Herkes biliyormu?

Wikileaks belgelerini okurken beni en çok ?a??rtan gerçeklerden biri, daha sonra Özden Örnek’in günlüklerini Nokta Dergisi’nin yay?mlamas?yla kalabal?klar?n ö?rendi?i olaylar? asl?nda Ankara’da birçok insan?n bildi?ini görmem oldu.

Amerikal? diplomatlarla kokteyllerde, yemeklerde, davetlerde kar??la??p ayaküstü konu?an siyasetçiler, akademisyenler, diplomatlar, askerler, gazeteciler, o s?ralarda generallerin nas?l Genelkurmay Ba?kan?’na kar?? tav?r ald?klar?n?, “derin devletin” AKP’yi denetim alt?nda tutmak için neler yapt???n?, ordu içindeki grupla?malar? en ince ayr?nt?lar?na kadar biliyorlar.

Böylesine aç?kta dola?an bilgiler elbette gazetelere de geliyor.

Ama gazeteler o bilgileri halka aktarm?yorlar.

Tam aksine, bir “baraj” gibi o bilgileri tutup biriktirerek halktan sakl?yorlar.

Hiçbir gazetede, bir ba?ka gazetenin o “bilgileri” haberle?tirerek kendisini “atlataca??na” dair bir endi?e yok, hepsi bu bilgilerin “hiçbir gazete taraf?ndan” kullan?lmayaca??na emin.

Niye hep beraber halktan gerçekleri sakl?yorlar?

Bunun birçok nedeni var.

?lk akla gelen, korkakl?klar?.

Generallerden korkmak neredeyse Türklerin “milli” duygusu.

Bu korku, topluma da “generalleri yücelten” ba?l?klarla yay?l?yor, “koskoca” generaller, gazete man?etlere bak?l?rsa hiçbir zaman konu?muyor, her zaman “kükrüyorlar”, siyasetçileri azarl?yorlar, ülkenin nas?l yönetilmesi gerekti?ine dair kesin emirler veriyorlar.

Korku kadar önemli ikinci neden, aynen generaller gibi “halk iradesini” küçümsemeleri.

Ülkeyi “halk?n isteklerine” göre yönetmek onlara da saçma geliyor.

Gazeteciler, en az?ndan “zihnen” devletin bir parças? durumundalar.

Üçüncüsü, gazetecilerin ço?unlu?unun, generallerin “AKP nefretini” payla?mas?.

Dördüncüsü, “ordu siyasette güçlü oldu?u sürece” generallerle i?birli?i yap?p sivil hükümetleri s?k??t?rarak, siyasetçilerden birçok ç?kar sa?lamalar?.

Onun için ordunun siyasetteki gücünün kaybolmas?n? hiç istemiyorlar.

Asl?nda, devlet-gazeteci i?birli?i bizim cumhuriyetin tipik özelliklerinden biri, sadece son döneme mahsus de?il, uzun y?llardan beri sürüyor.

Bunun k?r?lmas?n?n ilk ad?mlar? Turgut Özal’?n döneminde at?l?yor, Anadolu, devletle i? yapmadan, dünyaya aç?larak zenginle?me dönemine giriyor.

Muhafazakâr i?adamlar?n?n zenginle?mesi, güçlenmesi “devlette ve gazetelerde” tedirginlik yarat?yor elbette, Özal gazeteler taraf?ndan k?yas?ya h?rpalan?yor ama gene de bunun yarataca?? toplumsal de?i?imleri pek fark edemiyorlar.

Generaller ise toplumdaki de?i?imleri hiç alg?lam?yorlar.

Zaten, “halk iradesinin bir önemi yoktur” inanc?, bütün s?rlar?n halktan saklanmas?, halk?n sürekli kand?r?l?p sindirilmesi, generallerin gerçekleri görmemesi nedeniyle ard? ard?na yapt?klar? hatalar sonucunda k?r?l?yor.

En büyük hatalar?, cumhurba?kanl??? seçimlerine kar??malar?, pervas?zca AKP’yi ve seçmenlerini korkutmaya kalkmalar? oluyor.

27 Nisan muht?ras? kar??s?nda Ba?bakan Erdo?an’?n ve AKP’nin dik durmas? ve müthi? bir manevrayla seçimlere gitmeleri, generallerle halk iradesinin sand?kta yüz yüze gelmesini sa?l?yor.

Ve, generaller de, onlar? destekleyen medya da büyük bir yenilgi ya??yor.

Sonra Taraf gazetesi ç?k?yor.

Darbe planlar?, cuntalar, fi?lemeler, karakol bask?nlar?ndaki ihmaller, 33 asker olay?ndaki karanl?klar, J?TEM, Ergenekon birer birer haberle?iyor ve halk gerçekleri görmeye ba?l?yor.

?lk önceleri biraz ürküntüyle izleseler de, daha sonra di?er gazeteler de Taraf’?n açt??? yola girip benzer belgeleri yay?mmaya ba?l?yorlar.

Bugün art?k “s?rlar?n” halktan saklanmas? söz konusu de?il.

Generaller bunu ö?rendi, gazeteciler de ö?rendi.

San?r?m siyasetçiler de ö?renecek bunu.

K?l?çdaro?lu, gizli ili?kilerinin ne kadar çabuk de?ifre edildi?ini bizzat ya?ad?, bir daha hiç kimseye kurulacak tuzak için “ye?il ???k” yakaca??n? sanmam.

AKP de, Say??tay Yasas?’n?n maddeleri aras?na saklanan gerçeklerin halk taraf?ndan çok çabuk de?erlendirildi?ini anlad?.

Medya “baraj?” y?k?l?yor bu ülkede.

Gerçekler hayat?m?z?n içine ak?yor.

Gerçeklerden korkacak i?ler yapanlar? bu yeni anlay?? bir sel felaketi gibi sürükleyip götürecek, gerçeklerden korkmayacak bir dürüstlükle duranlar? ise dev bir sörf dalgas? gibi zirveye ta??yacak.

Taraf / 22 Mart 2011

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri