forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

MEDYADA YEN? SAYFA...

Aktif .

yavuz_baydar300YAVUZ BAYDAR

Seçimler geçti ve daha iyi anla??ld? ki 'eski medya' inat ve körlü?ü nedeniyle h?zla marjinalle?iyor. Türkiye e?er do?ru yönde de?i?ecek ve normalle?ecekse özgür ve 'do?rucu' bir 'yeni' medyaya acil ihtiyaç var.

Seçimler bitti, ?imdi s?ra sonuçlardan ç?kan dersleri anlamaya geldi.

Türkiye'de seçimler üzerindeki vesayet gölgesi zay?flad?kça, her seçim bir ?eyleri de?i?tirebildi. Özgürle?me artt?kça, de?i?meye direnenlerin s?k??t???, zorland??? aç?kça gözleniyor. Çünkü özgürle?menin artmas? demek, inkâr edilenin, bast?r?lan?n, görmezden gelmek istenenin, itilip kak?lan?n arka plan?ndaki hakiki taleplerin ve beklentilerin geçerlilik kazanmas? demek.

Hakiki olan toplumsal tart??man?n 'merkezi alana' kaymas? demek.
Bu seçimlerden sonra ba?ka pek çok önemli konu gibi, gazetecili?i ve medyay? tart??aca??z.

Türkiye'de 'merkez' yeniden ?ekillenirken, kendisinin 'merkez' olarak kabul edilmesini isteyen medya nerede duruyor?

Duruyor mu, yoksa demokrasi normalle?irken eski davran??lar?na olan dü?künlü?ü nedeniyle h?zla marjinalle?iyor mu?

12 Haziran'dan itibaren ?srarla sorulmas? gereken birinci soru budur.
Bir bak?ma, s?k? bir 'medya takipçisi' (özellikle TV haberleri izleyicisi ve ard?ndan gazete okuru) olan halk?n her oy kullan???nda medyaya da bir 'ders mesaj?' veya'ödev' verdi?ini söylemek gerekir.

Bu mesaj veya ödev ?udur: 'Beni iyi anla, beni iyi izle, aram?za kar?? ve dilimizi karar vericilere tercüme et. Bunu yapmad?n, veya çok kötü yapt?n. Istanbul'da oturup tahminlerle i? görmeye çal??t?n. Elitlerin aras?na kar??arak kendine yer açmaya çal???rken, dertli, s?k?nt?l?, ezilmi?, hayat kavgas? veren, sesini duyuramayanlar? ihmal ettin. ??ini unuttun. Sessizlerin sesi olmad?n, haks?zl?klara parmak basmad?n, ezenin yan?na geçip ço?u kez orada saf tuttun. Art?k anla ve asl?na geri dön. Mesle?in do?ru yolunu bul.' 

De?i?en bir ülkenin, de?i?en bir toplumun 'de?i?en' bir medyas? olmas? gerekir, 'medya' de?i?miyorsa, mutlaka de?i?meyen ba?ka bir ?eyler daha vard?r.' 

Ahmet Altan, Taraf'taki yaz?s?nda böyle yaz?yor dün.
Eski al??kanl?klar?na tak?l? kalan bir medya resmi yine seçim öncesine hâkim oldu.

?unu ya?ad?k: AK Parti aleyhtar? bir kesim 'merkez' medya, önceki her dört (ulusal ve yerel) seçimde ve son referandumda oldu?u gibi 'hayal tüccarl???' dozu çok yüksek, manipülatif, 'bire bin katan', olumsuzlara a??r? odakl? bir yay?nc?l??a sar?ld?. AK Parti'yi destekleyen medyada ise yer yer çok göze bat?c?, okur tepkilerini küskünlük-k?zg?nl?k boyutuna ç?karan bir partizan habercilik ve ba? sayfa tercihi görüldü.

Her iki kesimde de, 'seçim habercili?i, izleyici veya okura sand??a giderken en sa?l?kl? kanaati olu?turacak bir dürüstlük, hakkaniyet ve çok yönlülük gerektirir' ilkesi bir kenara itildi.

Önceden sektöre giren bir kanser tümörü, son kampanyalar esnas?nda daha da büyüdü. TV ekranlar?nda X veya Y partisi ad?na konu?an, bunu yaparken de 'gazeteci mesafesi'ni, 'analitik yorumcu rolünü' bir yana b?rak?p düpedüz ç???rtkan siyaset propagand?c?lar?na dönü?en meslekta?lardan neredeyse geçilmez oldu.

De?i?meyen de?i?meyerek kald??? gibi, durum daha da kötüle?ti.
Te?his e?er buysa, okurlardan bu kö?eye akan temayül bir yenilenme mesaj? veriyorsa, o zaman ne yapmal??
Türkiye 'yeni'ye do?ru ad?m ad?m yürüyorsa, bu de?i?im yürüyü?ünün gözlemcisi, yol göstericisi ve barometresi olan medya 'eski'de kalamaz.

Türkiye'nin ya?ad??? demokrasi deneyi, normalle?me serüveni, bugünün dünyas?ndaki en ilginç ve en belirleyici süreçlerden biri. Bu 'geçi?lerde' medyan?n tak?nd??? tav?r do?ru ile yanl?? aras?ndaki farklar? da ortaya koyacak, siyasilere rehberlik edecektir.

Ama bunun için ilkelere yeniden sar?lan, rolüne sahip ç?kan, korkusuz, temiz bir medya sektörü gerekir. Bizim i?imiz, sonuçlar? ne olursa olsun, bilgiye eri?mek, haberini yapmak, haks?zl?klara mercek tutmak, sorgulamak, en önemlisi gördü?ümüz her yanl??? göstermek, do?rular?n ve ba?ar?lar?n hakk?n? dürüstçe teslim etmektir.
Hasan Cemal geçenlerde ?unu yazm??t?: 'Demokrasilerde gazeteci milleti siyasetçilere, ba?bakanlara haber be?endirmek, yaz? be?endirmek, gazete be?endirmek zorunda de?ildir. Herkes kendi i?ini yaps?n!' 

Bu do?rudur da, ?öyle de geni?letilebilir: 'Demokrasilerde gazeteci milleti hiç kimseye haber yaz? gazete be?endirmek zorunda de?ildir.' 
Gazeteci halk?n yan?nda olmal?d?r. Halk e?er medyan?n dürüst oldu?una 'iyi i?'le inand?r?l?rsa demokrasiye olan inanc? kök salar, ona gerekirse can? pahas?na sahip ç?kar.

http://www.sabah.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri