forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

yavuz_baydar300Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar'la Hürriyet Gazetesi'nin Okur Temsilcisi Faruk Bildirici aras?nda tart??ma sürüyor. Geçti?imiz hafta ya?anan tart??mada söz s?ras? Yavuz Baydar'da...

 


Baydar, Sabah Gazetesi'ndeki Okur Temsilcisi sayfas?nda Bildirici'nin Sabah gazetesine yöneltti?i ele?tirileri cevaplad?...

Ele?tirinin anlam?

Gazetelerin hata ve eksikliklerle ilgili hesap vermesi, mesle?in yüksek standartlara eri?mesi için önemli bir gereklilik. Ombudsmanlara dü?en görev, yollar? t?kamadan, sert dil kullanmadan do?rular? göstermek. Ancak bunun tersi de ya?anabiliyor. Geçen hafta oldu?u gibi...

?lkelerden uzakla?t??? ölçüde siyasetin ayk?r? yörüngelerine savrulan, çal??ma ?artlar?n? de?i?tiremedi?i ölçüde ba??ms?z duru?tan uzakla?an, deveku?u tavr? a??r bast?kça güven sorununu her gün yeniden üreten bas?n?m?zda, hele böyle civcivli günlerde ombudsmanl??a dü?en sorumluluk çok büyük.

Bu kez, bir habere ele?tiriyi ele al?rken, ombudsmanl???n davran?? biçimlerini, yap?c? olman?n gereklerini de ele almam gerekti.
Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, çeyrek yüzy?l öncesinden beri tan?d???m, darbe sonras?n?n s?k?nt?l? y?llar?nda do?ru habercilik, özgürlük kavgas? ve ilkeli duru? ekseninde yolumun Cumhuriyet'te kesi?ti?i, sayd???m meslekta?lar?mdan biri.
Bu s?ralarda ikimiz de zor bir i? yapmaktay?z; i?imiz gere?i arada s?rada konu?uyoruz, fikir takas? yap?yoruz.
Geçen yaz?lar?mdan birinde okur temsilcili?i 'iç kurum'unu Türkiye'de künye içine alan tek gazetenin SABAH oldu?unu yazm??t?m. Beni uyard?, yakla??k 10 ayd?r Hürriyet'in de künyeye bunu ekledi?ini söyledi. Düzeltece?imi söyledim, ama araya zaman girince unuttum.
Bildirici bunu geçen hafta yaz?yla bir kez daha hat?rlat?nca, bir özürle hemen 'SABAH ülkede bu ad?m? atan tek de?il, ilk gazetedir' düzeltmesini internete ekledim, ?imdi de yaz?l? bask?ya bunu not olarak dü?üyorum.
Bildirici
, hafta içinde bir haber dolay?s?yla SABAH'? yeniden gündeme getirdi. Kat?ld??? bir TV program?nda Mutlu Çölgeçen'in Ankara mahreçli Ergenekon Da?a Ç?kt? ba?l?kl?, man?et haberiyle ilgili olarak ?u ifadeleri kulland?:
"Sabah gazetesinin man?eti bence gazetecilik aç?s?ndan bir yüz karas?. Çünkü haberde ne bir kaynak var ne bir isim var, ne de bir do?rulama var. Tamamen masa ba??nda oturulup haz?rlanm?? bir haber. Öyle ki ilgili taraflarca bile bunun saçma sapan bir haber oldu?u söyleniyor."
Bildirici'ye göre Çölgeçen, '5N1K' kural?n? uygulamam??t?, haberde 'bunlar?n hiçbiri yok'tu.
Haber, Ergenekon içinden bir grubun 2 Mart ve 4 Nisan'da, PKK'n?n önde gelen isimlerinden Cemil Bay?k'la Kuzey Irak'ta gizlice görü?tü?üne dair ayr?nt?lar? aktarmaktayd?.
Görü?me, seçim süreciyle ba?lant?l? eylem planlar?n? da gündeme getiriyordu.
Bildirici'nin sert ifadeleri internete yans?d?, ama içindeki ele?tirilere Çölgeçen'in cevab? yeterli ilgiyi gördü mü, belli de?il.Çölgeçen'e ele?tiriye tepkisini sordum ve ?u yan?t? ald?m:
"Bana göre Bildirici haberi tam okumadan bu ele?tirileri yapm??t?r. Haberde 'kaynak yok' diyor. Haber 'istihbarat' kaynakl? bir haberdir, nitekim ben bu kayna??m? çok ileri ta??madan, Cemil Bay?k ile görü?en Ergenekoncu ki?ileri anlat?rken. 'aç?k isimleri halen istihbarat birimlerinde olan..' cümlesi ile verdim. ?stihbarat konular?n? iyi bnilen bir haberci olarak neyin nas?l ne kadar yaz?laca??n? da iyi bilirim.'
"?kinci ele?tiri ise haberde isim olmamas?. Oysa haberde görü?melerin PKK ad?na Cemil Bay?k, Ergenekon ad?na da "N.C. ve M.S." ba?l?kl? isimlerin kat?ld???n? aç?k bir ?ekilde yazd?m. ?stihbarat kaynakl? haberlerin genel kural? isimlerin aç?k kodlanarak yaz?lmas?d?r.''
"Bir ba?ka suçlama ise 5n1k kuralar?n?n i?letilmedi?i. Oysa habercilik kural?n?n bütün unsurlar?na uyuldu. Olay?n Ergenekon ile PKK aras?nda özellikle PKK'ya yönelik i?birli?i oldu?u, görü?me zamanlar?n?n 2 Mart ve 4 Nisan 2011 tarihi oldu, görü?melerin eski Zorgali kamp? ile Zap bölgesinde gerçekle?ti?i, görü?melerde üç karar?n al?nd???, bu kararlar?n 'Türkiye'de seçim sürecini kilitlemek, seçmen üzerinde bask? kurmak, AK Parti'yi bölgede s?k??t?rmak' oldu?unu haberde aç?k bir ?ekilde belirttim. PKK'n?n yapt??? bütün yalanlama gayretine ra?men haber do?rudur, önümüzdeki günlerde bu birlikteli?in daha yeni ayr?nt?lar?n? okuyaca??m?zdan kimsenin ?üphesi olmas?n.'
?imdi yorumlar?ma geçelim:
?stihbarat kaynakl? haberler yayg?nd?r, habercili?i de ilgi çeker. ?lkelere özen gösteren Bat? bas?n?na bak?ld???nda, örne?in Pakistan, Afganistan gibi ülkelerde El Kaide veya benzeri örgüt faaliyetlerine ili?kin bilgiler, ço?u kez do?rulat?l(a)madan ama iyi i?lenerek verilir. Çünkü bu zor bir aland?r, derin bir propaganda ve yan?ltma faktörü de vard?r. Yalanlama yayg?nd?r. Dikkat ç?tas? yüksektir.
Bu hallerde haberci genel olarak kaynak zenginli?i yaratmaya ve de?i?ik, çeli?kili olabilecek veriler üzerinden analize a??rl?k vermeye çal???r. Bu da büyük zorluklar içerir. As?l i?, de?er ta??yan bilgiyi ay?klay?p sunmakt?r.
Bildirici, bir SABAH okuru olarak, '5N1K kural?na uyulmad?' iddias?nda hakl? de?ildir. Haber, Çölgeçen'in de yazd??? gibi, bu unsurlara sahiptir.
Ancak, haberde bu alg?lamay? besleyen ve bundan sonra dikkat edilmesi gere?ine inand???m çok önemli bir eksiklik var. O da ?udur: Habere esas te?kil eden veriler belli ki muhabirin istihbarat yetkilileriyle sözlü veya yaz?l? ileti?imine dayan?yor. Bu ki?i(ler) süreçteki rolleri veya duyarl?l?k nedeniyle isimlerini haberde görmek istememi? olabilirler. Ama bu, bilginin kayna??n?n ne oldu?u, kimli?in hangi gerekçeyle sakl? tutuldu?u aç?k bir dille, hatta birkaç kez vurgulanmas? gere?ini de?i?tirmez. Çölgeçen'e kat?lmad???m tek nokta, bu vurgunun a??r? zay?fl???d?r.
Bu eksikli?in önemli bir sak?ncas? var: Kaynakla kendi aras?na mesafe koymayan bir haberci, oraya ait veri ve anlat?m?, kayna??n ne oldu?unu göstermeden habere ta??rsa 'kaynakla özde?le?me' tehlikesi, alg?s?, hatta suçlamas?yla kar??la?abilir. Bat?'da tecrübeli kalemler, bol miktarda 't?rnak içinde al?nt?' kullanarak, arka plan verileri ile besleyerek, olgular? birbiri üstüne çatarak bu sorunun alt?ndan kalkmakta, inand?r?c?l?klar?n? korumaktad?rlar.
Son birkaç not da Bildirici'nin ele?tiriyi ifade tarz?yla ('yüz karas?') ilgili. Onun da 'iç tecrübesi'yle çok iyi bildi?i gibi, ombudsmanl?k, hele ?u binbir dertle içiçe Türk bas?n?nda ne kolay bir i?, ne de özenilecek bir görev. Bizim i?imiz, k?r?p dökmeden, sertlikle insanlar? kör bir savunmac? pozisyona itmeden, yanl??lar? göstermek; ilkeleri, kaliteyi savunmak.
Bir habere, kamusal alanda 'gazetecili?in yüz karas?' dedi?iniz anda, çözüme yönelik ileti?im ba??n? kopard?n?z demektir. Bildirici, gazetesi Hürriyet'te ç?kan, ilkelere kurallara ayk?r? buldu?u bir habere TV ekranlar?nda 'bu yüz karas?d?r' diyebilir mi? Mümkün mü? Tabii ki diyemez. 'Derim' dese bile, dememelidir. Ombudsmanl?k a?z?na geleni söyleme özgürlü?ü de?ildir.
Ayn? ?ekilde ba?ka gazetelerde ç?kan haberlere dair de sorumlu üslup gerekir. Ele?tiri tarz? sa?duyulu, yap?c?, somut, yol gösterici, tart??maya davetkar olmal?d?r. A?a??lay?c?, alayc?, yaftalay?c? üslup sadece sorunlara yenilerini ekler. Yollar? t?kar. Oysa önemli olan üzüm yemektir.
Bildirici'nin 'yüz karas?' ifadesi 'kantar?n topuzunun kaçmas?' olmu?tur. Benim tan?d???m Bildirici'ye yak??mad?. Eminim sonradan kendisi de dü?ünmü?, herhalde (umar?m) üzülmü?tür.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri