forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

SABAH'IN YAZI??LER? TEPEDEN TIRNA?A YEN?LEN?YOR!

Aktif .

erdal_safakSabah Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Erdal ?afak Sabah gazetesindeki editöryal de?i?imi yazd?. ?afak internetin gazetecili?i nas?l etkiledi?ini ve Sabah'?n bu de?i?ime nas?l adapte olaca??n? da yazd?...


ERDAL ?AFAK'IN SABAH'TAK? YAZISI

Mesle?imizde ezber bozacak yenilikler

Barbaros Bulvar?'ndaki merkez binam?zda SABAH yaz?i?leri kat? tepeden t?rna?a yenileniyor.
Amaç, yaz?i?lerini SABAH'?n yeni yap?s?yla uyumlu hale getirmek. O nedenle geçici olarak 7'nci kattan 1'inci kata ta??nd?k.
Yaz?i?lerini fiziken yenilemek, daha i?levsel, daha donan?ml? mekânda çal??mak elbette güzel.
Ancak, sadece SABAH de?il, yaz?l?-görsel tüm medya kurulu?lar? pek de uzak olmayan bir gelecekte yaz?i?leri kadrolar?n? da yeniden tasarlamak ve olu?turmak ihtiyac?yla, hatta zorunlulu?uyla kar??la?acaklar.
Çünkü tüm dünyada yaz?i?leri geleneksel medyan?n zorunluluklar?n? ve yeni medyan?n avantajlar?n? birle?tiren bir yap?ya do?ru gidiyor.
Geçen hafta mesle?imizle ilgili geli?meleri konu alan ara?t?rmalardan özellikle biri dikkatimi çekti.
?öyle:
Dünyan?n bir numaral? haber kanal? olan CNN International, internet medyas?nda yo?unla?makla görevli özel bir birim olu?turdu.
Bu birimde görev yapanlar 24 saat boyunca özellikle "Twitter" ? izliyorlar. Çünkü "Twitter" art?k uçsuz bucaks?z bir haber ajans? boyutlar?na ula?t?. Üstelik oradaki haberler ücretsiz!
Sonuç: kurum, biri d???nda tüm ajanslara aboneli?ini iptal etti. Kalan tek ajans "Associated Press". O da ?imdilik! "Twitter"daki haberler yetiyor da art?yor bile!
Ufukta ondan da önemli bir geli?me ya da yenilik belirmeye ba?lad?: Biliyorsunuz, büyük medya gruplar? ülkelerinde ya da dünyan?n herhangi bir yerinde önemli bir olay patlak verdi?inde "Özel muhabirleri" ni gönderiyorlar.
Ama art?k o dönemin de sonu geliyor. Neden? Cevap: Olay?n patlak verdi?i yere hiçbir özel muhabir, oradaki amatörlerden ya da "Vatanda? gazeteciler" den h?zl? ula?amaz. Sonuç:
Özel muhabir görevlendirmek yerine olay yerindeki amatörlerin çal??malar?n? de?erlendirmek hem zaman kazand?racak, hem habercili?i h?zland?racak, hem de maliyetleri dü?ürecek.
Bunun da öncülü?ünü CNN yap?yor: Amatörlerin çektikleri filmleri, görüntüleri servis etmek amac?yla "iReport" birimini kurdu.
K?sacas? mesle?imiz ba?döndürücü bir h?zla yenileniyor.
O kadar ki, haberlerin robotlara yazd?r?lmas? denemeleri bile ba?lad?. Onun da öncülü?ünü "Bloomberg" ile ABD'deki spor sitesi "StatSheet" yap?yorlar.
??te tüm bunlar, medya kurulu?lar?n? kaç?n?lmaz olarak yaz?i?leri kadrolar?n? yeniden tasarlamaya zorlayacak.
Sa?l?kl? ve mutlu bir hafta dile?imle...

Sabah 11 Nisan 2011

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri