forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

ALTI BA?LIKTA MEDYANIN HAL?...

Aktif .

yavuz_baydar300Sabah Gazetesi Okur Temsilcisi Yavuz Baydar, günümüz medyas?n?n "hallerine" dair görü?leri okuyucular?yla payla?t?. Baydar, medyan?n hallerini alt? ba?l?kta toplam??...

 

 

Alt? ba?l?kta medyan?n hali

Yeni bir anayasaya giden yolu toplumsal uzla?ma ad?na açmak ve iç bar??? sa?lamak için öncelik, medya reformunda. Meclis yasalarla güvence sa?larken, gazeteciler de rolünü yeniden tarif etmeli

Reform, demokratikle?me, dönü?üm, 'normalle?me'... Köklü siyasi ve sosyal 'geçi?' süreçlerinde, iç bar??? sarsmadan ba?ar?y? yakalaman?n en önemli unsuru, medyan?n rolünde gizli. Özgür, ba??ms?z ve ço?ulcu medya, demokrasinin kök salmas?nda kilit öneme sahip. Siville?me ve aç?k toplumu kurma ad?na, medya insan haklar?n? halk ad?na gözetirken, yolsuzluklar?, gücün kötüye kullan?m?n? sergilemek; 'sessizlerin sesi' olmak zorunda.

Geçen hafta sonu Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Konseyi ?nsan Haklar? Komiseri, eski tan?d???m Thomas Hammarberg'den Türkçe yay?nlanan "Avrupa'da ?nsan Haklar?" kitab? dolay?s?yla ifade özgürlü?ü sorunlar?n? ve günümüz medyas?n?n "hallerine" dair görü?leri dinleme f?rsat? buldum.
Hammarberg'in geçen ay Konsey taraf?ndan yay?nlanan, "?nsan Haklar? ve De?i?en Medya Co?rafyas?" ba?l?kl? çok önemli bir derleme kitab?n da koordinatörü oldu?u bizde pek bilinmiyor. Aidan White, Dunya Miyatoviç, Anders Olsson,Miklos Haraszti ve Ian Brown gibi uzmanlar?n farkl? medya alanlar?nda görü?lerini içeren bu kitap, gazetecilere uygulanan ?iddet ve bask?lardan "sosyal medya"n?n de?i?imdeki rolüne kadar, geni? bir yelpazeyi kaps?yor. Bu aç?dan, medyan?n hâlâ kendini toparlayamad??? ülkemizde süren tart??malara ???k tutacak sa?lam unsurlar içeriyor.
Önsöz, Hammarberg'e ait. "Resmi makamlar, sivil toplum ve uluslar aras? camia yan? s?ra, medya sahipleri ve gazeteci örgütlerinin yasalar?n uygulanmas?ndan e?itime, etik kurallar?n belirlenip gözetilmesinden özdenetime kadar geni? bir alanda çok önemli rolleri var. Her bir ülkedeki demokrasinin 'durumu', oradaki yasalar?n medya özgürlü?ünü nas?l korudu?u ve uygulamalar? nas?l sa?lad??? ile do?ru orant?l?d?r" diyor bir yerinde.
Kitapta medyan?n "Dördüncü Kuvvet" olarak korunmas?nda, alt? ana ba?l???n öne ç?kt??? görülüyor. Bunlar?n her birinden ç?kar?lan sonuçlar da dü?ündürücü ve ayd?nlat?c?. Önerileri ba?l?klar alt?nda payla?makta yarar var.
Habercilik eti?i: 1) Avrupa Konseyi üyesi ülkeler medya özgürlü?üne anayasa güvencesi getirmeli ve özgürlük s?n?rlamalar? dar tutulmal?, 2) Etik habercili?in desteklenmesi için tart??malar derinle?tirilmeli, 3) Medya sektörü, uzla?maya dayal? etik kurallar üzerinden, ?ikayetleri ele alacak etkin özdenetim mekanizmalar? (ombudsmanlar veya medya konseyleri) kurmal?, 4) Halk?n haber alma hakk?na sayg? ad?na merkezi ve yerel makamlar gazetecilerin sorular?na yan?t vermeli.
Medyada ço?ulculuk ve insan haklar?: 1) Sektörde tekelcilik e?ilimleriyle sürekli mücadele edilmeli, 2) Medya sahipli?ine dair bilgiler 'saydam' olmal?, 3) Sektörü düzenleyici mercilerin ba??ms?zl??? güvence alt?na al?nmal?, 4) Ço?ulculuk ifade özgürlü?ünün hem sonucu hem de temel kayna??d?r; bu nedenle, korunmas? için etkin politikalar uygulanmal?.
Kamu yay?nc?l??? ve insan haklar?: 1) Kamu yay?nc?s? medyan?n ba??ms?z ve tarafs?zl??? korunmal?. Kamu yay?nc?s? siyasi müdahaleler ve ticari ç?karlara kar?? özgür konumda olmal?. 2) Kamu yay?nc?s? tüm ülkeye tarafs?z yay?n yapmal?; az?nl?k konular?na, 'geni? pazar' d???ndaki haberlere yer ay?rmal?, 3) Kamu yay?nc?s?n?n temel insan haklar?n?n korunmas? konusunda özgün 'hassasiyeti' sa?lanmal?.
Habercilerin ?iddetten korunmas?: 1) Siyasiler ve kanaat önderleri habercilere kar?? ?iddeti k?namal?, a??r? uçlara kay?lmas?na kar?? ç?kmal?, 2) Güvenlik güçleri habercileri tehlikeden etkin biçimde korumal?. Tehditler ciddiye al?nmal?, 3) Hakaret ve a?a??lama suç say?lmaktan ç?kmal?; medyaya kar?? aç?lan tazminat davalar?nda makul olmayan yükseklikte para cezalar?ndan kaç?n?lmal?, 4) Devlet ve hükümet erbab?, kamuya mal olmu? ki?iler, özellikle gazetecilerden gelenler ba?ta olmak üzere, geni?letilmi? kamusal ele?tiriyi ve ara?t?rmay? kabullenmeli.
Resmi belgelere eri?im: Saydaml?k ilkesi gere?i, resmi belgelere eri?im, 2009 Konsey sözle?mesi esas al?narak, güvence alt?na al?nmal?, 2) Habercilerin kaynaklar? yasalar taraf?ndan güçlü bir ?ekilde korunmal?; ayn? ?ekilde resmi yetkililerin kendi insiyatifleri ile, ceza korkusu olmadan, habercileri bilgilendirmesi sa?lanmal?.
Sosyal medya ve insan haklar?: 1) ?nternet özgürlü?ü önemlidir, k?s?tlamalar net, aç?k ve somut olmal?. 2) Düzenleyici kurumlar ba??ms?z ve hesap verebilir olmal?, keyfiyet önlenmeli, 3) ?nternet eri?iminin engellenmesi alan?nda, ilgili taraflara bilgi verilmeli ve onlara kararlara etkin itiraz hakk? tan?nmal?.
Ana ba?l?klardan da anla??laca?? gibi, bu kitab?n her gün ayn? sorunlarla ba? ba?a ya?ayan, yap?sal de?i?ime ve zihniyet dönü?ümüne direnen sektörde süren tart??malara katk?s? büyük olacak. Bu yüzden, bir an önce dilimize çevrilmesinde yarar var.

http://www.sabah.com.tr/ 


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri