forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

ertugrul_ozkok_300X200"411 El Kaosa Kalkt?" man?etinin patent sahibi pop sosyolog Ertu?rul Özkök dizilerde neden türbanl?lar?n olmad???n? sormu? ve tecavüze u?rayan, kocas?n? aldatan ba?örtülü kad?nlar? dizilerde görmek istedi?ini ilan etmi?... 

 

"Dekolte bir türban yaz?s?" ba?l???yla Özkök ?unlar? yazm??... 


Etraf?n?za bak?n; ama iyi bak?n.
Art?k türbanl? kö?e yazar? görüyoruz. Baz? televizyonlar?n tart??ma programlar?nda da görüyoruz.
Üniversiteye ve hayat?n ba?ka birçok alan?na girmi? vaziyetteler.
Öyleyse dizilerde niye hâlâ yoklar?
Bu gerçe?i, “erkek egemen” kli?esine ba?lay?p geçi?tirebilir miyiz?

Y?llar boyunca, türban bizlere ne olarak sunuldu? ?nanc?n, dürüstlü?ün, ahlak?n timsali olarak. Oysa herkesin çok iyi bildi?i bir s?r vard?: Ba?a türban geçirilince, insan karakterindeki “insani ?eyler” öyle hiç de de?i?miyor. Gerçek öyle de; foto?raf?n arab?nda durum farkl?. Sadece erkek de?il, kad?n da kendisinin veya ba?kalar?n?n yaratt??? bu kli?enin, bu “azize ikonas?n?n” esiri haline geldi.

Cesaretiniz var m?? Varsa, hadi gelin ?öyle küçük bir “azize testi” yapal?m. Ama uyar?yorum. Cesaretiniz yoksa, b?rak?n tabu olarak kals?n.Dizilerde tecavüze u?ram?? türbanl? kad?n da görmeye haz?r m?s?n?z? Dizilerde kocas?n? aldatan türbanl? kad?n da seyretmeye haz?r m?s?n?z? Dizelerde sevdi?i erkekle öpü?en türbanl? kad?n da seyretmeye haz?r m?s?n?z? Dizilerde kötü, cinayet i?leyen, h?rs?zl?k yapan, arkada??na kaz?k atan, gelinini arkadan b?çaklayan türbanl? kad?n da seyretmeye haz?r m?s?n?z? Dikkat; soruyu sadece egemen erkeklere sormuyorum. Kad?nlara da soruyorum.

Özkök yaz?s?n?n sonunda ise ?unlar? yazm??... 

Tavsiyem; siz yine de çevrenize bak?n... ?yi bak?n... Gördü?ünüz bütün türbanl? kad?nlar?n hepsi namus timsali, ahlakl?, tertemiz insanlar ise; Buna samimi olarak inan?yorsan?z; Gelin o zaman beni de ikna etmeye çal???n. Ben samimi her fikre aç???m.. Ama lütfen, beni enayi yerine koyup; “Her namaz k?lan, her ba??n? örten dürüsttür” gibi alelade bir kli?e ile gelmeyin.

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri