Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Taha K?vanç

taha_kivanc_buyukKorkmaz Yi?it 48 saatli?ine patron odas?na ta??nd???nda onu öven yaz?lar ç?km??t? Milliyet'te; bu defa daha ihtiyatl? o dönemin öne ç?km?? yazarlar?... (...) Yanl?? bilgi; çünkü bas?n tarihimizin en kapsaml? sansür olay?n?n geçti?i gazetedir Milliyet (Haziran 2001); dönemin siyasilerini rahats?z etmemek için, bir gecede, tam be? yazar?n yaz?lar?na sansür uygulanm??t?r.

 


Gazeteler de sat?l?r

Akl?ma, Radikal'de ç?kan röportaj?m sonras?nda, "Ke?ke gazetelerini kime sataca??n? da söyleseydin bari" diye bana tak?lan dostumu aramak geldi Milliyet ve Vatan'?n sat?ld???n? duydu?umda...

Önceki hafta Radikal'e verdi?im mülâkatta, "Ayd?n Bey yabanc?lara satmamal?" görü?ünü aç?klam??t?m; sat?? Demirören Grubu ile Karacan Ailesi ortakl???na yap?ld?.

Gazeteler yabanc?ya gitmedi?i için sevindi?imi biliniz.

Erdo?an Demirören de Karacan Ailesi de 'Milliyet' gazetesine yabanc? say?lmazlar. 60 y?l önce Milliyet'i Ali ve Ömer Karacan'?n dedesi Ali Naci Karacan yay?nlamaya ba?lam??t?; gazetenin efsane yay?n yönetmeni Abdi ?pekçi siyasi suikasta kurban gidince babalar? Ercüment Karacan elinden ç?kard?. Yeni sahiplerinden genç Ali Karacan Washington Post'ta staj yap?yor ve Milliyet'in ba??na geçmek için gün say?yordu oysa...

Yanl?? hat?rlam?yorsam, Ercüment Karacan'?n sermaye deste?i için yakla?t??? ki?ilerden biri Erdo?an Demirören'di. Ayd?n Do?an 1979'da sat?n al?nca Erdo?an Demirören'in Milliyet ile ili?kisini de sona erdirmi?ti. Gazetenin 1952 y?l?ndan bu yana geçirdi?i de?i?imlere içeriden tan?kl?k etmi? Sami Kohen, dün, Demirören Ailesi için de, "Bunlar bas?n dünyam?zda bilinen, tan?nan isimler" diyor ve gazetede kimsenin "Bunlar kim?" diye sormad???n? belirtiyor.

Neyse...

Gazeteler de sat?l?r. Milliyet'in elden ç?kar?laca??, al?c? ilgi gösterirse Vatan'?n da ayn? pakette yer alaca?? çoktand?r bilinen bir ?ey... Do?an Grubu'yla ilgilenen Amerikal? ve Avrupal? yabanc?lar Hürriyet d???ndaki gazeteleri fazla cazip bulmuyordu... Ali-Ömer Karacan'?n paras? dede yadigâr? gazeteyi almaya yetmiyordu... Ayd?n Bey ise ilk göz a?r?s?n?, 'kaç para ver para' elden ç?kartmaya k?yam?yordu...

Böyle bir açmaz söz konusuydu; kilidi açan formül Demirören Ailesi'nin ilgisi oldu.

Meliha Okur Sabah'ta Do?an ile Demirören'i al??-veri?te biraraya getiren ortak dostu aç?klad?: Bircan Eresin... Eresin Otellerinin sahibi Bircan Bey hem Ayd?n Bey'in hem de Erdo?an Bey'in kadim dostu olarak araya girmi? ve el s?k??malar?n? sa?lay?ncaya kadar u?ra?m??...

Gerçi Hasan Cemal "Bizi buzdolab? fabrikas? gibi satt?lar" yak?nmas?nda, ama bence ba?lar?na gelen en iyi ?eylerden biri bu sat??. Patronu taraf?ndan gözden ç?kar?lm?? bir gazetenin yazar? olmaktansa taze bir heyecan? payla?mak herhalde daha iyidir. Gazeteleri sat?n alanlar, paralar?n?n de?erini daha da art?rmak için çaba göstereceklerdir.

Milliyet, Ayd?n Do?an'?n tek gazetesiyken farkl?yd?. Ülkenin ilk üç haber kayna??ndan biri olarak ola?anüstü itibarl?yd? ve sat??? bir milyonun üstünde seyretmeye ba?lam??t?. ?yi reklâm al?yor, habercilik yap?yor, yaz?lar? tart???l?yordu.

Ayd?n Bey Hürriyet'i sat?n al?nca zaman içerisinde Milliyet'e olan a?k? pörsüdü. Baz?s?n? kendi cebinden finanse etti?i yeni gazeteler Milliyet'ten yüklü say?da okur götürdüler, sesini ç?karmad?. ?imdi yeni patronlar ile yeni bir a?k gelebilir gazetelere...

Zü?ürtlerin çenesi bu defa da yoruluyor; iki gazete için ödenmesi taahhüt edilen miktar?n azl??? herkesin dilinde... Onbe? y?l kadar önce, dönemin ba?bakan?n?n te?vikiyle Korkmaz Yi?it medyaya girme hevesine dü?tü?ünde yüksek bedeller ödemi?ti. Yeni Yüzy?l gazetesine 75 milyon, Milliyet'e 320 milyon dolar ödeyerek... Bugün iki gazete birden yaln?zca 13 milyon pe?in, kalan? ayl?k taksitlerle ödenecek 73 milyon dolara gitti.

Kimi "Muvazaa" diyor ve seçim sonras?nda al??-veri?in iptal edilebilece?ini söylüyor; Ayd?n Bey'in sat???n borsaya bildirildi?i gün Çin'de olmas?n? buna ba?layarak... Kimi buna "Muhalif gazeteleri seçime kadar dostlara ödünç verme" ayr?nt?s?n? da ekliyor.

Ben öyle dü?ünenlerden de?ilim. ?ki taraf?n üzerinde uzun uzad?ya dü?ünerek yapt?klar?, satan?n, alan?n ve çal??anlar?n hayr?na bir al??-veri? oldu?u kanaatim sa?lam. Alanlar marka de?erini ödediler, satanlar da hep zarar eden iki gazeteyi bask? ve da??t?m mü?terisi olarak kazand?lar; çal??anlar ise mal?na gözü gibi bakacak yeni patronlara kavu?tular.

"Win-win-win" durumu dense yeridir...

Korkmaz Yi?it 48 saatli?ine patron odas?na ta??nd???nda onu öven yaz?lar ç?km??t? Milliyet'te; bu defa daha ihtiyatl? o dönemin öne ç?km?? yazarlar?... Baz?s?, yeni patronlara, "Yazd???m sürece yaz?lar?m yüzünden kimse bask? yapmad?" yanl?? bilgisiyle mesaj verme derdinde...

Yanl?? bilgi; çünkü bas?n tarihimizin en kapsaml? sansür olay?n?n geçti?i gazetedir Milliyet (Haziran 2001); dönemin siyasilerini rahats?z etmemek için, bir gecede, tam be? yazar?n yaz?lar?na sansür uygulanm??t?r.

Milliyet ve Vatan ile çal??anlar? için, umar?m, bekledi?im gibi hay?rl? olur bu de?i?iklik...

http://www.zaman.com.tr/

 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri