forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

AHMET ALTAN: CHP'N?N YAPTI?I S?YAS? AHMAKLIKTIR...

Aktif .

ET?KETLER:Ahmet AltanlCHP

ahmet_altan_280Taraf gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni ve Ba?yazar? Ahmet Altan, Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'?n serbest b?rak?lmamalar?n? protesto etmek için Meclis'te yemin etmeyen CHP'lileri siyasi ahmakl?kla suçlad?...

??te Altan'?n Taraf Gazetesi'nde bugün yay?nlanan yaz?s?...

CHP 

Neyi istedi?ini tarif edemezsen, istedi?ini söyledi?in ?eyi alamazs?n. Çünkü kar??ndaki ne istedi?ini anlamaz.

CHP'nin ne istedi?ini anlayan var m?? Diyor ki, "Benim tutuklu bulunan milletvekillerim serbest b?rak?ls?n yoksa Meclis'te yemin etmem".

Bunu kimden istiyor? Meclis'te yemin etmedi?ine göre bunu "siyasi" bir sorun olarak görüyor ve hükümetin çözmesini talep ediyor.

Hükümetin "yarg?ya emir vermesini mi" istiyor? Söyledi?i bu mu? Bunu en ham ervah bile söyleyemez. Tamam, bizde yarg? i?leri kar???kt?r ama kar???kl??? "me?rula?t?ran" bir siyasi talep "gayr?me?ru" olur.

CHP, böyle gayr?me?ru bir talepte bulundu?u ve talebi kar??lanmad??? için mi yemin etmiyor? Bu, akla uygun de?il. Peki, yemin etmeyerek "yarg?y?" m? tehdit ediyor? Yarg?, CHP'nin Meclis'te yemin etmemesinden niye korksun? Meclis'ten "yarg?y? korkutmaya" kalkmak "kuvvetler ayr?l???n?" reddetmek anlam?na gelmiyor mu? CHP, kendi i?ine geldi?i için "kuvvetler ayr?l???n?" ret mi edecek?

Nereden baksan?z bu CHP "sorunsal?n?n" içinden ç?kamazs?n?z. Ba?tan sona saçma çünkü. Ne ne istedi?i anla??l?yor, ne bunu kimden istedi?i. "Allah ak?l fikir versin" denecek bir durum.

Koskoca parti gidip Ergenekon'a esir dü?tü. Ergenekon san?klar?n? hapisten ç?kartaca??m derken kendisi Meclis'e giremez hale geldi. Aferin ona. Siyaset diye buna derim i?te. Yanl?? adamdan yanl?? bir ?ey istedi?in için kendi kendini kitlersin, ne istedi?in olur, ne de senin Meclis'te hükmün kal?r.

San?r?m bu "siyasi ahmakl?klar literatürüne" girecek manevran?n nedeni, CHP'nin, Hatip Dicle nedeniyle Meclis'i boykot eden BDP'yi örnek almas?. Hatip Dicle, yapt??? konu?madan dolay? "terör suçlusu" say?lm?? ve "özel" bir maddeden dolay? mahkûm olmu? bir "özgürsüzlük" ma?duru, fikir özgürlü?ünün oldu?u hiçbir toplumda Dicle hapse girmezdi.

Sadece Dicle için de?il, Türkiye'nin gelece?i için de fikir özgürlüklerinin önünün aç?lmas? laz?m, bunu yapacak olan da Meclis ve Meclis'te ço?unlu?u bulunan iktidard?r. BDP, Meclis'ten ve AKP'den "fikir özgürlü?ünün" önündeki engelleri kald?rmas?n? talep ediyor, bu iste?ini gerçekle?tirmek için de "siyasi" yollar? zorluyor.

Siyasetle çözülecek bir talebi oldu?u için siyasi bir hamle yapmas? da hem siyasete, hem akla uygun.

Dicle'nin durumu Ergenekon san?klar?na de?il, ne kadar "onun durumu benimkine benzemiyor" diye tuttursa da Ba?bakan Erdo?an'?n durumuna benziyor. Benzerlik, hangi yasalardan yarg?land?klar?ndan ya da mahkûmiyetlerini çekip çekmemelerinden kaynaklanan bir benzerlik de?il, benzerlikleri fikirlerinden dolay? mahkûm olmalar?ndan.

O nedenle Meclis, Erdo?an'?n sorununu çözdü?ü gibi Dicle'nin sorununu da çözebilir ve çözmelidir.

AKP, kendi ma?durunu kurtar?rken ba?ka ma?durlara s?rt?n? dönerse, bu "bencilce" ve çifte standarda dayanan bir davran?? olur. Yeniden Erbakan dönemine dönerler. Bilmiyorum, AKP bütün ma?durlara sahip ç?kmay? ne zaman ö?renecek, ne zaman bu bencillikten kurtulacak.

Ergenekon meselesine gelince, bu örgüt "ma?dur" bir örgüt de?il, bu örgüt bütün toplumu ma?dur eden, cinayetler i?leyen, suikastlar düzenleyen, darbeler planlayan bir örgüt. E?er bu çete yakalanmasayd? Türkiye kan gölüne dönerdi, suikastlardan, darbelerden, cinayetlerden ba??m?z? alamazd?k.

Yarg?, milletvekili seçilen Ergenekon san?klar?n? b?rakmak isterse b?raks?n, bu yarg?n?n bilece?i i?, kimse Balbay illa hapiste kals?n diye meseleye çullanmaz ama bu örgütün bütününe "siyasi" bir tav?rla sahip ç?kmaya kalkan CHP kendini ç?kmazdan kurtaramaz. Büyük bir çeteye "siyasi me?ruiyet" sa?lama kurnazl???na sap?nca sonunda kendisi böyle Meclis'te konu?amaz hale gelir.

Ak?l vermek gibi olmas?n ama bence AKP, Dicle ve fikir özgürlü?ü meselesini Meclis'te halletsin, iki parti birlikte anayasay? de?i?tirsin. CHP de gidip Silivri'nin önünde yemin etsin.

Taraf - 29 Haziran 2011

Taraf.com.tr

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri