forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

AK?AM YAZARLARI ARASINDA ERGENEKON KAVGASI...

Aktif .

oray_egin300 Nagehan Alç?'n?n, 'Oray E?in, Odatv'yi Amerika'dan yönetiyor' ?eklindeki iddias?na Oray E?in Amerika'dan cevap verdi.  

 

ORAY E??N'?N YAZISI

Zorunlu bir yan?t

Hay?r, görmezden gelmeyece?im. Ciddiye alm?yormu? gibi yapmayaca??m. Ne yaz?k ki Türkiye bizi bu hale getirdi: Adlar?n? normal ?artlarda bilmeyece?imiz birtak?m zavall?lar? muhatap al?r hale getirildik. Çünkü, bak?yorum, bizim '?aka gibi' deyip gülüp geçti?imizi savc?lar ciddiye al?yor bir kere. 'Özel yetkili' tetikçi gazetelerin, ?nternet sitelerinin hayal gücünü zorlayan yorumlar?, ba?lant?lar?yla insanlar hakk?nda soru?turma aç?l?yor. 

Bugün gazeteci arkada?lar?m?z da bu hastal?kl? hayal gücünün hedef göstermesi sonucu hapse at?lmad? m?? 
Dün tamamen bir yalana dayal? böyle bir sald?r?n?n muhatab? ben oldum. Hem de bu gazeteye yerle?tirilmi? bir tetikçi taraf?ndan. 

Bu hastal?kl? ruh halini te?his etmemiz gerekiyor: Kö?esinde yalan yaz?yor. Alenen yalan yaz?yor, evet. Sonra da yalan yazd???n? kendi kö?esinde itiraf ediyor. Rezil olaca?? yerde, üste ç?kmaya çal???yor ve art?k al???k oldu?umuz bir mant?kla 'Ergenekon yapt?' demeye getiriyor. Ne Ergenekon'mu?...

Yedi saat geriden takip ediyorum Türkiye'yi; bu tehlikeli gazetecinin dü?tü?ü büyük mesleki gafleti i? i?ten çok geçtikten sonra ?nternet sitelerinde görünce 'Bu k?za hala gazetecilik yapt?r?lacak m?' diye dü?ündüm. Ama hemen sonra 'Aman bula?mayay?m, sonra benden bilir, üzerime kal?r, hemen kafas?nda komplo kurar' dedim kendi kendime. Kendisini nas?l ilk günden beri görmezden geliyorsam, yine ayn?s?n? yapt?m.
Ama diyorum ya ?akalar?m?z gerçek oluyor diye.
Bir de ne göreyim, kendisine yönelik hakl? ele?tirilerin sorumlusu olarak beni bellemi?. Kö?esinden hedef gösteriyor, akl? s?ra ihbar ediyor. Yazd?klar?n?n hepsi yalan, tamam? çamur atmak üzerine kurulu.
Bir süredir bu gazetenin bir kö?esi eline tutu?turulan isimleri s?rayla infaz etme misyonu güdüyor. Kalemiyle, zekas?yla, birikimiyle ba? edemeyeceklerine 'Tutuklans?nlar' diye hedef gösteriyor. Ne de olsa 'özel yetkili' de?il mi, kendisi karar makam?.
'Bu k?za hala gazetecilik yapt?r?lacak m?' diye dü?ünmü?tüm ama yazmam??t?m. Bu soru bugün tam anlam?yla me?ruiyet kazand?. 
Gazetecilik bu mudur?

http://www.aksam.com.tr/ 

NAGEHAN ALÇI DÜN NE YAZMI?TI?

(...)Benimle ilgili bu iftira Ergenekon san??? Soner Yalç?n'?n sahibi oldu?u internet sitesi taraf?ndan özellikle yayg?nla?t?r?ld?. Ergenekon'un kamuoyunu maksatl? yan?ltma taktiklerini hala uygulayan bu siteyi ?u an Soner Yalç?n'?n talimat?yla yaz?lar yazd??? resmi savc?l?k belgelerince kesinle?en bir 'gazeteci' yönetiyor.Bu belgelerde 'illegal örgüt talimat?yla hareket eden ki?i' olarak ismi geçen ve bu sebepten ötürü tutuklanmaktan korktu?u için ABD'ye kaçan bu isim yine maksatl? yalan haber, iftira, yönlendirme ve provokasyon pompalay?p duruyor etrafa... Ergenekon zihniyeti -ABD'ye de kaçsa- dipdiri ayakta!

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri