Yazdır

SOSYAL MEDYA'NIN PANP??LER?...

Aktif .

hilal_cebeciBanu Alkan k?vam?ndaki bu genç kad?n?n ne i? yapt??? pek bilinmese de nas?l yatt??? art?k herkesçe biliniyor. Çünkü Cebeci, yatmadan önce sanal takipçileri için erotik yatak odas? pozlar? veriyor.

 

CAN DÜNDAR'IN M?LL?YET'TE YAYINLANAN YAZISI... 

Cebeci’nin Panpi?leri

Hilal Cebeci bir süredir, tek ba??na sürdürdü?ü ba?ar?l? reklam kampanyas?yla twitter’? sall?yor.

Banu Alkan k?vam?ndaki bu genç kad?n?n ne i? yapt??? pek bilinmese de nas?l yatt??? art?k herkesçe biliniyor. Çünkü Cebeci, yatmadan önce sanal takipçileri için erotik yatak odas? pozlar? veriyor.
Twitter’a girdi?i ilk sutyenli fotoyla “en çok izlenenler” listesinin ba??na yerle?ince Cebeci, takipçileri, nam-? di?er “panpi?leri” için her gece yeni sürprizler haz?rlamaya ba?lad?.
Bir gece “Bugün ye?il giydim Panpi?lerim” dedi.
Ertesi gece yar? ç?plak yata?a serildi.
Ard?ndan “?imdi du?a giriyorum” diye ilan etti.
Ve bu “aç?l?m politikas?” ile izleyici say?s? k?sa sürede 90 bine eri?ti.
O da panpi?lerini gö?üslerini göstererek ödüllendirdi.
Hem tepkiciler, hem takipçiler patlad?.
* * *
Cebeci kampanyas?, bana k??ladaki “Aç aç” gecelerini hat?rlat?yor:
Genelde garnizonlara belli aral?klarla dansöz davet edilir. Erat gazinoya dizilir. Dansöz yalandan raksederken, asker “Aç... aç” tezahürat?na ba?lar:
Bu tezahürat, aslen “açma emri” ise de, askerin hal-i pür melalini de dile getirir.
Yani “Aç?z... aç?z” demektir.
Dansöz, yo?un istek üzerine üstündekileri teker teker ç?kart?r.
Ama dansöz açt?kça, açl?k azalaca??na, ço?al?r.
“Aç-aç” töreni, ancak açacak bir ?ey kalmay?nca sonlan?r.
* * *
Cebeci, du?a girmek için önce kendisinin du?a girmesini bekleyen on binlerce “panpi?”inin “daha... daha” ça?r?s?na ne kadar direnebilir; bilemiyorum.
Ama bu mahcup denemelerin bizi “Kendi pornonu kendin çek-isteyene bele?e izlet” devrine haz?rlad???n? öngörebiliyorum.
Tart??malar? izliyorum:
Cebeci’yi ta?layan, ahlakç?l?k taslayan çok...
Lakin biliyoruz ki, her te?hirciyi bir röntgenci ya?at?r.
Geceleri ????a ko?ar gibi ekrana yap??an dikizcileri olmasa Cebeci’yi kim tan?r?
* * *
Konu, birçok yönden ilginç:
“Uça?a binmekten korktu?u için jet-ski’ye binemedi?ini” söyleyen bir ?ark?c?n?n, ilgi çekmedeki mahareti aç?s?ndan da...
Sosyal medyan?n, cesur müte?ebbisler için yoktan var olman?n ve kolay?ndan üne kavu?man?n en kolay yolu haline gelmesi aç?s?ndan da...
?leti?im teknikleri h?zla eskiyip yenilenirken, “Seks satar” ilkesinin hep yeni kalmas? aç?s?ndan da...
* * *
Ancak i?in beni as?l ?a??rtan yan?, sosyal medya ile sosyal hayat aras?ndaki uçurum...
Toplumsal iklim alabildi?ine muhafazakârla??rken “aç?l?m yanl?s? Panpi? hareketi”nin böylesine h?zla yayg?nla?mas?, sokakta ve evde farkl? maskeler takt???m?za, ikiyüzlü davrand???m?za dair bir ipucu vermiyor mu?
Ayn? filmi 1970’lerde de görmü?tük:
Milliyetçi Cephe’nin ahlak polisi sansür kurullar?n? çal??t?rd?kça porno, alt?n devrini ya?am??t?. Toplumsal bask?, k?st?r?lm?? erkek kitlelerini ucuz seks filmi oynatan sinemalar?n “aç-aç seanslar?”nda bulu?turmu?tu.
Bugünkü “taassup devri”nde ise k?s?rla?t?r?lan sosyal hayat?n kurbanlar?, “panpi?” olup sosyal medya ba??na ü?ü?mü? durumda...
Nas?l dikizci te?hirciyi ya?at?yorsa, bask? da had?m edilmi? bir cinselli?i ço?alt?yor.

http://gundem.milliyet.com.tr/ 

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri