forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuz_baydar300Türkiye'nin güncel medya özgürlü?ü meselesi, Akira Kurosawa'n?n klasi?i Rashomon'a benziyor. Herkes kendi seçti?i hikayeyi anlat?yor, esas bütün hikayeyi sak?nmadan anlatmak, ait olunan tarafa adeta ihanet say?l?yor.

 

Brüksel'deki foto?raf

2011 seçimlerine gidilirken Türkiye temel ifade ve bas?n özgürlükleri alan?nda acaba Kopenhag Kriterleri'nden uzakla??yor mu? Bu soruyu geçen Cuma günü Brüksel'de 'Sesini Yükselt!' (Speak Up) ba?l?kl?, AB gözetiminde bir toplant?da Balkanlar ile beraber ele ald?k. 

Türkiye boyutundaki bir s?k?nt?, genel medya-ifade özgürlü?ü konulu ana oturumda Türkiye'den hiçbir konu?mac?n?n bulunmamas?, sorunlu alanlarla ilgili de?erlendirmenin S?n?r Tan?mayan Gazeteciler'in (RSF) bir temsilcisine b?rak?lmas?yd?. Geni? bir grup halinde Türkiye'den kat?lanlar?n hemen hiçbiri bunun gerçek sebebini anlayamad?. 

Oysa bu tercih, Türkiye'deki gazeteciler aras?ndaki siyasi eksenli kutupla?man?n, her ulusal meslek kurulu?unu güvenilir ve objektif olmaktan ç?kard???n? göstermekteydi. Ba?ka bir deyi?le AB komisyonu, siyasi angajmanlar? bir yana b?rakarak, hem nal?na hem m?h?na konu?acak, sadece mesle?in ve özgürlüklerin durumuna yo?unla?acak bir 'muhatap' bulamad???n? bizlere hissettiriyordu. 

Hakl?yd?lar. Örne?in, salondan söz alan bir Türk gazeteci örgütü temsilcisi, Türkiye'de ya?anan bütün sorunlar? istisnas?z olarak 'son sekiz y?ldaki berbat icraatlar?' dolay?s?yla tamamen hükümete ba?l?yordu; 2002 ona gore bir 'milat't?! H?z?n? alamay?p sözü Kars'taki heykel meselesine getiriyor, 'Taliban hükümet' diye siyasetçi diline sar?l?yordu.

CHP'nin sözcüsü de bu noktadan devam ederek, bas?n özgürlü?ü platformunun parti propagandas?na döndürüp, Balkanlar ve Bat? Avrupa'dan gelen meslekta?lar?un hayret dolu bak??lar? alt?nda, 'biz parti olarak Bas?n Etik Yasas?'n? meclisten geçirece?iz' diyordu. Belli ki partisi 'eti?i yasala?t?rma'n?n nas?l bir oksimoron, ne denli bir 'ucubelik' oldu?unun fark?nda bile de?ildi. 

Ortada çok aç??a vurmasalar da baz? AB yetkilileri özel konu?malar?nda bu 'da??n?kl?k' ve 'yakla??m sorunsal?' nedeniyle, aralar?nda benim de oldu?um baz? ki?ilere kayg?lar?n? dile getirdiler. Onlardan birkaç?na 'Türkiye'nin güncel medya özgürlü?ü meselesi, Akira Kurosawa'n?n klasi?i Rashomon'a benziyor. Herkes kendi seçti?i hikayeyi anlat?yor, esas bütün hikayeyi sak?nmadan anlatmak, ait olunan tarafa adeta ihanet say?l?yor' dedim. 

AB çevrelerine göre tablo netti. Türkiye'de medya özgürlü?üne gem vuran yasa maddelerinin de?i?memesinden (özellikle Anti-Terör Yasas?'n?n baz? mu?lak maddelerinden) esas olarak hükümet, ama ba?ta 2007 ?nternet Yasas? ve 301 olmak üzere pek çok k?s?tlay?c? noktada CHP ve MHP; say?lar? konusunda karga?a ya?anan tutuklu gazeteciler konusunda ise - bunlar?n A?HM'den veto olarak dönece?ini bildi?i halde - ?srarla Anayasa'n?n 90'?nc? maddesini uygulamay? reddeden 'statükocu' yarg?; otosansür konusunda ise hükümetten de çok medya patronlar? sorumluydu. 

Asl?nda, oturum için sonradan isabetli bir tercih oldu?u anla??lan RSF temsilcisi Jean François Julliard, bütün bu tabloyu adil ve dengeli bir dille anlatt?. Tek bir sorumlu olmad???n?, ama sorunlar?n her gün ç?? gibi büyüdü?ünü ve acil hal ald???n? vurgulad?. 

Geni?lemeden Sorumlu komiser Stefan Füle'nin AB'nin Balkanlar kadar Türkiye'nin ifade-bas?n özgürlü?ü sorunlar?na bak???n? ola?anüstü bir nüansla ve dikkatle anlatan konu?mas? da - san?yorum - Türkiye'den gelen davetlilerce tam olarak anla??lamad?. Ben ana noktalar? okurlara aktarmak istiyorum, kanaati size b?rakmak amac?yla. 

Demokratikle?me ve normalle?mede medya özgürlüklerinin merkezi rolüne dikkat çeken Füle, bask? unsurlar? olarak ?unlar?n alt?n? çizdi: 

Siyasi müdahaleler: Türkiye dahil, bölgede siyasi ve bürokratik iktidar odaklar? bas?n? kontrol alt?na alma ve bu kontrolün alan?n? geni?letme gayreti içerisindedir. Oysa, özgür bir toplumsal bilgi edinme ve tart??ma alan? olu?mas? için iktidar ve meclisler temel ifade özgürlüklerini güvence alt?na almal?d?rlar. Ayr?ca, nefret söylemi ve toplum kesimlerini a?a??lama alanlar?nda da ayn? iktidar ve meclisler bu söylemi kriminalize eden yasalar? geçirmelidirler. 
Ticari ve mali bask?lar: Bugün bölgede medya özgürlükleri medya sahiplerinin do?rudan veya siyaset ba?lar? üzerinden dolayl? bask?s? alt?ndad?r. Özel medya sektöründe yolsuzluklar?n önünün kesilmesi ve 'organize suç'un medya sahipli?ine bula?mas?n?n engellenmesi için ?effafl???n sa?lanmas? ?artt?r. 
Fiziksel tehdit ve sald?r?lar: Bölgede gazeteciler fiziklsel ?iddet ve öldürülme tehdidi alt?nda çal??maktad?r. Mesleki faaliyetlerin güvence alt?na al?nmas?, can güvenli?inin sa?lanmas? bir ilkedir. Sonuç olarak, cuma günkü toplant?da konu?malar ve kulis sohbetleri ard?ndan ?u noktalar? eklemem gerekir: 
AB ve uluslararas? gazeteci örgütleri çevrelerinde, Türkiye'deki uzun tutukluluk süreleri ve tutuklaman?n 'norm' haline gelmesiyle ilgili so?uk rüzgarlar esiyor. 
Her kesim kendi me?rebine göre problemleri seçip ay?klayarak ortaya sunuyor, ama bunlar? ak?ll?ca bütünle?tiren ve ülkedeki demokratikle?menin hayati önemini gözden kaç?rmayan makul çevreler ise hükümetin 'kendi bindi?i dal? neden kesmekte oldu?unu' anlamada çok zorlan?yor 
Yak?nda Ankara'ya bir dizi talebin dile getirilece?i bir ça?r? metni aç?klanmas? bekleniyor. Bu ça?r? metni, öyle anla??l?yor ki, bir numaral? sorumlu olsa da sadece hükümete de?il, genel olarak (özgürlükler konusunda samimi olmad??? Brüksel'de iyi okunan) meclise; soru?turma ve tutuklama ?ampiyonlu?una yönelen yarg?ya ve kendi ç?karlar?n? medyan?n 'olmazsa olmaz'? özgürlüklerinin önüne koyan medya patronlar?na yönelik olacak.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri