forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

?NG?LTERE'DEK? MEDYA B?ZDE NEDEN YOK?

Aktif .

fehmi_koru_300Do?ru dürüst bir gazetecilik ne '?ike' olaylar? ya?an?rken yap?ld? Türkiye'de, ne de ?imdi yap?l?yor... ?ngiltere'de ise gazeteci a??r?l???n? törpüleyen yine gazetecilik...

FEHM? KORU'NUN ZAMAN'DA YAYINLANAN YAZISI 

DARISI BA?IMIZA... 

?ngiltere'de siyasi mahiyet kazan?p derinle?en 'News of the World' (NOW) gazetesi odakl? 'telekulak skandal?' bizde Fenerbahçe kulübünün oda??nda bulundu?u '?ikegate' ile ayn? günlere rastlad?. ?ngiliz gazeteleri NOW skandal?, bizim gazeteler de ?ike haberleriyle dolu.

Her iki olay? mümkün oldu?u kadar yak?ndan izlemeye çal???rken iki temel konuda bâriz farkl?l?klar gözüme çarpt?. Onlar? payla?mak istiyorum.

NOW 186 y?ld?r ç?kan ?ngiltere'nin en çok satan pazar gazetesi... Sahibi için önemli bir gelir kayna??... Daha gürültülü habercilik yapay?m derken yasad??? yollara ba?vurdu?u için ?imdi ba?? belâda. Me?er son y?llarda 'telekulak' i?ine merak sarm?? gazete; Kraliyet Ailesi mensuplar? kadar s?radan ki?ileri de dinletip ö?rendiklerini haberlerinde kullanm??...

Bizdeki ?ike olay?nda da önceki y?llara uzanan bir süreklilik söz konusu. Ülkenin en fazla taraftara sahip köklü kulübü sportmenli?e s??mayan yasad???l??a kayd??? itham?na muhatap... ?ddia o ki, FB, ?ampiyon olabilmek için maç, oyuncu, hakem sat?n alm??...

Günlerdir ?ngiliz bas?n?nda 'NOW' skandal?, bizimkilerde de '?ikegate' olay? man?etlerden dü?müyor...

Farkl?l?k da böylece ortaya ç?k?yor: ?ngiltere'de skandal yine bir gazete (Guardian) taraf?ndan ortaya ç?kar?ld?; ?srarl? bir takip sonucu yarg?n?n müdahale gere?i duyaca?? bir noktaya kadar getirildi. Türkiye'deki olay ise, y?llardan beri göz önünde cereyan etti?i, gazetelerin spor sayfalar? sorumlular?n?n bilgisi dahilinde ya?and??? halde, yarg? konuya el atana kadar, neredeyse sahipsizdi.

El atmaya kalkan? ya?atmam??, kovmu? gazeteler...

?imdilerde her iki ülkede medyan?n görünürde benzer tepkiler verdi?ine inanmay?n: ?ngiltere'deki skandal? her gazete kendi imkânlar?yla i?leyerek okurlara sunarken, bizde gazete ve kanallar resmi çevrelerin servis etti?i bilgi, belge ve foto?raflarla günü kurtar?yorlar.

Do?ru dürüst bir gazetecilik ne '?ike' olaylar? ya?an?rken yap?ld? Türkiye'de, ne de ?imdi yap?l?yor... ?ngiltere'de ise gazeteci a??r?l???n? törpüleyen yine gazetecilik...

Yaln?z gazetecilik yönü farkl? de?il iki olay?n, vatanda??n ve konuya ilgi duyanlar?n verdi?i tepkiler de de?i?ik: ?ngiltere'de skandal?n oda?? olan gazete, okurlardan ald??? tepki ve kamuoyunun reklâm verenler üzerinde uygulad??? bask?larla, kapanma noktas?na geldi. Bask?lar i?e yarad?, ?irketler reklâmlar?n? çekti; okur da yasad???l??a tevessül eden gazeteyi almaktan vazgeçti.

Bizde ise, ?irketleri veya medya organlar?n? dize getirme sonucu hiçbir zaman al?namad?. Kamuoyumuz yanl??l???n pe?ine dü?üp yapan? pi?man edecek bir duyarl?l??a ula?amad? henüz; oysa hepimizin her gün kulland??? tüketim maddelerinin reklâmlar?yla ayakta duruyor medya... Tepkiyi toplumsal bir hareketlenmeye dönü?türebilsek bizde de sonuç al?nabilir.

'Toplumsal hareketlilik', öyle anla??l?yor ki, her yerde sonuç almay? sa?l?yor; hem de benzer yöntemlerle... M?s?r'da hareketlilik 'sosyal medya' denilen araçlarla (meselâ Twitter'dan) ba?lam??t?; ?ngiltere'de de reklâmc?lar? etkileyip gazete patronunu dize getiren, 'sosyal medya'dan yay?lan tepkiler...

Ne diyeyim: Dar?s? ba??m?za...

http://www.zaman.com.tr/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri