Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Ekrem Dumanl?

ekrem_dumanli_300Türk medyas?n?n bir bölümü ile derin çeteler aras?ndaki ili?kilerin kavranabilmesi için Oda TV bask?n?n?n net anla??lmas? gerekiyor.


 

EKREM DUMANLI'NIN YAZISI...

Medya düzelmeden asla!

Üzülerek söylemek zorunday?m ki dünyada hiçbir demokratik ülkenin medyas? bizimki kadar gizli ve karanl?k ili?kiye sahip de?il.

Bizimkiler öteden beri darbecilerden brifing dinler, hadiseleri örtbas eder; hatta çarp?t?r. Üstelik baz? gerçekler ortaya ç?kt???nda da konuyu ilgisi olmayan kitlelerin üzerine y?k?verir...

Yak?n tarihimizi bilen vicdan sahibi insanlara soruyorum: Lütfen söyleyin; bu ülkedeki hangi kaotik hadise ve hangi me?'um darbe, medya deste?i olmadan gerçekle?tirilebildi? '60 darbesi öncesinde yap?lan yay?nlar cuntac?lar?n ekme?ine ya? sürdü ve bu ülkenin ba?bakan? (bakanlar?yla birlikte) idam edildi. ?nsanlar?n içini parçalayan o vah?i darbe ad?m ad?m hayata geçirilirken bizim malum bas?n zil tak?p oynuyordu. 60'ta olu?an gelenek maalesef günümüze kadar sürdü. '71 muht?ras?, '80 darbesi, 28 ?ubat postmodern darbesi, 27 Nisan e-muht?ras?...

?ki binli y?llara geldi?imizde kar??m?za Ümraniye'de ele geçirilen bombalar ve onun arkas?ndan elde edilen bilgiler vesilesiyle Ergenekon örgütü ç?kt?. Susurluk kazas? sonras?nda kaç?r?lan "derin devletle hesapla?ma" f?rsat? Ergenekon'da da ya?anabilirdi. ?? kadim bas?n kurulu?lar?na kalsayd?, Ergenekon soru?turmas? tâ ba?tan akamete u?rat?lacakt?. Yine öyle olacak belki de, bilemiyoruz.

Ergenekon süreci kadim medyay? temelden sarst?. Çünkü o güne kadar yürütülen stratejileri de aç??a ç?kard?. Bu yüzden davay? suland?rmak için var güçleriyle çal??t?lar. Kadim medya gözalt?na al?nan ki?ilere "itibarl?" hükmünü verdi, "askeriye zaafa dü?er" dedi, LAW silahlar?na "boru" diyenleri alk??lad?, suikast planlar?n? görmezden geldi; Dan??tay sald?r?s?, Zirve katliam?, Hrant Dink cinayeti gibi ba?lant?lar? hep göz ard? etti...

Türk medyas?n?n bir bölümü ile derin çeteler aras?ndaki ili?kilerin kavranabilmesi için Oda TV bask?n?n?n net anla??lmas? gerekiyor. Soner Yalç?n ve avenesinin Ergenekon ?efleriyle nas?l temas halinde oldu?unu, kamuoyu olu?turmak için nas?l ç?rp?nd?klar?n? o belgeye bakt???n?zda anl?yorsunuz. Karanl?k odalarda toplanan birileri pek çok senaryo yazm?? ve yönlendirmelerde bulunmu?.

Mesela sivil dikta tart??mas?, bu yol haritas?n?n tabii bir sonucu. AK Parti'yi bitirme plan? ortak hareket eden bir zümrenin çal??mas?. Cemaat fobisi olu?turma ve her olay?n arkas?ndan cemaat dü?manl??? yapma, Ergenekon taraftar? odaklar?n gayreti.

Büyük foto?raf? iyi görmek ve savrulmamak gerekiyor. Adlî makamlar?n yürüttü?ü bir soru?turmay? cemaat yap?yormu? gibi tekrar tekrar söyleyip o yanl?? hükmü insanlar?n haf?zas?na kaz?mak olsa olsa kara propagandan?n bir sonucudur. Onca delile ra?men, demokrasiyi kökünden tehdit eden Ergenekon'u görmeyen, Balyoz'u yok sayan vs. adamlar hiçbir delil olmaks?z?n "Kesin bu i?i cemaat yapm??t?r" diyerek hedef sapt?r?yor.

Bir de sinsice yap?lan propagandalar var. "Cemaat ?effaf olmal?" diye ba?layan önermenin vehim üreten parças? "gizli örgüt" suçlamas?na dayan?yor. Cemaat deyip yaftalad?klar? hangi ?ey ?effaf de?ilmi?? Okullar m?, dernekler mi, gazeteler mi, televizyonlar m?? Onlar da pekâlâ biliyor ki, cemaate nispet ettikleri her ?ey gayet ?effaf ve denetime tabi. Bu gerçe?e ra?men sapla saman? birbirine kar??t?r?p karalama yapman?n anlam? nedir?

Kim ne derse desin ?u gerçe?i hayk?rmaktan ba?ka çare görmüyorum: Türkiye'deki derin çetenin göbe?inde medyatik bir yap?lanma var. O yap?, bazen (belki de ço?u kez) ba??ms?z insanlar? da negatif etkiliyor, kampla?may?, çat??may? derinle?tiriyor. Silah?yla bombas?yla yakalanm?? cuntac? örgütler kar??s?nda dilini yutmu?ças?na sessizli?e gömülen baz? ki?ilerin, her icraat?n? kanunlar çerçevesinde yapan kitleler hakk?nda illegal bir yap?ym?? gibi konu?mas?n?n sebebi "cambaza bak" kurnazl???d?r. Ne var ki art?k kamu vicdan? Türkiye'nin gerçeklerini daha iyi biliyor ve onun hedef sapt?ran propagandalar?na boyun e?miyor. Belki de bu yüzden o kitlenin öfkesi daha da kabar?yor ve en ilgisiz hadiseleri vesile yaparak hem hükümete hem cemaate sald?r?yor.

http://www.zaman.com.tr/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri