forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

?MPARATORLUK SARAYI' SOYTARILARI G?B? M?LL?YET'? KEM?RD?LER...

Aktif .

umur_talu_2Umur Talu, bir dönem Genel Yay?n Yönetmenli?ini yapt??? Milliyet'in sat???n? yazm??. Talu'nun Milliyet için yapt??? tespit çarp?c?: Hürriyet’i batma, satma noktas?na getirmi? ekip; ba? komisyoncu ile genel yay?n yönetmeni, mali i?ler ?eyi filan; “imparatorluk saray?” soytar?lar? halinde Milliyet’i kemirdiler.

UMUR TALU'NUN HABERTÜRK GAZETES?'NDEK? YAZISI

Eski bir dostundan, Milliyet için…

Bugün kadim bir dosttan, gazetecilik hayat?m?n bir dönem “çok sevgili”sinden bahsetsem; izninizle.

Milliyet, ba??na ne gelirse gelsin, ba??n?za ne gelmesine sebep olursa olsun; “gazetecilik” ad?na hep önemli bir mevzi oldu…

Siz de ona ne mana vermi? olursan?z olun.

?pekçi sadece (bir darbeye haz?rl?k için) kalle?çe öldürtüldü?ünden de?il, o Milliyet’i Milliyet yapan, onunla gazetecili?i(ni) büyüten genel yay?n yönetmeni oldu?u için de efsaneydi.

Ali Naci Karacan sadece kurucusu de?il, Milliyet’le de ad?n? ölümsüzle?tirendi.

(Ülke gibi) Milliyet’e kim ne vermi?se, ondan da epey alm??t?r hep.

Ald???n?z verdi?inizden fazla oldu?unda ise, Milliyet, ölmediyse bile, yaralanm??t?r!

***

Ayd?n Do?an da Milliyet’i y?llarca itibarl? tutmak için ciddi çaba sarf etti.

Bunun yak?n ve uzun tan???y?m.

Milliyet o süre içinde, ona ve ailesine de, bu 30 küsur y?lda orada bulunmu? herkese ve hepimize de itibar ve onur verdi.

Kim bilir ne çok insan, sayfalardan matbaaya, Milliyet’e ömrünü, akl?n?, ruhunu, can?n?, vefas?n? ve sevdas?n? da, k?rg?nl?klar?n? da koydu…

Ço?u, ona verdi?inden fazlas?n? asla almad? ondan!

***

Milliyet’in “ba??ms?z” karakterinin a??nmaya ba?lamas?, maalesef dahlim de olan (ve istifayla terk etti?im) h?zl? büyüme dönemi; iktidar, Hürriyet ve Sabah ittifak?nca öldürülmek istenirken, belki can havliyle, Hürriyet’i sat?n almas?ylad?r.

Sahibine de y?llar önce söyledi?im sözle, “Fatih Bizans’? ald?. Konstantin Osmanl? ?mparatoru oldu” dedi?im süreç.

Hürriyet’in ve kimilerinin debdebesi, Milliyet’in tevazu ile örülmü? gazete karakterini medyala?t?r?p sömürgele?tirdi.

Hürriyet’in devlet ve piyasa gazetecili?i, Milliyet’in nispeten ba??ms?z karakterini de yamulttu.

Hürriyet’i batma, satma noktas?na getirmi? ekip; ba? komisyoncu ile genel yay?n yönetmeni, mali i?ler ?eyi filan; “imparatorluk saray?” soytar?lar? halinde Milliyet’i kemirdiler.

Öyle ya da böyle, “vicdan ve gazetecilik ilkeleri”ne hassas Milliyet karakteri, karaktersizlik piyasas?n?n gölgesinde kald?.

Milliyet’in o mecburi büyümesi s?ras?nda, onu öldürmek için Hürriyet ve Sabah mevzilerinden, iktidar yana?mal???ndan sald?rm??, sülalesine küfretmi? bütün “Bizanzl?lar”, onu bo?mak istemi? uzun kollar?yla, gün geldi, Milliyet’in tepesine yönetici, sahibine “sa? kol” oldu.

Milliyet’in bir zamanlar daha mütevaz? bir i?adam? ile aileye verdi?i itibar ise…

Büyük medya grubu olma, medyaya, siyasete ve ülkeye hükmetme ihtiras? ve…

Gruba çöreklenmi? uzun kollu tipitipler marifetiyle paramparça kald?.

Yine kendisine söyledi?im üzre…

Nas?l bir ?eydi ki, siz büyürken, itibar?n?z ufalan?yordu!

***

13 y?l önce Milliyet yine sat?lm??t?.

O s?ra koalisyon hükümetinin lideri Y?lmaz sat???n arac?s?yd?.

O günkü fiyat?n (300 milyon dolar) anormal yüksekli?ine kar??n; bir “kaset”in de ç?kmas?yla, müthi? direni? oldu.

Okurlar direndi. Çal??anlar, yazarlar direndi.

Bir süre sonra gensoruyla giden selefi yerine ayn? koalisyona ba?bakan olan Ecevit, bir zamanlar yazar? oldu?u gazetenin öylece sat?lmas?na direndi.

Oysa ?imdi!

***

Teselli belki o ki, öyle böyle, Milliyet hiç de?ilse yeniden Karacan soyad?na kavu?tu.

Milliyet, 16 genç y?l?m?n en ate?li gazetecilik a?k?n?n gazetesi; Rahmetli Çetin Emeç yönetirken 26 ya??mda ekonomi ?efi geldi?im, Do?an Heper dönemi yaz? i?leri müdürü oldu?um, gidip hemen döndü?üm, genel yay?n yönetmenli?i yapt???m, Dipsiz Kuyu’yu ilk ba?latt???m, 28 ?ubat’?n kovun bask?s?na direnmi? ama bir ba?ka 28 ?ubat beni de kovmu?, çocuklar?m?n da içine do?du?u eski gazetem…

Milliyet’in (eski) ve yeni sahibi, dedesinin ad?n? ta??yan Ali (Naci) Karacan da 6 ya??nda yat?l? girdi?imiz Galatasaray ilk mektepten eski arkada??m.

?pekçi’nin öldür(t)üldükten sonra, babas? Milliyet’i satmak zorunda kald???nda, Ali’ye de miras kalan ukdeyi biliyorum. 30 küsur y?l boyu defalarca duydum; bir gün Milliyet’i (geri) alma hayalini de.

Umar?m Milliyet uzun ömürlü, (yine) hep karakterli olur.

Orada büyümü?, oray? da biraz büyütmü?, kovulsa da Milliyet’in tarihine iki çift sert laf? zor etmi? bir gazeteci kadar…

Bir vatanda? olarak da hayal ederim.

Fiili gerçeklik ne olursa olsun, hakiki ?eyleri hayal etmek hala mümkün çünkü.

Not: Vatan, ihtiras o ya, Sabah’? vursun, bat?rs?n diye Sabah kadrosuyla kurdurulmu?tu. Vurdu, vurdu, vuruldi!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri