Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkok_300Birgün Gazetesi yazar? Ümit Alan, Radikal Gazetesi yazar? Koray Çal??kan'?n yapt??? bir ropörtaj?n ayn? gün Ertu?rul Özkök'ün kö?esinde de yer almas?n? de?erlendirmi?...

ÇALI?KAN'IN B?RGÜN GAZETES?'NDE YAYINLANAN YAZISI

ÖZKÖK, HAYAL? RÖPORTAJLARA MI BA?LADI?

Amr ?alakani’yi M?s?r’dan, Tahrir Meydan?’ndan devrimi Radikal gazetesi’ne an be an bildirmesiyle tan?m??t?k. Kendisiyle ba?lant? kuran Radikal kö?e yazar? Koray Çal??kan’d?. Mübarek’in devrilmesinden sonra ?alakani’nin Radikal’deki görevi de bitmi? gibiydi. Bu sabah yine Radikal gazetesinde ?alakani’nin “?hvan art?k karde?im de?il” beyanat?n? görünce hemen dikkat kesildim. Eskiden oldu?u gibi bu mini röportaj? da Koray Çal??kan yapm??t?. Ayr?nt?lar?n? birazdan okuyaca??n?z röportaj bence M?s?r’daki durumu anlamak için önemli

?lgi çeken haberleri okuduktan sonra pek ço?unu görev icab? yapt???m kö?e yazar? okumalar?na ba?lad?m. S?ra Ertu?rul Özkök’e geldi?inde ufak bir ?a?k?nl?k ya?ad?m. Yaz?y? okumaya ba?lad?m ve Özkök’ün yaz?s?n?n sonunda Koray Çal??an röportaj?n?n aynen kopyaland???n? gördüm. Koray Çal??kan’?n dostu olan Amr ?alakani, bu kez Ertu?rul Özkök’ün Harvard’dan dostu olmu?tu. Sorular ve cevaplar birebir ayn?yd?. Bu özel Kö?e Vuru?u’nda bu durumu sorgulamak istiyorum. Önce iki haberin de ilgili k?s?mlar?n? görelim.

KORAY ÇALI?KAN HABER?N?N ?LG?L?  KISMI
“Hay?r dedim çünkü bu tamamen bir oyun bu. Devrimle birlikte eski rejimin bütün kurumlar? ve elbette yar?m yamalak anayasalar? geçersiz k?l?nm?? oldu. Rejim gitti ama anayasalar? kald?. Yani eski rejimin me?ruiyeti çöktü. Böyle olunca anayasa da asl?nda hükümsüz kald?. Yani me?ru de?il. Bu nedenle anayasan?n yeniden yaz?lmasi gerekir. Önerilen neydi bize? Eskiyi toparlayal?m yola devam edelim, hemen normalle?elim, devrim de bitsin. Bu olmaz. Müslüman Karde?ler de (?hvan) ‘Evet’ oyu verdi. Do?ru. Zaten hemen bir an önce normalle?elim istiyorlar. ??in ilginci ne biliyor musun? NDP yani Mübarek’in partisi de, halk?n yakt??? parti de ‘Evet’ dedi. Vasat yani Merkez Partisi de ‘Evet’ dedi. Müslüman Karde?ler de ‘Evet’ dedi. Onlar art?k benim karde?im de?il. Geri kalan muhalif hareketler ‘Hay?r’ dedi. NDP ve Müslüman Karde?ler beraber hareket etti. Dü?ünebiliyor musun? Onlar art?k Hüsnü’nün, eski rejimin karde?leri. Yeni bir siyasi sistem, eski anayasay? yamayarak kurulmaz. Ondan ‘Hay?r’ dedik.”

(Haber linki: http://getir.net/g5y )

ERTU?RUL ÖZKÖK’ÜN YAZISINDAK? ?ALAKAN? KISMI
“Çünkü tamamen bir oyun bu. Devrimle birlikte eski rejimin bütün kurumlar? ve elbette yar?m yamalak anayasalar? geçersiz k?l?nm?? oldu. Rejim gitti ama anayasas? kald?. Yani eski rejimin me?ruiyeti çöktü. Böyle olunca anayasa da hükümsüz kald?. Yani me?ru de?il. Bu nedenle anayasan?n yeniden yaz?lmas? gerekir. Oysa ?imdi bize ne öneriliyor? Eskiyi toparlayal?m, yola devam edelim. Hemen normalle?elim. Devrim de bitsin. Böyle ?ey olmaz.

- Ama ?hvan yani Müslüman Karde?ler evet oyu verdi.

- Do?ru. Hemen bir an önce normalle?elim diyorlar. ??in ilginci ne biliyor musun? NDP yani Mübarek’in partisi de, halk?n y?kt??? parti de evet dedi. Vasat yani Merkez Partisi de evet dedi. Müslüman Karde?ler de evet dedi. Onlar art?k benim karde?im de?il. Geri kalan muhalif hareketler hay?r dedi. Dü?ünebiliyor musun, onlar art?k ‘Hüsnü’nün karde?leri’. Eski rejimin karde?leri. Yeni bir siyasi sistem, eski anayasay? yamayarak kurulmaz. Ondan hay?r dedik.

(Yaz? linki: http://getir.net/g5x)

?ALAKAN? K?M?N DOSTU?
Bu iki haberin ayn? gün ç?km?? olmas? ilginç. Bir gün arayla ç?ksayd?, do?rudan ikinci yazan?n çald???n? dü?ünebilirdik. Ancak burada ?öyle özel bir durum var. Amr ?alakani’nin Koray Çal??kan’?n dostu oldu?unu daha önceki Radikal röportajlar?ndan biliyoruz. Bu vesileyle ?alakani’nin M?s?r devrimini Radikal için izledi?ini de biliyoruz. Hadi diyelim Ertu?rul Özkök’ün de dostu. Nas?l oluyor da –çok küçük bir iki editör dokunu?u d???nda- noktas?na, virgülüne kadar ayn? beyanat? veriyor ve en ufak bir çeviri fark? dahi olmuyor. Benim kanaatim bu röportaj? yine her zamanki gibi Koray Çal??kan’?n yapm?? oldu?u ve metnin bir ?ekilde Ertu?rul Özkök’ün eline geçti?i ?eklinde. Deliller tamamen o yönde.

SESS?ZCE ÜSTÜ KAPATILIR

Bu olay?n etik k?sm?n? tart??mayaca??m. Ayn? yay?n grubunda olsa bile, bir ba?ka gazetenin yazar?n?n bir ba?kas?n?n röportaj?n? kendi ismiyle yay?nlamas? emek h?rs?zl???ndan ba?ka bir ?ey de?il. Hürriyet ile Radikal aras?ndaki abi karde? ili?kisinden ötürü bu olay sessizce kapat?lacak, elbette Koray Çal??kan röportaj?n?n nas?l olup da Özkök’ün eline geçti?i, Özkök’ün hangi ak?lla Radikal’de ç?kacak bir röportaja kendi ad?yla imza att??? bir s?r olarak kalacakt?r. Ama bu durum Özkök’ün gazetecili?i hakk?nda di?er onca ?eyin yan? s?ra bir fikir daha edinmemizi sa?lar.

ÖZKÖK, ZAYTUNG’A YAZAR OLUR

Üstelik daha geçen pazartesi Y?ld?r?m Türker, Ertu?rul Özkök’ün, Ertu?rul Mavio?lu ve Tu?rul Ery?lmaz ile yapt???n? iddia edip yaz?ya dü?ürdü?ü sohbetin hayali oldu?unu ve bu sohbetten Mavio?lu ve Ery?lmaz’?n haberdar olmad???n? ortaya ç?karm??t?. Bir haftada iki Ertu?rul Özkök skandal? birden yani. Bunlar Özkök’ün yazarl?ktan da emeklilik sinyalleri mi bilmiyorum ama daha hayalinden neler ç?kacak merakla bekliyorum. Hatta bu hayal dünyas?yla Hürrriyet’ten sonra Zaytung’ta yazarl??a devam edebilece?inin sinyallerini de görüyorum.
ÜM?T ALAN / B?RGÜN GAZETES?

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri