forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

AJAN GAZETEC?LER'E B?R UYARI...

Aktif .

taha_kivanc_yeniM?T mensubu biri... 'Özel ajan' olarak yeti?tiriliyor... Sonra bir gazeteye 's?zd?r?l?p' y?llarca de?i?ik gazete ve dergilerde 'gazeteci gibi' çal???yor... Ayn? dönemde M?T'te 'daire amirli?ine kadar yükseliyor' da... Medyada ise pek çok ses getiren man?ette ya haberi getiren, ya da bizzat yazan konumunda...

 

FEHM? KORU'NUN TAHA KIVANÇ KÖ?ES?NDEK? YAZISI

'Ajan gazeteciler'e bir uyar?

Günlerdir gözüm gazetelerde, bizim medyan?n her gündeme geli?inde severek tart??t??? bir konu yeniden su yüzüne vurdu diye yerin gö?ün inlemesini bekliyorum.

'Ajan gazeteciler' konusuna bu defa uza??ndan bile de?inen yok.

Oysa Amerikal?lar konuyu ciddiye alm??lar. Taraf'ta yay?mlanan Wikileaks belgelerinden biri, Ankara'dan geçilen bir raporda, bir Ak Parti yöneticisinin, isim de vererek, "Bizim medyada M?T'e paral? ajan olarak çal??an gazeteciler var" dedi?i zikrediliyor. M?T'in bir zamanlar yöneticili?ini yapm?? Mehmet Eymür taraf?ndan de?ifre edilmi?ti sözü edilen ki?i...

Wikileaks iddias? tart???lmad?, orada kald?.

Burada defalarca yazd???m ve geçmi?te hayli de gürültü kopard??? için, "Herkesin bildi?i bir gerçek, eskidi, niye tart??al?m?" denilmi? olabilir. Benim için de bayat bir konu gerçekten.

?yi de, i?lenen bir cinayet vesilesiyle bir ba?ka isim üzerinden yeniden gündeme gelince de mi tart??mayaca??z 'ajan gazeteciler' konusunu?

Geçen hafta Bodrum'dan Haluk Akter adl? 'emekli bir Emniyet müdürü'nün intihar haberi geldi. Gazetelere ilk gün böyle yans?yan haber, ertesi gün ba?ka bir ?ekle büründü. Emniyet müdürü de?ildi ölen, eski bir gazeteciydi; intihar etmemi?, cinayete kurban gitmi?ti. Sonraki gün ise ayn? cinayetle ilgili daha de?i?ik bir haberle kar??la?t?k gazetelerde: Öldürülen ki?i 'gazetecilik' yapm??t?, ama asl?nda M?T mensubuydu...

En iyisi Sabah'tan Sava? Ay'?n yaz?s?ndan ilgili bölümleri okuyal?m: "29 Mart Sal? günü Bodrum'dayd?m. Gazetecili?e ba?lad???m y?llarda Hergün gazetesi polis muhabiri olarak tan?d???m Haluk Akter'in evinde ölü bulundu?u haberi geldi."

'Gazeteci' sand??? ki?inin 'Emniyet müdürü' olarak tan?nmas?na ?a??rm?? Sabah yazar?, ama esas ?a?k?nl??? kendisi de 'gazeteci' kökenli eski e?in gerçe?i aç?klamas?yla ya?am?? olmal?: "Eski e?inin söylendi?i gibi emekli emniyet müdürü de?il, Milli ?stihbarat Te?kilat?'nda (M?T) Kontrespiyonaj (Casuslu?a Kar?? Koyma) Amiri bir 'ajan gazeteci' oldu?u gerçe?ini aç?klad?: (..) Haluk çok ?ey ya?am?? ve çok ?ey biliyordu. Polis Koleji'ni bitirdikten sonra yeteneklerini ke?feden baz? yöneticiler onu M?T'e al?p çok özel ajan olarak yeti?tirdi. 1974'te Hergün gazetesi polis muhabiri olarak bas?n dünyas?n?n içine s?zd?. (..) Y?llarca bas?n yay?n organlar? içinde gazeteci gibi çal??t?. M?T'te Kontrespiyonaj Dairesi Amirli?i'ne kadar yükseldi. M?T Ba?kan? Nuri Günde? onu evlad? gibi severdi."

?imdi durup derin bir nefes alabilirsiniz.

M?T mensubu biri... 'Özel ajan' olarak yeti?tiriliyor... Sonra bir gazeteye 's?zd?r?l?p' y?llarca de?i?ik gazete ve dergilerde 'gazeteci gibi' çal???yor... Ayn? dönemde M?T'te 'daire amirli?ine kadar yükseliyor' da... Medyada ise pek çok ses getiren man?ette ya haberi getiren, ya da bizzat yazan konumunda...

Bir hafta önce Bodrum'da öldürülen ki?i böyle biri. O gün bugündür hakk?nda yaz?lanlara ?öyle bir göz at?n göreceksiniz: Hergün'den Söz'e kadar de?i?ik gazetelerde ve çe?itli dergilerde çal??m?? birinin 'M?T irtibat?' de?ifre olmu?ken, olay?n 'ajan gazeteci' boyutuyla ilgilenen tek bir Allah'?n kulu ç?kmam?? medyam?zdan...

"Rusya hesab?na m? çal???yordu?" diye soran ç?km??, Almanya ile ili?ki kuran da, ancak meslek mensuplar?n? ilgilendiren konuya öylesine olsun temas eden yok...

Oysa bir zamanlar pek çok kez gündeme ta??nm??t? bu konu... Vaktiyle çal??t??? gazetelerde omuz omuza mesai vermi? onca ki?inin dut yemi? bülbüle dönmesini akl?m havsalam alm?yor.

Demek ki, art?k bu konu önemsenmiyor. Ülkemizde ola?an, al???ld?k bir hale gelmi?. Ya da mesle?in içinden ki?iler iyice kan?ksam??lar bu durumu.

Y?llar önce 'ajan gazeteciler' gürültüsü koptu?u bir ortamda, dönemin ba?bakan?, kendisini ziyaret eden iki k?demli meslekta?a, "Elimde M?T'çi gazetecilerin listesi var" deyip üzerinde baz? isimlerin yazd??? bir kâ??t göstermi?ti. O meslekta?lardan biri, "Daha ilk ismi görünce fele?im ?a??rm??t?" diye aktarm??t? bana ya?ad??? deneyimi...

Ne o iki meslekta?, ne eski ba?bakan bu konuyu açmaktan keyif duyuyor; onlar?n suskunlu?u ?imdilerde yayg?nla?an ?a??rt?c? kan?ksamaya da yol açm?? olabilir. Meslek büyükleri ve siyasetçiler dert etmiyorsa, kim, neden bu tehlikeli konuya bula?acak ki?

'Ajan gazeteci' kimbilir geçmi?teki hangi ili?kisinin bedelini ödedi ikinci hayat?n? kurdu?u anla??lan Bodrum'da...

Be? ayda alt? eski M?T mensubu öldürülmü?; acaba onlar?n da 'medya' ile herhangi bir ili?kileri var m?yd??

Var idiyse, öteki 'ajan gazetecileri' uyaraca??m da...

http://www.zaman.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri