forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

HULK? CEV?ZO?LU ELVEDA DED? VE KEND?N? TASF?YE ETT?...

Aktif .

ET?KETLER:Hulki Cevizo?lu

hulki_cevizoglu12 Haziran seçimlerinde ba??ms?z milletvekili aday? olan ve kazanamayan Hulki Cevizo?lu, "Muhtar bile olamazd?, 3. kez ezici bir güçle ba?bakan oldu! Hayaldi, gerçek oldu!" diye yazarak kendini tasfiye etti... 

 

CEV?ZO?LU'NUN YEN?ÇA? GAZETES?'NDEK? VEDA YAZISI... 

ELVEDA!

24. dönem TBMM için genel seçimler yap?ld? ve AKP, yüzde 50’lik ezici bir oyla 3. kez tek ba??na iktidar oldu, Menderes’in rekorunu k?rd?.
Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an, seçimlerde kulland??? slogan ile “bir hayali gerçek 
yapt?.” 
Muhtar bile olamazd?, 3. kez ezici bir güçle ba?bakan oldu!
Hayaldi, gerçek oldu!
?imdi s?ra “hayal edilemeyene” geldi:
Yak?nda devletin en tepesine “ba?kan” 
olacak!
Hiç k?v?rmaya ve k?v?rtmaya gerek yok.
Makyavelist yani “zafer için her ?ey mubaht?r” takti?ini kullansa da AKP’yi kutlamak gerekir.
Çünkü, ne demi?ti Atatürk:
“Hiçbir mazeret ba?ar?n?n yerini tutamaz!” 
(Ki, ayn? yöntemi K?l?çdaro?lu da kulland?. AKP’ye benzeyerek, Atatürk’ü anmayarak, yard?mc?lar? ve kendisi Atatürk aleyhtar? demeçler vererek oy toplayaca??n? sand?.Yan?ld?... Yani, iki Makyavelist ayn? anda kazanam?yor!)

***

Seçimden önceki son yaz?mda, “Kofti vekil seçmeyiniz!” demi?tim.
Sözüm iktidara muhalif seçmenlere idi.
?imdi “sözün bitti?i yerdeyiz.” 
10 y?l boyunca “söylenmedik bir ?ey 
b?rakmad?k.” 
Her türlü uyar?y? yapt?k, öneride bulunduk, bu kö?ede, (olabildi?imiz ölçüde) ekranlarda ve politik alanlarda susmad?k.
Bundan sonra daha ne söylenebilir ki?
Ne diyordu ?air (Özdemir Asaf):
“Benim hayk?rd???m gecelerde 
yoktunuz!” 
Bir ba?kas?;
“Kaç kitap okuyunca alim, kaç diyar görünce gezgin, kaç hezimetten sonra bezgin olurdu insan?.. Kaç olunca çok; kaçta kal?nca azd? rakamlar?..” diyor.
“CHP’nin konu?mac?s?” Kemal K?l?çdaro?lu da, kaç hezimetten sonra gerçe?i anlayacak acaba? (?lk hezimeti, referandumda AKP’nin yüzde 58’ine engel olamamas? idi.) (Zaten görevi de, Dersim!! ar?ivlerini açmak, özerklik getirmek vb. ?imdiden, Erdo?an’a el uzatarak, anayasay? de?i?tirelim, diyor!)

***

Bir ba?ka ?air-yazar Murathan Mungan’?n sözlerinden al?nt? yaparak devam edeyim.
“Uykudaki bir yanarda??n soluk al?p 
veri?ine benzetmi?tim” seçmenin sessizli?ini.
Yan?lm???z.
Seçimlere 2. kez “Atatürk’ün Ankara’s?ndan!” ba??ms?z aday olarak girdim. 2007’de 
ald???m oyun çok alt?nda kald?m.
Kendi ad?ma zerre kadar üzülmedim, moralimi bozmad?m.
Ama Türkiye ad?na ve Atatürk’ün Ankara’s?, Çankaya ad?na üzüldüm.
Daha bir süre de üzülmeye devam 
edece?im. 
Yine seçim öncesi son yaz?mda, “13 Haziran’da da sesimizin ç?kmas?n? istiyorsan?z, güç sizde, oyunuzu ona göre kullan?p, yetki veriniz” demi?tim.
Yetki vermediniz.
Mutlaka bir bildi?iniz vard?r.
Gerekçeleriniz ne olursa olsun kat?lm?yorum ama sayg? duyuyorum.
Can?n?z sa? olsun.

***

Atatürk, biri Kurtulu? Sava??n?n ba?lar?nda di?eri zaferden sonra olmak üzere iki kez “B?rakmay? Dü?ündüm” demi?ti. (Bak?n?z, ayn? adl? kitab?m.)
Ama “neden b?rakmad???n?” da aç?klam??t?.
Ben de asla b?rakmay? dü?ünmüyorum.
Ama, sözlerin muhataplar taraf?ndan anlams?z alg?land??? ortamda bir süre dinlenmenin yarar? var.
Art?k 10 y?ld?r yazd?klar?m?z? tekrarlaman?n hiçbir anlam? yok.
Laf bir kere söylenir.
Biz, bin kere de söyledik.
Sussak gönül raz? de?ildi, söyledim 
tesiri olmad?! (Fuzuli)
Ben siyaseti milletim için yapmak istedim.
Bundan sonra da milletim, “sana ihtiyac?m var” derse yine ko?arak gelirim.
Ama ?imdi “sana ihtiyac?m yok” diyorsa, yapacak ?ey susmak, sayg? göstermek ve kazananlar? kutlamakt?r.
Kutluyorum.

HAYAT DE??RMEN?
- “Muhterem çiftçiler, yeni seçimi çok mühim bir vatan meselesi olarak kabul ediniz. Çünkü bundan sonra toplanacak olan meclisin ülkeye, millete yapmaya mecbur oldu?u görevler çok güç, çok a??r, çok önemlidir. ?çinizde ülkeyi ve milleti en çok seven, akl?na, sezgisine, vicdan?na en çok güvendi?iniz insanlar? seçiniz.” Mustafa Kemal (16 Mart 1923)
- “Görünü?lerinin aksine tabiat?n en zay?f canl?lar? devlerdir. Çünkü, ilk onlar silindiler yeryüzünden.” 
Murathan Mungan (2011)

Yeniça? Gazetesi 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri