forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

FUTBOL, S?LAH, PARA...

Aktif .

ahmet_altan_280AHMET ALTAN - TARAF  

Ad?na "?ike operasyonu" denince sanki sadece "futbolla" ilgiliymi? gibi bir izlenim uyand?ran bu son operasyon, futboldan çok daha derin ve çok daha geni? bir suç alan?n? kaps?yor asl?nda.

Kulüplerin prestijinin arkas?na saklanan ve milyonlarca taraftar?n sevgisinin koruyuculu?una güvenen en büyük suç organizasyonlar?ndan biri y?llardan beri özgürce suç i?liyordu.

Ve, dokunulmuyordu.

Hemen hemen herkes olanlar? biliyordu ama kimse i?in üstüne gidemiyordu.

Do?rusu ya, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlar?ndan birini gerçekle?tiren hükümeti, savc?lar? ve polisleri can? gönülden kutlamak gerek.

Onlar?n kararl?l???na minnettar olmal?y?z.

Susurluk ve Ergenekon'la kayna?m?? mafya güçlerinin en büyük gelir kayna?? futboldu.

Buralarda rahatça örgütlenmi?lerdi.

Bugün Aziz Y?ld?r?m ve Fenerbahçe öne ç?km?? görünüyor ama "karanl?k" ili?kileri olan tek kulüp Fenerbahçe de?il.

Üç büyüklerin üçünün de "tuhaf" ili?kileri var.

Fenerbahçe'nin ve Aziz Y?ld?r?m'?n çevresinin Sedat Peker'in adamlar? taraf?ndan çevrildi?ini bu i?lerle ilgili herkes konu?uyordu.

Zaten bu son operasyonda yakalananlar?n ço?unun Peker'le bir ili?kisi var.

Be?ikta?'?n ise Alaaddin Çak?c?'yla ili?kileri ve Çak?c?'ya pasaport alabilmek için belgeler düzenledi?i ortaya ç?km??t?.

Bu haberler gazetelerde yaz?lm??t?.

Galatasaray'?n ise bugünlerde yeniden gündeme gelen Susurluk soru?turmalar?yla birlikte ad? man?etlere ç?kan Mehmet A?ar'la anla??lmaz ili?kileri s?r de?ildi.

Bu ili?kiler o derecedeydi ki A?ar bir "bas?n toplant?s?n?" Florya'n?n bahçesinde düzenlemi?ti.

Her büyük kulübün yöneticilerinin "silahl?" birileriyle ili?ki kurmas? sanki normalmi? gibi davran?l?yordu.

Kimse bunu sorgulam?yor, kimse bunu yad?rgam?yordu.

Gerçekler apaç?k ortadayken gazetelerin genel yay?n müdürleri, eski genelkurmay ba?kanlar? Aziz Y?ld?r?m'la yak?n ili?kiler kurmaktan çekinmiyorlard?.

Tak?m sevgisi, herkesi bir ?ekilde körle?tiriyordu.

Ba?bakan bile daha geçenlerde Aziz Y?ld?r?m'? kabul etmi?ti.

Zaten futbol kulüplerinin çevrelerinde örgütlenenler de "tak?m sevgisinin" bu z?rh gibi sa?lam koruyuculu?una güveniyorlard?.

O z?rh?n ard?nda milyonlarca dolarl?k i?ler dönüyordu.


"Bahis"
i?leri büyüdükçe milyon dolarlar?n da miktar? art?yordu.

Ergenekon'un en büyük para kaynaklar?ndan biri futboldu.

Üstelik bu sorun çok uzun zamandan beri biliniyordu.

2004 y?l?nda Milliyet gazetesinde bu ili?kileri de?ifre eden "konu?ma" kay?tlar? yay?mlanm??t? ama soru?turma daha öteye gidememi?ti.

Bu ülkenin belki de en kirli alan? olan "futbola" bugüne kadar kimse dokunamad?.

Kimsenin cesareti buna yetmedi.

?imdi ola?anüstü bir operasyonla kar?? kar??yay?z.

Ad? "?ike operasyonu" olsa da resmî suçlama belgesinin üstünde "silahl? örgüt kurmak ve yönetmek" yaz?yor.

Çünkü i?in içinde "silah" ve ?iddet var.

Fenerbahçe kaptan? Rü?tü'nün kulübün bahçesinde dövülmesi, bir Fenerbahçe muhabirinin esrarengiz ?ekilde b?çaklanmas?, Be?ikta?l? amigolardan birinin di?erini vurup öldürmesi, Ahmet Çakar'?n u?rad??? silahl? sald?r? hep geçi?tirildi.

Bir Galatasaray yöneticisiyle Aziz Y?ld?r?m aras?nda "?eref tribününde" geçen bir konu?ma gazetelere yans?d? ama kimse "ne diyorsunuz" diye sormad?, bu yöneticiler birbirlerini "seni evinden ald?r?r?m" diye tehdit ediyorlard?, kim"evden alacakt?""evden al?p" ne yapacakt?, kulüp yöneticilerinin "evden ald?rma" gücü nereden kaynaklan?yordu?

Bana sorarsan?z, Ergenekon ve Balyoz davas? kadar büyük bir operasyon bu son geli?me, Ergenekon-mafya ittifak?n?n son kalesi de dü?ürülürse gerçekten "temiz topluma" do?ru önemli bir ad?m daha ataca??z.

Biliyorum bu ya?ananlar? gördükçe futbolseverlerin içi ac?yor ama temiz ve kaliteli bir futbola kavu?abilmek için bu"ac?y?" çekmek zorunday?z.


"Tuttu?umuz tak?m"
kazand?kça futbol ve Türkiye kaybediyordu çünkü.

Karanl?k ve pis bir oyuna dönmü?tü futbol.

?imdi temizleniyor.

Dün bizim man?etten söyledi?imiz gibi "savc? doksandan çakt?" ve bu golle maç? Türkiye kazand?.

ahmetaltan111@gmail.com

TARAF

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri