Yazdır

UMUR TALU'DAN ESASLI B?R GAZETEC?L?K ELE?T?R?S?...

Aktif .

umur_talu_2Gazetecilik, halk ad?na verilmi? bir s?fat olan “bekçi köpekli?i”ni, kuyruk sallamak ile önüne geleni, özellikle meslekta?lar?n? ?s?rmak sanmak de?ildir.

 

UMUR TALU'NUN HABERTÜRK'TEK? YAZISI

Kurt gazeteci

Kendini tanr? sanan, berikini de ?eytan beller.

Pa?alar, a?alar, beyler, iktidarlar bir yana…

Onca ele?tirdi?imiz bunca ?ahsiyetin üstünden yava?ça al bu laf?…

Bir utanç ?al? gibi bizim mesle?in üstüne ser.

Öyle bir megalomani…

Öyle bir narsizm…

Öyle bir haset, fesat, kin, sald?rganl?k.

Ah özellikle “sonraki ku?aklar” nas?l böyle oldu; kalpleri bir yandan megalomanyadan, bir yandan sadistçe sald?rganl?k ve kötülükten nas?l böyle beslendi?

?lk ö?retmenleri kimdi?..

Gazete kö?elerinde, ekran yüzlerinin hatlar?nda en çok kimlere özendiler?

Nas?l bir medya patronlu?u ve idarecili?i, nas?l bir starl?k hevesi, nas?l bir dolduru?; “hepsi de e?itimli” gençler olan bu çocuklar? nas?l h?zla dev?irip kalplerini buru?turarak bir arenada birbirinin üstüne sürdü?

Devlete sahip ç?kanlar, orduya sahip ç?kanlar, hükümete sahip ç?kanlar, piyasaya sahip ç?kanlar; vicdanlar? ve ak?llar?n?, insanla ve meslekleriyle ili?kilerini mülkiyet ve aidiyet ili?kisine ipotekleyenler nas?l bu kadar ço?ald??

***

Biliyorum…

Yani öyle hissediyorum…

Ay?p ve utanç duygusunu kaybetti?imizden beri her yanda böyle oldu.

Üstelik, her yan?n çamuru, çirkefi sanki medya denen çukurun içine doldu.

Oysa bu sevilesi meslektir.

Nice genç can atar. Nice can oradaki bir kelimeye bakar. Necisi can?n? koymu?tur, vermi?tir.

Sadece ?öhret hevesi, kendine hayranl?k, budalala?ma, baya??la?ma, kendi çap?nda iktidar u?runa be? paral?k itibardan ibaret de?ildir.

?nsan? sevmektir, merak etmektir, itiraz bulmakt?r, sessize ses olmak, halka bilgi, haber, ma?durdan öfke al?p yaymakt?r.

Sadece ona buna yana?mak, yana?mal?k gaz?yla dala?mak, gazetecilikten ba?ka her ?eye bula?mak de?ildir.

Her yeni bilgiyi öpüp ba??na koymak, her kelimeyi ok?amak, daha iyisini, daha farkl?s?n?, daha h?zl?s?n?, daha do?rusunu, daha çarp?c?s?n? bulmak için k?p?r k?p?r olmakt?r.

Yan?ndakini, kar??dakini dirseklemek, tokatlamak piyasaya, zamaneye münasip dü?ebilir ama…

Gazetecilik, halk ad?na verilmi? bir s?fat olan “bekçi köpekli?i”ni, kuyruk sallamak ile önüne geleni, özellikle meslekta?lar?n? ?s?rmak sanmak de?ildir.

***

San?r?m, özendiler.

Bezendiler.

Ne yazd???n? görmüyor gözler; çünkü kendi suretine gömülmekten, kendi y?ld?z?na bakmaktan kama?m??.

Ne dedi?ini duymuyor kulaklar; çünkü sadece kendisiyle me?gul üstündeki kafa.

Nas?l oldunuz be çocuklar…

Ne çabuk oldunuz!

Tut ki ?öhret oldunuz…

De?er mi peki!

De?di mi?

www.haberturk.com

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri