forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

fehmi koru300Kö?e yazarlar? aras?ndaki korku polemi?i sürüyor. Ertu?rul Özkök'ün 'Medyadaki Korku'yu kö?esine ta??mas?ndan sonra ba?layan polemikte söz s?ras? Fehmi Koru'da... 

Koru Star Gazetesi'ndeki yaz?s?n?n sonunda, ?unlar? yazm??. "Her gün korkuyla yata?a da girilmez, yaz? masas? ba??na da oturulmaz. Yine de itiraf ederim: Ben de medyada çetele?mi? tiplerin ?errinden korkuyorum..."

Fehmi Koru'nun Taha K?vanç kö?esindeki yaz?s?... 

??te itiraf ediyorum: Korkuyorum

Acaba korktum da ne yapt?m?

Tayyip Erdo?an ve e?inin de çok zarif bir dostlukla onurland?rd?klar? k?z?m?n dü?ünü üzerinden bir hafta ya geçmi?, ya geçmemi?... NTV’de ‘Yaz? ??leri’ program?na kat?lm???m... Programc?, “Yeni seçilmi? Barack Obama ülkesi ve dünya için ne anlama geliyor?” diye sormu?; ben de cevab?m?n bir yerinde “Tayyip Erdo?an Türkiye için Obama’n?n ABD’de ba?kan olmas?na e?de?erde bir geli?imin sonucu olarak ve büyük bir zaferle ba?bakanl??? elde etmi?ti; Türkiye Obama’s?yla ABD’den önce tan??t?” demi?im...

Ayn? günlerde PKK’yla s?cak mücadelenin en uç noktas?na var?ld??? için “Kürt sorunu ne oldu?” sorusuna muhatap edilmi?im; ben de Bush’un Irak’ta ve Afganistan’da ba?ar?s?zl???nai?aret edip “Türkiye 2008 y?l?na geldi?inde biraz Bush’u and?ran bir yönetim anlay??? içinde sorunlara yakla??yormu? gibi görünüyor” demi?im...

Programc? “Yani, Obama gibi geldi, Bush gibi mi oldu?” sorusunu patlat?nca sessiz kalm?? veya en çok “Bir bak?ma öyle...” demi?im...

Korkmam gereken ?ey bundan sonra ba?l?yor: Benim cevaplar?m de?il, ama meslekta??n sorusu sonradan kaba bir slogana dönü?türülünce, Ba?bakan Erdo?an, içinde “Sevsinler seni, yaz?kt?r, yaz?k” ç?k??? da bulunan “Ben ne Obama’y?m, ne de Bush” cevab?n? verdi partisinin ?stanbul’da düzenledi?i bir toplant?da...

Cevap kula??ma geldi?inde içimde “Beni ne kadar yanl?? anlam??” hissi belirdi, ama ‘korku’?

Hay?r, ne o zaman korktum, ne de bugün korkuyorum. Birkaç kez i?siz kald?m hayat?mda,birkaç kez de kendim i?ten ayr?ld?m, ama hiçbir zaman ‘mai?et korkusu’ ya?amad?m. Dahas?, Tayyip Erdo?an’?n -b?rak?n y?llar içinde iyi tan?m?? olmas? gereken beni- medyadan herhangi bir ki?iyi i?inden edecek giri?imlerde bulunaca??na o günlerde inanmad???m gibibugün de inanm?yorum...

‘Z?lg?t verme’ olarak da görmedim cevab?n?; “Gazetecinin makbulü, yana??nda dudak izi de?il tokat izi bulunand?r...” sözünün gerçekli?ine inan?r?m çünkü...

Geçen hafta yazd???m ‘korku’ yaz?lar?mda da aç?kça ifade ettim: Gazeteci korkmaz; hele‘büyük gazeteci’ ise hiç korkmaz. Gazetecilik yan gelip yatma veya korkup sinme mesle?i de?il, yanl?? gördü?üne itiraz ve mücadele etme mesle?idir.

Mesle?e böyle yakla?mazsan?z en tepelere ç?ksan?z, Karun hazinelerine sahip olsan?z mukadder son kaç?n?lmazd?r: Rezil olursunuz...

“Hay?r, rezil olmuyoruz, tersine gazetenin ‘4 Yüz’ günü 15 bin daha fazla satmas?n? sa?l?yoruz” dedi içlerinden biri bana.

Bu anlay?? kar??s?nda pes ettim; kafamda ?apka olsayd? onu da ç?kart?rd?m bu anlay??a...

Gazetecilik mesafeli olma mesle?idir. Kimlerle dü?üp kalkt???n?za, yollara dü?tü?ünüze, kimden bir kutu lokum hediyesi kabul etti?inize bile dikkat edeceksiniz; aksi halde mesle?inizi do?ru düzgün yapamaz olursunuz.

Tabii bizde daha çok tersi oluyor; önemli insanlar, kimseye verilecek hesab? bulunmayan siyasiler, dürüst bürokratlar, düzgün i?adamlar? gazetecilerle aralar?na mesafe koyuyorlar. Herbirinin farkl? gerekçeleri olabilir, ama normal tepkileri ili?kisizlik oluyor.

?imdiye kadarki meslek hayat?mda ki?isel dostluklar?m? kendi ç?kar?m için kullanmaktan hep kaçt?m, kaç?nd?m. ‘Haks?z rekabet’ haline dü?memek için direndim. Yak?n?nda durdu?um politikac?lar ?imdi oldu?u gibi eskiden de vard?; hiçbir dönemde “Yak?nl???n? istismar ediyor”dedirtmedim. Varl???mdan rahats?zl?k duyan politikac?lar dönemleri de ya?and? bu ülkede; kendilerine “Yerime sizi seven ?u arkada??m? tercih edin, ama gazetemi d??lamay?n” teklifini bizzat ben yapt?m.

Kalemi dik tutman?n tek geçerli yolunun ‘duru?’ oldu?una inan?yorum; yoksa korkunun ecele faydas? yoktur. Tersine, korkarsan?z, sizi içten içe çürüten, kendinizden nefret etmenize yol açan, tan?yan insanlar?n ‘alçalma’ olarak görecekleri yanl??l?klara saplan?rs?n?z...

Her gün korkuyla yata?a da girilmez, yaz? masas? ba??na da oturulmaz.

Yine de itiraf ederim: Ben de medyada çetele?mi? tiplerin ?errinden korkuyorum...

 

http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri