forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

TAD?LAT HEYET? B?LD?RGEY? ARAZ?YE M? UYDURACAK?

Aktif .

umur_talu_2Galiba TGC bir heyet kurarak “Bildirge”de tadilat dü?üncesinde. Tabii yeni ?artlar dahilinde “reform” iyi olur! Ancak ?öyle bir sorun var: Tadilat heyeti, önceki Bildirge’ye uymu? meslekta?lar m? olacak; yoksa Bildirge’yi mi araziye uyduracak!

 

UMUR TALU'NUN HABERTÜRK GAZETES?'NDEK? YAZISI

Ödül

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Oda TV’ye münasip gördü?ü “ba?ar? ödülü”nü, tam ödül töreni öncesi ask?ya alm??.

Neden vermi?, neden alm??!

Kusura bakmas?nlar ama, arkada?lar epey ?a??rm??!

Çünkü iki e?ri birbirini do?rultmuyor!

Cemiyet do?ru dürüst gerekçe bile söyleyemiyor, neden ask?ya ald???n? izah için.

Çünkü, ask?ya almas?n?n nedeni, zaten o ödülü vermesinin de sebebi!

***

Bazen elbet onur duyuyorum ama bazen de içim ac?yor…

Bu mevzularda, meslek hayat?m?n en ciddi i?lerinden “Hak ve Sorumluluk Bildirgesi”ne koydu?um cümlelerden al?nt? yap?ld?kça.

Cemiyet, ödülü ask?ya al?rken de yine oraya at?f yapm??…

“Masumiyet karinesi” üstüne. Ama yine de ödülü vermiyor! Niye?

Çünkü daha ba?tan “pusulas?” hatal? yahut pusulaya iyi bakmam??.

Bu ödülün bir yönetmeli?i var.

3. maddede, “Hak ve Sorumluluk Bildirgesi normlar?”na uygunluk ?art? koymu?.

Yönetim Kurulu’nun, Bildirge’ye uymad??? kan?s?na vard???n? yar??ma d??? b?rakaca?? da belirtiliyor.

?nternet gazetecili?inde, “yap?t”tan de?il, “yukar?daki kurallara uygun” haber sitelerinden söz ediliyor.

***

Peki, arkas?nda 3 bin imza olan Bildirge’nin, gazetecilik ve ödüle çizdi?i çerçeve ne? Hangi durumda, kimlere ödül verilemez (Belki kimi mu?lak ama kimi çok net):

. Her tür sansür ve otosansürle mücadele etmeyene;

. Halka kar?? sorumlulu?unu, i?verene ve kamu otoritelerine sorumlulu?unun arkas?na atanlara;

. Bilgi ve haber alma hakk? ile yorum ve ele?tiri özgürlüklerini ne pahas?na olursa olsun savunmayana;

. Çok seslilik ve farkl?l?klara sayg?s? bulunmayana;

. Kimlik, inanç ayr?mc?l??? yap?p uluslar?n, halklar?n, bireylerin sayg?nl???n? tan?mayana;

. Nefreti, dü?manl??? körükleyici yay?n yapana;

. Ba?kas?n?n kültürel de?erlerini, inançlar? veya inançs?zl??? sald?r? konusu yapana;

. Her türden ?iddeti hakl? gösteren, özendiren, k??k?rtan yay?n yapana;

. Temel bilgileri tahrif edene;

. Bilgi, haber, foto?raf, görüntü, ses, belge elde etmek için yan?lt?c? yöntem kullanana; do?rudan kamu yarar? olmad?kça izinsiz belge, görüntü, ses alana;

. Özel ya?am?n gizlili?ini ihlal edene;

. Çal?nt?, iftira, hakaret, lekeleme, sapt?rma, manipülasyon, dayanaks?z suçlama yapana;

. Bir bilgi ve haberin yay?n? ya da yay?nlanmamas? kar??l??? maddi, manevi avantaj pe?inde olana;

. Mesle?ini propagandac?l?kla kar??t?rana;

. Elde etti?i bilgileri yay?n konusu yapmadan kendi yarar?na kullanana;

. Tehdit ve ?antaja ba?vurana;

. Çal??t??? yerdeki yöneticiler d???ndaki kimselerden i?iyle ilgili talimat alana;

. Halk?n haber alma hakk?na de?il, önyarg?lara dayanana;

. Yarg? karar? kesinle?meden san?klar? suçlu ilan edene;

. Herhangi bir ki?i veya kurumun sözcüsü gibi davran?p yay?n yapana.

***

Cemiyet’in “ödül” için de ?art ko?tu?u Bildirge; kimseyi suçlamaz, suçlu ilan edemez; 13 y?l önce giri?ine yazd???m gibi “vicdanlara emanet”tir.

Lakin, hala bu Bildirge’ye dayan?yorsa, vicdan?n?z bir ödülü ya onun gazetecilik ölçülerine uygun takdir eder yahut ödül verip eli titremi?se, çok net bir aç?klama ve özele?tiri yapar.

Zaten kendi bildirgenizi en ba?ta okusan?z…

Yarg?n?n ve önyarg?n?n s?kça yapt??? gibi elmalarla armutlar? kar??t?rmazs?n?z.

Ya ödül ?artnamesinden Bildirge’yi atars?n?z ya da baz? adaylara Bildirge’yi atars?n?z!

Hem oraya yaz?p hem unutmak… sonra birden hat?rlamak… biraz Felek i?i!

***

Gazetecilik d??? bir faaliyetin suç olup olmamas? ba?ka, o faaliyetin ortak vicdan?m?zda gazetecilik say?l?p say?lmamas? bamba?kad?r!

Ki?inin özgürlü?ünden edilmesi ba?ka, ki?inin bas?n özgürlü?ünün içine etmesi ba?kad?r.

Ki?ilerin yasal haklar?n? savunmak ba?ka, o haklarla bas?n özgürlü?ünü kar??t?rmak ba?kad?r.

O yüzden, aksi kan?tlanmad?kça, vicdan?m?z?n, herkesi de?il, mesela Ahmet ??k ve Nedim ?ener’i “iyi” gazeteci saymaya devam etmesi ise bir ba?kad?r!..

Not: Galiba TGC bir heyet kurarak “Bildirge”de tadilat dü?üncesinde. Tabii yeni ?artlar dahilinde “reform” iyi olur! Ancak ?öyle bir sorun var:

Tadilat heyeti, önceki Bildirge’ye uymu? meslekta?lar m? olacak; yoksa Bildirge’yi mi araziye uyduracak!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri