forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ET?KETLER:Umur Talu

umur_talu_2Umur Talu: Kiminin yaz?lar? onca sene sansürlenmi?ti. Ancak “kovulduktan sonra” bunu size söyler; y?llar boyu itiraz etmemi?tir ama siz onu hep cesur bilirsiniz. Sadece baz? mevzularda cesur olmak cesaret ise; yi?itlik, mertlik nedir diye dü?ünür müsünüz? Kimine “Sen ?imdi yazma” denmi?, araziye uymu?tur, ama siz onu ba??ms?z bellersiniz.

Gazeteci s?rr?

Tabii bir sürü s?rvar.

Ku?aklarca gazeteci bir aile ile eski mütevaz? gazete binalar? içine do?dum say?l?r; 31 y?l? da doldurdum; hepsini bilemem.

Ama bir s?r var ki…

G?ptayla izliyorum, i?in s?rr?na varanlar?.

***

Bu “unutmak, unutturmak, hiç olmam?? gibi yapmak”t?r.

Yapt???m yanl??lar?n, hatalar?n, yaratt???m k?rg?nl?klar?n, ya?ad???m tereddütlerin, basiretimin ba?land??? anlar?n muhasebesiyle (yeniden) bir yol çizmeye çal??t?m bu meslekte…

Hiçbirini unutmam, utan?lacak olandan hep utan?r, s?k?l?r?m.

Sevaplar?n manas? da ancak günahlar?n hat?ras?yla de?er kazanabilir çünkü!

***

Lakin bir “de”jenerasyon var…

Hepsi ayn? ya?ta, ayn? safta olmasa dahi ayn? “genetik” kodlara sahip sanki.

Gazetecilikte bulduklar? en büyük s?r, unutmak; hiç unutmadan unutturmak, hiç uyumadan uyutmak!

Bir nevi, haf?za ve hat?ra doland?r?c?l???.

***

Hakikaten bunu demeyi hak eden biri de?il de, “s?r”a hakim biri ç?k?p “?unca y?lda kimse bana ?unu yaz ?unu yazma demedi” dedi mi, kusura bakmay?n tabirime, gayri ihtiyari “çü?” ç?kar a?z?mdan!

Çünkü, en az bir y?l boyu, üstelik gazetecilere hapis bile getiren bir kanun aleyhinde, s?rf patron yaz?lmas?n? istemiyor diye tek sat?r yazmayan bir demokrat veya cumhuriyetçi gazetecilik “de”jenerasyonu akl?mdan ç?kmaz.

Mesela, “sat?lma” i?ine kafa takan kimileri de muhakkak ayn? s?rra sahip meslekta?lard?r.

Çünkü, bir zamanlar bir “sat??” oldu?unda, kiminin hem de ayn? mekanda ?ampanya bile patlatt?klar?n?, onlar unutsa, odalar, duvarlar unutmaz!

Bir gazetede yönetim de?i?irken, an?nda yemek yedikleri masalar? de?i?tirebilen cevval, esnek, atak ve olgun “gazetecilik ve insanl?k s?rr?”n? da!

Ya da ne bileyim; mesela yine “yaz?lar?ma neyin kimse kar??mad?, çok özgürdüm” dedi?inde biri, siz unutmu?sunuzdur, ço?umuz da zaten uyuruz ama, ar?iv “tövbe” der; çünkü, tam say?yla “on”ca yazar, çizerin kovulmas?n? sotada bekleyip bo?alan kö?elere kurulan? biz unutsak, “ar?ivin har diski” silmez!

Kimi üstat ise, daha üç gün önce onca kadim meslekta??n? kovanlar? “Yaz?, yazar dostu” diye selamlad???nda bo?az?m?za dü?ümlenen her neyse, bir türlü gitmez!

***

Kiminin yaz?lar? onca sene sansürlenmi?tir…

Ancak “kovulduktan sonra” bunu size söyler; y?llar boyu itiraz etmemi?tir ama siz onu hep cesur bilirsiniz.

Sadece baz? mevzularda cesur olmak cesaret ise; yi?itlik, mertlik nedir diye dü?ünür müsünüz?

Kimine “Sen ?imdi yazma” denmi?, araziye uymu?tur, ama siz onu ba??ms?z bellersiniz.

Kimi, onca insan?n hayat?na kastetmi?, ölülerle bile alay etmi?, kin ve nefret k??k?rtm??, iftira ve yalanlar in?a etmi?, elden ele, her kurumda emir eri gibi davranm??t?r; ama siz onu özgür, ilkeli, cesur tan?rs?n?z.

Hepsine ?apka ç?kart?r?m…

Çünkü hepsinin gerçekten ba??ms?z, özgür, cesur, ilkeli davrand??? “anlar” bile olmu?tur!

“??in s?rr?”; o anlardan geri kalan koca zaman? size yutturmak, uyutmak, unutturmakt?r!

Kimine yak???r hakikaten…

Kimine hiç yak??t?ramam!

??kence ar?ivi

Diyarbak?r Savc?l???, 12 Eylül darbesiyle i?kencehane ve mezbahaya dönü?en Diyarbak?r Cezaevi’ndeki görevlilerin adlar?n? istemi?ti.

Nas?l bir kin ve nefretle insanlar paramparça edilmi?ti ki, cezaevinden de çok say?da insana miras da, ancak kin ve nefret oldu!

Bu da bir ülkenin, bir devletin, bir toplumun, vicdanlar?n silinemeyen ar?ivi.

Kendi yolunu arar; kendi hukukunu da arar.

Suç duyurular?n?n, hakikatin, adaletin pe?inde olan “Komisyon” hepimizi bu gerçekle yüzle?tirmeye çal???yor.

Ergenekoncu diye suçlanan Ahmet ??k’?n da avukatl???n? yapan, i?te esasl? bir askeri darbenin kan gölünün de pe?inde olan Fikret ?lkiz, “??neyle kuyu kaz?yoruz ama devam edece?iz” diyor.

Bildi?iniz “Darbe konseyi”nden komutanlara, cezaevi amiri subaylara, göz yuman askeri, sivil hakim ve savc?lardan i?kence mengenesi “Mengele” doktorlara kadar bir liste.

Tarihinizi, devletinizi, 30 y?lda 40 bin can alm?? bir felaketi daha iyi anlamak istiyorsan?z… Diyarbak?r da kanl? bir sayfad?r o anlam ar?ivinde!

http://www.haberturk.com/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri