forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

HRANT'IN ARKADA?LARINDAN BA?BAKAN'A MEKTUP!

Aktif .

hrant_300Dört gazeteden dört kö?e yazar?, kö?elerini 'Hrant’?n Arkada?lar?’ taraf?ndan yaz?lan mektuba ay?rd?lar. 

Milliyet gazetesinden Hasan Cemal, Yeni ?afak yazar? Ali Bayramo?lu, BirGün yazar? Ümit Alan ve Taraf gazetesi konuk yazar? Levent Y?lmaz bugünkü kö?elerinde a?a??daki ortak metni yay?nlad?... 

“Hrant’?n Arkada?lar?n’ndan Erdo?an’a Mektup Var” ba?l?kl? mektup ise ?öyle...

15 Eylül Hrant Dink‘in do?um günü. Ya?asayd?, 57 ya??na basacakt?.
19 Ocak 2007’de, bebeklerden katil yaratan o karanl?k Hrant’? aram?zdan almasayd?, muhtemelen yar?n ak?am torunlar?, ailesi ve dostlar?yla birlikte rak?s?n? yudumlayacakt?.
?zin vermediler.
19 Eylül Pazartesi günü, katillerinin yarg?land??? davan?n yeni bir duru?mas? var.
Art?k say?s?n? an?msamad???m?z, bir arpa boyu yol al?namayan duru?malardan biri daha...
Böyle bir günde, Hrant’?n arkada?lar? olarak Ba?bakan Erdo?an’a hep birlikte a?a??daki mektubu yazd?k:
Say?n Ba?bakan,
Arkada??m?z Hrant Dink’i öldürdüler.
Be?inci y?l?na yakla?an adalet aray???m?z kadük kalm??t?r.
Dilekçe verdi?imiz topyekün devlet, kendini katile yak?n gördü.
Zaten; katil, polis, bayrak ve muzaffer gülümseme kahramanl?k posterinde poz vermi?ti.
Bir türlü ilam?n? malum edemedi?iniz o kalabal?k güruh, elbirli?i ile k?st?rm??lar, hain pusuda kur?un s?km??lar, kaçm??lar, saklanm??lard?.
?ikâyetçiyiz.
“Adalet, namus sözümdür” diye ölü evinde ant içti?iniz halde, Hrant Dink’i i?aret parma??yla gösterip “Bunu” diyen yard?mc?n?z? “Meclis Ba?kan?”, resmi makamda adamlar? resmen, “Yakar?z can?n? bak” diyen valinizi vekil, emanet edilen can? kollamayan Emniyet Müdürü’nüzü vali, 17 ya??ndaki O.S.’yi kocaman Ogün Samast ettiniz.
Kan adaletle susar, ?ikâyetçiyiz.
?sim verdik soru?turun diye, ?çi?leri Bakan?’n?z, olmaz onlar bizim çocuklar dedi.
D??i?leri Bakan?’n?z A?HM savunmas?nda bu topraklar?n yi?it evlad?na Nazi dedi.
Çevik kuvvetleriniz Rakel Dink önlerinden geçerken katillere yaz?lan methiye türkülerini m?r?ldanarak Be?ikta? Adliyesi’nde koro yap?verdiler.
Katillerimizi adalet evine getiren jandarma, cezaevi arac?na “Ya sev ya terk et” diye yap??t?rma asm??t?.
Say?n Ba?bakan,
Nedir daha derine inmeyi engelleyen o “büyük kasaban?n s?rr?”?
Az?nl?klardan gasp edilenin biraz?n? geri vermeniz sebebiyle seslendirdi?iniz nutukta, “Bu ülkede hiç kimse ruh tedirginli?iyle ya?amayacak art?k” diyordunuz Hrant’?n veda mektubuna atfen...
?nan?n, tedirginli?imiz her zamankinden büyüktür.
Say?n Ba?bakan,
Mala gelenin telafisi bulunur.
Cana gelene de davran?n?z.
Anadolu topra??ndan Hrant Dink’in pay?na bir metrekare toprak dü?tü.
O da mezar?d?r!
Kamera denilen vaka nüvis silinmi?, bize kalan 19 Ocak 2007 tarihli seyirli?inde 5 ki?i sayd?k, Hrant’a pusu kuranlardan...
Kim bunlar Say?n Ba?bakan?
Görüneni, görünmeyeni, katillerimizi istiyoruz, adalet olsun, hak hâkim olsun diye.
Bizim hakk?m?z bizde sakl? duruyor, helalle?mekten ba?ka çarenin kalmad??? sava? yorgunu memleketimizde...
Suallerimiz cevaps?z!
Adalet nöbetçisi “Hepimiz Hrant’?z” diyen yüz binlerin eli hâlâ vicdan?nda...
Cevaplar?m?z? almadan susmayaca??z.
Sormaya devam edece?iz.
Hrant için, adalet için!
Hrant’?n Arkada?lar?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri