forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

PER?HAN MA?DEN TARAF'TAN AYRILDI...

Aktif .

perihan_magdenYakla??k 3 ay önce Taraf'ta yazmaya ba?layan Perihan Ma?den yaz?lar?na son verdi?ini duyurdu.

 

 


Perihan Ma?den ayr?l???n?n nedenini bugünkü yaz?s?nda aç?klad?.


Perihan MA?DEN / TARAF


Üç kare   Bir polis köpe?i varm??: Ad? Gediz. Bugün okudum gazetede.
Gedizliler çok çok çok çok al?nm??lar. “Siz bizim yerimizin- yurdumuzun ad?n? bir köpe?e nas?l verirsiniz?” diye.
Allahtan son derece yarat?c? bir zihin yap?m?z var.
Ben mesela yarat?c?l?ktan nasibini almam?? biri oldu?um için tuttururdum “Gediz ad?n?n NE sak?ncas? var? Üstünüze tapulu mu bu isim? Ayr?ca bu kadar güzel/ faydal? bir köpe?in ad?n?n sizin ya?ad???n?z yerin de ad? olmas?, çok ho? de?il mi?” diye.
K?vrak zekâl? Türk Polisi derhal Artemis yapm?? köpe?in ad?n?. Gediz de, pardon, Artemis de ??p diye al??m?? yeni ad?na. ?imdi “Artemiiis!” deyince geliyor.
Böylesine hassas sinirli insanlar?n mütemadiyen do?an?n içine ederek, ye?il alanlar? yok ederek, topraklar?m?z?n alt?n? üstüne getirerek, geceplazalar/ gecedelenler çakarak/ dikerek yani sayg?s?z ve inan?lmaz kayg?s?zl?kta ya?ad??? Bu Topraklar’da–
Onlar?n hassas sinirlerini “bozan” akl?m?z?n alamayaca?? konularda orant?s?z ç?ngarlar ç?kartarak bizleri terörize etmesiyle ya??yoruz/ ya?amaya çal???yoruz.
Kas?m, aral?k, ocak: ÜÇ AY BOYUNCA yazar?m “düzenli nizamda” diye ve “üç” ba?l???yla ba?lam??t?m. ÜÇ ayl?k süremin sonuna geldim.
Yani art?k ancak arada bir (o da çok arada bir) yaz?cam/ yazar?m Taraf’ta K?ymetli Okur!
Hat?rlat?r?m: BU ülkede BU ?artlarda BU kronik ifade özgürsüzlü?ünde yazmaya daha fazla tahammül edemedi?imden b?rakt?m (tam) üç y?l önce Eski Radikal’deki kö?emi.
Ancak Taraf’? o denli be?enip o kadar sahiplendim ki d??ardan, i?lerine müdahil olmaya ba?lad?m dayanamay?p.
Ama “d??ardan” bunca müdahil olmaktan da utan?p (zira hayatta en i?rendi?im insan tipi “yaral? parma?a i?emeyen” insan tipidir) “Pamuk eller ta??n alt?na!” oldum BAR? haftada iki kez yazay?m, bir faydam dokunacaksa –oldum.

Taraf, her türlü maddi ve manevi bask?ya insanüstü bir gayretle gö?üs geren kahramanlar sayesinde ç?kart?l?yor.
Günde on iki ilâ on dört saat çal???p bu gazetenin her gün bayilerde yer almas?n? sa?layan çekirdek kadro–
Onlar, hakikaten benim kahramanlar?m.
Benim okumak istedi?im gazete Taraf. Bu ülkede okumaya tahammül edebildi?im yegâne gazete. Ayr?ca.

Taraf’?n ç?kmad??? bir Türkiye demek ifade özgürlü?üne dair her türlü ümidin yok edildi?i bir Türkiye demek; bu kadar basit.
Sürekli ekonomik ve psikolojik bir darbo?azda tutuluyor Taraf. Bir nevi abluka alt?nda “Yok olsa da kurtulsak!” kafas?yla dört bir yan?ndan ku?at?lm??, H?ÇB?R ama hiçbir yard?m görmeyerek/ destek verilmeyerek/ maddi ve manevi katk? sa?lanmayarak bat?r?lmaya, yok edilmeye çal???l?yor.
Belki ismimin, belki kalemimin, belki yaz?lar?m?n bir nebze katk?s?, faydas?, hayr? olur diyerek–
Ve hakikaten iki y?ld?r filan üstünde debelendi?im kitab?m? (ümit ederim son kez) terk ederek yazmaya ba?lad?m burada.
“Haftada iki kezden nolur yani?” yapt?m. Zira bir oturu?ta, ta? çatlasa k?rk be?- elli dakikada yaz?yorum kö?e yaz?lar?n?.
AMA kaz?n aya?? öyle de?il!
Bir kere siyasete/ gündeme kilitleniyorum kö?e yazmaya ba?lay?nca. Elimde de?il.
“?ki kez” yaz?yor olmak ruhumun tamamen bu mevzulara seferber olmas?na engel te?kil etmiyor. Tam tersi.
Oysa ?imdi ruhumu Türk Siyasetsizli?inin kayalar?ndan kurtar?p roman?m?n sular?na aç?lmam gerekiyor.
Ç?k?? tarihini be?- alt? kez erteledim.
Öylesine vahim durum!
Ba?bakan bu arada bir de?il iki yaz?ma dava açm??. Ve de yaln?zca tazminat de?il, ceza davas? da açm??! Avukatlar?n?n sayfalar boyunca döktürmeleri geldi.
Yani o yaz?lar?mdan ötürü “hapis yatma” olas?l???m? da diri tutuyor. Tebrikler!
Pazartesi günü Ne?e Düzel’in Yücel Sayman mülâkat?nda her ?ey harikulade bir berrakl?kla aç?klan?yordu.
Yücel Sayman’dan al?nt?larla B?T?R?YORUM.
“As?l vesayet, halk?n üzerinde kurulan vesayettir. Bu ülkede halk?n üzerindeki vesayet kald?r?lmad?! Sadece vasi de?i?ti. Bir miktar asker geriledi, yerine siyasi iktidar geldi.”
“Mesela yarg? ba??ms?z hale getirilebilirdi ama getirilmedi. Nitekim AK Parti daha ilk ad?mda HSYK’y? kendine ba??ml? olabilecek bir ?ekilde kurdu.”
“Eskiden kimin tehlike ve tehdit oldu?u karar?n? Millî Güvenlik Kurulu’nda askerler verirdi. ?imdi bu karar? hükümet veriyor ve yarg?ya nelerin bertaraf edilmesi gerekti?ini, nelerin tehdit ve tehlikeler oldu?unu o söylüyor.”
“Tutuklama dört y?ldan fazla olmaz dersiniz ve yarg?c?n buna uymas?n? sa?lars?n?z. Ama reform ad? alt?nda bunu B?LE getirmediler.
Terörle Mücadele Yasas?’n? ve Türk Ceza Yasas?’n?n 301. maddesini kald?r?rs?n?z. Üstelik Avrupa ?nsan Haklar? Mahkemesi’nin karar? var bunu kald?r?n diye. BUNLARIN H?ÇB?R? YAPILMADI. Ayr?ca YARGIYI DEVLETE KAR?I BA?IMSIZLA?TIRMAK LAZIM. Yarg?çlardaki devleti koruma kültürünün de?i?mesi lâz?m. AK Parti bütün bunlar? yapm?yor çünkü referandumdan sonra vesayet sisteminin bitti?ini dü?ündü bu ülkede.”
Kendi vesayet sistemini devreye soktu AKP. Bunun saadeti içinde ?i?iniyor. ?i?iyor.
Bu son cümle bana ait tabii ki. Maalesef, belli oluyor!
Ho?çakal?n Sevgili Okur. Sa?l?cakla kal?n.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri