Yazdır

K?MM?? 'ENAY?'

Aktif .

ET?KETLER:Y?ld?ray O?ur

yildiray_ogur_300YILDIRAY O?UR - TARAF

Bir analiz çöplü?ünde ya??yoruz. Televizyonlardan, gazetelerden üzerimize kanaat ya??yor.

Fikri takip yok, haf?zalar bal?k, “Ama sen daha önce de böyle demi?tin” diye hat?rlatan da olmay?nca dü?en, yan?lan, haks?z ç?kan, dü?tü?ü yerden yeniden kalk?p yoruma, analize, projeksiyona, stratejiye, büyük büyük konu?maya devam ediyor.

Bu yaz? tamamen memleketin bu çok acil ihtiyac? tesbit edilerek kaleme al?nd?. Bir daha yapmas?nlar, bugün yaparken de gün gelir ar?ivler aç?l?r diye dü?ünsünler diye. Yoksa kimseyi mahcup etmek gibi bir derdimiz yok.

Memlekette siyasi körlü?ün, anti-AKP’lilikten malul zihnî sefaletin, fikren bo?a dü?menin, çuvallaman?n bir tarihi yaz?lacaksa küçük bir giri? olsun bu.

?bret-i âlem için inceleyece?imiz örnek vaka “12 Eylülcülerin yarg?lanmas?”.

Bundan dokuz ay önce 12 Eylül 2010 referandumu öncesine ???nlan?yoruz. Örnek bol. Ama en kibirlilerini, en “Ya enayi misiniz, aptal m?s?n?z, saf m?s?n?z” diye day?lananlar?n?, en 12 Eylül kar??tlar?n?, en “Yetmez ama Evet” tak?klar?n? seçtik.

Önce son durumu bir daha hat?rlayal?m:

Dün sabah Kenan Evren’in kap?s? çal?nd?.

Bu kez gelen sütçü de?ildi.

31 y?l sonra binlerce 12 Eylül ma?duru savc?l?klara ba?vurmu?, darbecilerden ?ikâyetçi olmu?tu. Ba?vurular kabul edilmi?, soru?turmaya bir savc? atanm??t?. Savc? 12 Eylül’ün Bayrak Harekât Plan?’n? istetip, 12 Eylül öncesine ili?kin katliam, suikast soru?turmalar?n? incelemeye alm??t?.

Soru?turmada dün 31 y?ld?r beklenen oldu ve Kenan Evren’in kap?s? çal?nd?, bir savc? içeri girdi ve ona 12 Eylül’ün hesab?n? sordu. Be?i bir yerdelerden ya?ayan Tahsin ?ahinkaya da çar?amba günü savc?l??a ifadeye gelecek.

Unutmadan Diyarbak?r Cezaevi vah?etine de bir savc? dava açt?.

Ne tesadüf ki bunlar?n hepsi 31 y?l sonra, 12 Eylül 2010 referandumundan “Evet” ç?k?p geçici 15. Madde kalkt?ktan sonra oldu. Hem de onca “Zamana??m? var, olmaz” yorumuna ra?men. Savc?lar 31 y?l sonra 12 Eylül darbesi hakk?nda bir iddianame yazacak ve dava açacak. Mahkeme de kabul ederse...

Hâlbuki 12 Eylül referandumundan önce ?öyle demi?lerdi:

– “Siyasal iktidar 12 Eylül darbesiyle ‘hesapla?may?’(!) gündemine alm?? bulunuyor; üstelik yo?un bir duygu sömürüsü e?li?inde ?iirlerle a??tlarla, gözya?lar?yla birlikte... Burada 12 Eylül’le bir ‘hesapla?ma’ kesinlikle yok. Ama öyle anla??l?yor ki içten olmayan ve ince bir ‘hesaplama’ sözkonusu...” (D?SK)

– “Anayasa de?i?ikli?ine ‘Evet’ dersek...12 Eylül’ü yapanlara yarg? yolu aç?lacakm??. Bunu söyleyenlere sadece ?unu demek isterim: Siz kimi kand?r?yorsunuz? 12 Eylül’ü yapanlar? kö?klerinde a??rlayanlar?n, i?in bu ‘zamana??m?’na zerre kadar dikkat kesilmediklerini sanacak kadar enayi miyiz biz.” (Ahmet Hakan-Hürriyet)

– “Memleket bildi?in enayi yerine konuyor. 12 Eylül hesapla?mas? martaval?n? alan yürüyor.” (Ece Temelkuran- Habertürk)

– “AKP‘nin bu meseleyi bir demokratikle?me ve 12 Eylül‘le, darbecilikle hesapla?ma gibi yutturmaya çal??mas?n?n, nas?l olup da sol ad?na savunulabildi?indir. San?r?m ileride insanlar böyle bir budalal???n nas?l yap?labildi?ini izah etmekte çok zorlanacaklard?r. (O?uzhan Müfto?lu-Birgün)

– “?steyen, bu Anayasa de?i?ikli?i paketinin 12 Eylül ile bir ?ekilde hesapla?ma oldu?u hayaline kendini kapt?rabilir.” (Nuray Mert-Hürriyet)

– “Ortada 12 Eylül generallerinden sorulacak bir hesap z?rval??? da kalmad???na göre ne yapacaks?n?z?” (S?rr? Süreyya Önder)

– “AKP’nin 12 Eylül’le hesapla?aca??z söylemi yalanlar?n en büyü?üdür. AKP, bu söylemiyle 12 Eylül’ün yaratt??? ma?duriyetleri sömürmekte buradan rant dev?irmektedir.” (BDP- Boykot bildirisinden)

– “12 Eylül Anayasas? ile hesapla?ma olarak pazarlanmaya çal???lmas?, daha önce de benzer örneklerini gördü?ümüz, halk? aptal yerine koyan, aldatmaya ve kand?rmaya dayal? AKP tarz? politik bir hamledir.” (TKP)

– “12 Eylül’de ‘Kenan Evren'i yarg?layaca??z’ diye bu milletten oy istediler ama kabahat Ba?bakan’da de?il, kabahat o dönek solcular?n. ‘Yapmay?n, etmeyin’ dedik, ‘Bak?n sizi kand?r?yorlar’ dedik. ‘Yok. Bu Kenan Evren’i yarg?layacaklar, kusura bakmay?n biz evet diyece?iz’ dediler. Bir de ‘Yetmez ama Evet’ dediler. Millet kand?r?lm??t?r.” (Muharrem ?nce)

Bu kadar? yetmez ama evet san?r?m maksat hâs?l olmu?tur...

Yaz?n?n Kayna??: http://www.taraf.com.tr/yildiray-ogur/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri