forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETEC?LER HER?EY? B?L?R, ANCAK KEND? GAZETELER?NDEN HABERLER? YOKTUR!

Aktif .

mehmet_barlas_300(...) Biz gazeteciler kimseleri be?enmeyiz. Doktorlardan daha fazla t?bb?, mühendislerden daha fazla hesap yapmay?, savc?lardan ve yarg?çlardan daha fazla hukuku biliriz. Bizim egolar?m?z?n durdu?u yer gazete sermayesi sahibinin içinde bulundu?u konumdur. Çünkü patron her ?eyi bizden daha iyi bilir. Patron isterse bize haber vermeden gazeteyi bizimle birlikte bile satabilir.

MEHMET BARLAS'IN SABAH'TAK? BA?YAZISI

MEDYA SERMAYES? DI?INDA HER ?EY ?EFFAF OLAB?L?R...

Biz gazeteciler böyleyiz i?te. Her konuda ve her alanda ?effafl?k isteriz. Kronikle?mi? ve kriz konusu haline gelmi? sorunlar? çözmeye çal??an siyasetçileri "Kapal? kap?lar arkas?nda ay?pl? pazarl?klar yap?yorlar" diyerek ele?tiririz.

Ayr?ca biz gazeteciler kimseleri be?enmeyiz.
Doktorlardan daha fazla t?bb?, mühendislerden daha fazla hesap yapmay?, savc?lardan ve yarg?çlardan daha fazla hukuku biliriz.
Bizim egolar?m?z?n durdu?u yer gazete sermayesi sahibinin içinde bulundu?u konumdur.
Çünkü patron her ?eyi bizden daha iyi bilir.
Patron her çe?it i?ini ?effafl??a hiç gerek duymadan ve kapal? kap?lar arkas?ndaki pazarl?klarla bitirebilir.
Patron isterse bize haber vermeden gazeteyi bizimle birlikte bile satabilir.

Cevaps?z sorular

Bu s?rada "??ten ç?karmalar olacak m?" veya "K?demimizden do?an haklar?m?zda kim muhatab?m?z" olacak benzeri sorulara cevap vermek gere?i de duyulmaz.
Ya da patronlar anla??p bir gazetede i?ine son verilen gazeteciyi di?er gazetelerin almayacaklar?n? da kararla?t?rabilirler.
Baz?lar?m?z bu gerçekleri hiç dü?ünmezler ve gazetelerin maa? bordrolar?n? siyasi partilerin üye listeleri ile kar??t?r?p, siyasi polemiklerin aras?na dalarlar.
Milliyet'in Erdo?an Demirören ile Ali Karacan ortakl??? taraf?ndan Ayd?n Do?an'dan sat?n al?nmalar?, bütün bu durumlar?n yeniden gündeme gelmesine vesile olabilir.
1980'e gelirken Milliyet'i Ayd?n Do?an'a satt???n? duyuran Ercüment Karacan'a Nam?k Sevik "Bizi Kunta Kinte gibi satt?n" diye tepki gösterirken, Afrika'daki esir ticaretini konu alan dizi filme at?f yapm??t?.

Hürriyeti sevdi

Aç?kças? Ayd?n Do?an gazete patronlu?unun hakk?n? verdi.
Hem kendini hem de gazeteyi geli?tirdi. 28 ?ubat cuntas?na Milliyet'ten kimseyi kurban etmedi.
Ben de Ayd?n Do?an'?n Milliyet'inde yedi y?l ba?yazarl?k yapt?m.
Hakk?m? helal ederek ayr?ld?m gazeteden Ancak Milliyet'in kaderinde galiba hep sat?lmak varm??.
28 ?ubat döneminde de Ayd?n Do?an gazeteyi Korkmaz Yi?it'e satm??t?. Sonra da gazete içinde do?an tepkiler sonucu geri almak zorunda kalm??t?.
Anla??lan o ki, Hürriyet'in de sahibi olmas? Ayd?n Do?an'daki Milliyet a?k?n? zay?flatt?.
Türk medya tarihinde hem Milliyet'in hem de Hürriyet'in ayn? ki?iye ait olmas?, daha sonra pek çok olumsuz yans?malar?n? gösterecektir.

Demirören ve koleksiyonu

Ayd?n Do?an ?imdi yine satt? Milliyet'i.
Vatan için fazla bir ?ey söyleyemem.
Zafer Mutlu Sabah'? yok etmek için Vatan'? ç?kard?.
Sonunda bu gazete de Ayd?n Do?an'?n s?rt?na yüklendi.
O da sat?p kurtuldu bu yükten ?imdi.
Ancak Vatan'da da arkada? düzeyinde yak?n oldu?um meslekta?lar?m var.
Yani Milliyet ve Vatan çal??anlar?n?n bu sat??tan zarar görmemeleri en içten beklentimdir.
Erdo?an Demirören uzun y?llard?r tan?d???m, arkada?l?k duygusu yo?un olan ve bas?na yabanc? olmayan ba?ar?l? bir giri?imci...
Onun en büyük aktifi sanata ve antika dünyas?na kar?? duydu?u yak?n ilgi ve inan?lmaz zenginlikteki koleksiyonudur.

Karacanlar yine sahnede

Ali Karacan ise dedesinden gelen gazetecilik a?k?n? sürdüren bir insan.
Babas? Ercüment Karacan Milliyet'i satarak hem aile gelene?ini yok saym??, hem de o?ullar? Ali ve Ömer Karacan'? bo?lukta b?rakm??t?.
?imdi yeniden bir Karacan'?n gazete patronu olmas?, "Acaba ileride bas?nda yeni bir Simavi de olacak m?" sorusunu gündeme getirebilir.
Dilerim Milliyet de, Vatan da yay?n hayatlar?n? ba?ar? ile sürdürürler.
Çok seslilik ve rekabet bas?n özgürlü?ünün de güvencesidir.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri