forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

mehmet_baransu_300Taraf Gazetesi yazar? Mehmet Baransu, geçen haftaya damga vuran M?T tart??mas?na ve M?T'te olup bitenlerle ilgili önemli iddialarda bulundu. 

Kendisini takip eden iki M?T eleman?n? nas?l yakalatt???n? anlatan Baransu, telefonlar?n?n dinleme izinlerinin kimler taraf?ndan verildi?ini de aç?klad?. 

BARANSU'NUN TARAF GAZETES?NDE YAYINLANAN YAZISI

Mit yeni?i

Bu haftan?n hiç ku?kusuz en önemli konusu ve de kurumu M?T’ti. Kurum bir anda gündemin ba? s?ras?na oturdu. Önce M?T’in en tepesindeki isimlerin ?üpheli olarak ifadeye ça?r?lmalar?, ard?ndan iki M?T mensubunun beni takip ederken yakalanmalar?. Ard?ndan da elde etti?im belgelerle M?T ?stanbul Bölge Ba?kanl???’n?n Taraf’? yani bizleri sahte isimlerle dinlemesi. 

Öncelikle kendimle ilgili olan iki konudan ba?layay?m. Geçen çar?amba günü iki M?T görevlisi beni takip ederken yakaland?. M?T’in beni kimin emriyle, neden takibe ba?lad??? biliyorum. Ne yapmaya çal??t?klar?na da. Olay adliyeye intikal etti?i için ?imdilik “susuyorum”. Ancak elimde takip edildi?ime dair belgeler var ve bunlar bugün savc?l??a teslim edilecek. 

?u kadar?n? söyleyeyim. M?T’in beni takibe ba?lamas?n?n nedeni, Uludere facias?yla ilgili Genelkurmay Ba?kanl???’na gönderdikleri istihbarat raporlar?n? yay?mlam?? olmam. Ankara’dan gelen emirle de hem fiziki hem de elektronik takip alt?na al?nd?m. Aç?kça takip yapamad?klar? noktalarda da kendilerince bir çözüm bulmu?lar. Görü?tü?üm ki?iler üzerinden, sahte gerekçelerle mahkemeden dinleme ve izleme kararlar? al?nm??. O kadar pervas?zca i?lem yap?lm?? ki, görü?tü?üm bir AK Parti’li hakk?nda bile 20 gün öncesine dair mahkeme karar? var. Ba?bakan Tayyip Erdo?an, kendisine ba?l? M?T Müste?ar?n? ça??r?p, 24 ocak günü hangi mahkemeden ne karar al?nd???n? sorarsa, kendisine ba?l? bir kurumun neler yapt???n? da ö?renmi? olur. San?r?m Hakan Fidan da kurumunun ne kadar koku?tu?unu anlar. 

Gelelim ikinci konuya. M?T’in 2009 y?landa beni ve Taraf gazetesi yönetici ve yazarlar?n? sahte belgeler ve isimlerle dinlemesine. Bu ki?ilerin yarg?lan?p, hapse girecekleri net. Çünkü daha önce ayn? yöntemle beni ve ailemi dinleyen Jandarma yetkilileri hapis cezas?na çarpt?r?lm??t?. Dinlemede iki nokta dikkatimi çekti. ?rticayla Mücadele Eylem Plan?’n? yazmam?n hemen ard?ndan, M?T ?stanbul Bölge Ba?kanl??? hakk?mda dinleme karar? al?yor. Karar? veren hâkim ise ilginç. Mehmet Faik Saban. Saban kim mi? ?rticayla Mücadele Eylem Plan?’n?n alt?na imzas? bulunan ve o günlerde tutuklanan Albay Dursun Çiçek’i jet h?z?yla tahliye eden hâkim. M?T, dinleme süresi bitiminde hakk?mdaki karar? üç ay daha uzat?yor. Buradaki hâkim de ilginç bir isim. Ad? Tuncay Aslan. Aslan kim mi? Balyoz san?klar?n? bir gecede tahliye ettiren ki?i. Sözün bitti?i yer diyor ve as?l konuya geçiyorum. 

Son bir haftad?r Ankara-?stanbul-M?T-Yarg?-Emniyet denkleminde ortal??? toz bulutu ald?. Bu toz bulutu ortadan kalkt???nda gerçekleri net bir ?ekilde görece?iz. Önce Hakan Fidan’? gerekçe gösterip, M?T içerisindeki çürümü?lü?ü savunanlara birkaç hat?rlatmada bulunay?m. Sonra da toz bulutunun ortadan kalkmas?yla netle?ecek manzara hakk?ndaki tahminlerimi söyleyeyim. 

Bu süreç asl?nda M?T içindeki derin yap?lar?n temizlenmesini engellemeye yönelik çabadan ba?ka bir ?ey de?il. Ve bu temizlik, Ankara’ya ra?men devam edecek diye dü?ünüyorum. Neler mi olacak bu temizlikte?

Daha önce kapat?lan h?rs?zl?klar, cinayetler, katliamlar, darbe planlar?na ortakl?klar tek tek ortaya ç?kacak. Bir M?T’çinin emriyle kendisine görev verilen bir gazeteci. Araca yerle?tirilen uzaktan kumandayla arac?n kilitlenmesi sonucu ?stanbul’da ya?anan bir cinayet. Kaza sonras? araçta yap?lan temizlikler. Cihazlar?n sökülmesi. Araçta bulunan el çantas?ndaki çok önemli bir dosyan?n nas?l ortadan kald?r?ld???. 

Geçmi?te, özellikle Mesut Y?lmaz’?n ANAP’? döneminde piyasaya sürülen baz? karalama kampanyas? ve CD’leri kimlerin haz?rlad???. ?uan emekli olan üst düzey M?T’çinin buradaki rolü. Katliam yapan baz? sol örgütlerle M?T-akraba ili?kisi. Refah Partisi ve AK Parti’nin kapat?lma davalar?nda etkili olan “Malatyal?” grup. Ba??ndaki isim. Ve bu ismin kuruma ald?rd??? ve halen Hakan Fidan’?n çevresinde olan 20’nin üzerindeki ki?i. Bu ki?ilerin derin ili?kileri. Devletin karanl?k yüzünün M?T aynas?. Ve daha fazlas? bu süreçte ortaya ç?kacak. ?unu söyleyeyim, bu yazd???m konulardan fazlas? Ankara ve ?stanbul’da tüm ayr?nt?lar?yla konu?uluyor ve de belgeleriyle biliniyor. Toz bulutu ortadan kalkt???nda san?r?m biz bu gerçeklerle yüzle?ece?iz.

M?T-KCK yap?lanmas?yla ilgili de ?unlar? söyleyeyim. Ortal?ktaki toz bulut kalkt??? anda, ?slak imzal? bir belge ortaya ç?karsa, bugün konu?anlar o gün neler diyecekler? Ayr?ca bu ?slak imzal? belgenin Ba?bakan Erdo?an’a brif edilip edilmedi?ini de merak ediyorum. Güneydo?u’da oynanmak istenen büyük bir oyun bozuldu ve bu oyunun içinde de baz? yabanc? devletler var. M?T san?r?m bu oyunu göremedi ve de hata üstüne hata yapt?. 

Say?n Ba?bakan’?n liderlik, vizyon, dünyaya bak?? aç???, prensipler, kurallar vs. ile istikrarl? yükseli?i kar??s?nda son bir y?ld?r yak?n?ndakilerden kimler de?i?tiyse, bugün olanlardan da asl?nda onlar sorumlu. Bu özellikler tam ters bir noktaya geldi. Çok iyi biliyorum ki Say?n Erdo?an’?n dünya lideri olabilmesi için y?llar?n? harcayan birçok ki?i bu durumdan çok rahats?z. Bu rahats?zl?klar?n? da bana iletiyorlar. Ama aralar?nda var olan ileti?im sorunu nedeniyle bunlar sadece kalplerinde kal?yor ve kendisine söyleyemiyorlar. E?er bir y?ll?k süreç acemiler kadrosu yap?lanmas? de?ilse, Truva at? olmas? sadece partiyi, Ba?bakan’? de?il, ülkeyi de felakete götürür. Derin devletin istedi?i tam da bu. 

Yaz?m? dinde bir kural olarak aç?klanan bir düsturla bitireyim. “Zarara r?zas?yla girene merhamet edilmez.”

Taraf Gazetesi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri