forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

GAZETEC?LER TW?TTER'I NASIL KULLANMALI?

Aktif .

yavuz_baydar300Gazeteciler sosyal medyan?n h?zl? ve etkin müdavimleri oldu. Peki, özellikle twitter kullan?m?nda ne yapmal?, ne yapmamal?? Dünyada gazeteci-twitter ili?kilerinde ilkeler ne durumda?

 

 

SABAH OKUR TEMS?LC?S? YAVUZ BAYDAR'IN YAZISI... 

Twitter deyip geçmeyin

Twitter. Evet mi, hay?r m?? Gazeteciler sosyal medyan?n h?zl? ve etkin müdavimleri oldu. Peki, özellikle twitter kullan?m?nda ne yapmal?, ne yapmamal?? Dünyada gazeteci-twitter ili?kilerinde ilkeler ne durumda?

Günümüz dünyas?nda internet eri?im sa?layan insan say?s? 2 milyar? geçti. Bu geometrik art???n en önemli parçalar?ndan biri, sosyal medya. Facebook, twitter, linkedin, flickr, instagram vs. bugün milyonlarca insan?n gündelik hayat?nda çok önemli yer tutmakta. Sanal medya, muazzam imkanlar?yla haberle?me ve ileti?imde ç???r açm?? durumda.

Twitter, belki de en önemlisi. Ne kadar etkili, h?zl? ve yayg?n oldu?unu Tahrir Meydan?'ndan, Homs çat??malar?ndan, d??a en kapal? gibi görünen siyasi veya ekonomik toplant?lardan (mesela Davos) ve kat?l?m kapasitesinin dü?ük oldu?u dava duru?malar?ndan biliyoruz.
Haberin önemi ve niteli?i de?i?medi. O halde, gazeteci-twitter ili?kileri nas?l olmal??
Belli kurumlar? temsil eden gazeteci/haberci için twitter kullan?m?nda s?n?rlar var m?, olmal? m?? Nelere dikkat edilmeli?
Herkes el yordam?yla yürüdü?ü için yol kazalar? çok. Mesela, iki y?l (ki uzun bir zaman say?l?r) önce, Washington Post'un iki yaz? i?leri müdüründen biri olan Raju Narisetti, ABD'deki sa?l?k reformu ve Senatör Robert Byrd'ün yere dü?üp sakatlanmas?yla ilgili görü? içeren iki tweet atm??, içerde f?rt?na kopmu?tu. Narisetti tweet hesab?n? kapat?rken gazete yönetimi, haber servisleri ve yaz? i?lerinde çal??anlar?n twitter kullan?m?na ?u k?s?tlamay? getirdi:
"Bu mecralar? kullan?rken, yazd?klar?m?z?n, bizim haber muhakememizle ilgili ku?ku yaratmamas?na dikkat etmeliyiz. Kanaat ve haberi birbirinden ay?ran ilkeler esast?r: bilgi ve tarafs?zl?k, düzgün bir dil ve tonlama, ve bizi marka yapan gazetecili?in di?er unsurlar?. Özel bir hesap açm?? olsan?z san?z bile, sosyal medyada yazd?klar?n?z kamusald?r; duyarl? bilgiye eri?imi k?s?tlamak için özel denetim mümkündür. Gerçek basittir: Bir ?eyin sanal ortamda dola?mas?n? istemiyorsan?z, oraya koymay?n.
Washington Post habercileri ?rkç?, cinsel ayr?mc?, dinsel içerikli veya ba?ka kay?r?c?, tarafl? metinleri - foto ve video da dahil - tweet olarak atmamal?d?r." 
New York Times da ihtiyatl?. "Haber servisi çal??anlar? tweet'lerde çok dikkatli olmal?" diyor; "gazetenin itibar?n? sarsacak tweet'ler kabul edilemez" diyor.
Dijital alemde at?lganl???yla tan?nan Sky News de k?s?tlay?c?lar aras?nda. Geçen hafta yay?nlanan bir yönergede, habercilerin "haber onaylan?p ekranda yay?nlanmadan önce", "haber yap?lan konuyla ilgili haber toplama esnas?nda" tweet at?lmamas? istendi. Ayn? ?ekilde, rakip kurumlar?n haberlerinin "yeniden tweet" (RT) edilmemesi de "bu haberler do?ru olmayabilir" gerekçesiyle men edildi.
Tabii, her kurum bu kadar kat? de?il.
Örne?in, yaz?l? bas?ndan dijitale geçi?te ba?? çeken The Guardian, yo?un bir tweet kullan?m? içinde. Guardian Genel Yay?n Yönetmeni Alan Rusbridger, tersine, kullan?m? te?vik ediyor, "gelecek orada" diyerek. Guardian'?n kurallar? esnek. ?unlar? söylüyor: ?çerikle ilgili ileti?ime kat?l?n ve yap?c? olun. Bilgi ve kaynaklara daima "link" vermeye çal???n, bunu te?vik edin. Aidiyetiniz konusunda saydam olun. Bilgi ve kanaati birbirine kar??t?rmay?n ve ifadelerinizin istismar ve yanl?? alg?ya yol açma ihtimalini daima hesaba kat?n.
BBC de esnek bir tav?r içinde. Kurumun Yay?n Standartlar? Editörü David Jordan'dan ald???m mesajda "BBC twitter kullan?m?n? cayd?rmamaktad?r. Çok say?da yöneticinin ve personelin hem kurumsal hem de özel hesaplar? vard?r" deniyor.
Kurum "bu alan öyle yeni ki, kurallar ta? yaz?t de?il" diyor, on-line habercilik kurallar?n?n temel standartlarla ayn? oldu?unun alt?n? çiziyor: E?er haber veriyorsan?z do?ru, dengeli olsun. Kimseye zarar gelmesin. Kurumsal ve özel kimli?inizi ay?rmaya gayret edin. Haber olu?tu?unda önce kuruma bunu bildirin orada yay?nlanmadan önce tweet atmay?n.
Kanada'n?n sayg?n gazetesi Toronto Star da kullan?m? te?vik ediyor. Ancak, meslekta?lar?n? kötülememek, kurumsal imaja zarar vermemek, okurlar?n?n güvenini gazeteye sars?c? içeriklerden uzak durmak gibi k?rm?z? çizgileri de var.
Los Angeles Times, twitter'a esnek yakla?makla ve meslekle ilgili haber faaliyeti ve tart??malara kat?lomay? te?vik etmekle birlikte, haberci kesiminin siyasi, toplumsal angajmanlardan uzak durmas?n? istiyor.
Yaz??t???m, konu?tu?um dünya ombudsmanlar?n?n ço?unun hem kurumsal hem de özel hesaplar? var. "Kar??y?m" diyenlerin oran? çok dü?ük. LA Times'?n ombudsman? Deirdre Edgar'?n bana yazd??? gibi, "okurlar?m?z?n ço?u art?k twitter'da, onlar? izleyerek içeri?imizle ilgili görü?, ?ikayet ve tart??malardan haberdar oluyorum. Düzeltmelerde twitter çok yararl?."


Ohio'yu kar??t?ran tweet

Yol kazas?na u?rayanlar aras?nda Ohio gazetesi Plain Dealer da var. Gazetenin ombudsman? Ted Diadiun'dan ö?rendi?ime göre, Cleveland Browns rugby tak?m?n? 20 y?ld?r izleyen muhabirleri Tony Grossi tak?m?n sahibi Randy Lerner hakk?nda "ac?nacak bir adam, dünyan?n en lüzumsuz milyarderi" diye yaz?p bir arkada??na "özel mesaj" (DM) ataca??m derken yanl??l?kla 15 bin takipçisine yollam??!
Yönetim hem tak?mdan özür dilemi?, hem de bu tecrübeli muhabiri o görevden ba?ka yere kayd?rm??. Gazete genel yay?n yönetmeni Debra Adams Simmons, ombudsman dostuma ?unu söylemi?:
"Kö?e yazar? olsayd? mesele yoktu, çünkü onlara zaten yorum yapmak için para veriliyor. Ama bu bir muhabir, rolü farkl?. Okurlar bu tweet'ten sonra onun adil oldu?una inanmakta güçlük çekerdi."
Gazete böylece tweet çerçevesini muhabir - kö?e yazar? ayr?m?n? net yaparak belirlemi? durumda. ?fade özgürlü?ü esas, ama roller ve sorumluluklar farkl?.

Kullan?m ilkeleri

Twitter gerçe?inden kaç?? yok. Peki, nas?l yakla?mal?? Aktard???m örneklerden görüldü?ü gibi k?s?tlamalar konusunda görü?ler farkl?. Medyan?n köklü oldu?u ülkelerde gazeteciler hem kurumsal hem de özel hesaplar açm?? durumda, ve bunlar? birbirinden ay?rmalar? gerekiyor. Özel hesaplarda bile dikkat etmeleri gereken noktalar var.
Bizde ise durum daha kar???k. Siyasetçinin gazeteciye gazetecilik, gazetecinin de siyasetçiye siyaset ö?retme heveslisi oldu?u bu ortamda, genelde herkes kendi özel hesab?ndan takipçileriyle s?n?rlar? bulan?k bir söylemle ili?ki kurmu? durumda. Belirsizli?i da??tmak, güveni sarsmamak, ki?isel ve kurumsal imaja zarar vermemek için ?unlara dikkat gerekiyor.
Twitter kullanan ki?i yaz? i?leri müdürü, editör veya muhabir ise, kendisinin ve/veya kurumun sayg?nl???n?, güvenilirli?ini zedeleyecek yorumlardan uzak durmak.
Kimseye zarar vermemek.
Ma?duriyete yol açmamak.
Do?ru, adil, dürüst olmak.
Kurum için haz?rlanan bir haber ile ilgili olarak önceden tweet atmamak.
Haber ve yorumlar?, kurum organlar?nda yay?nlanmadan önce twitter ortam?na geçmemek.
?leti?imde ölçülü dil kullanmak.
Mesleki konular d???ndaki kampanyalar?n parças?, arac? olmamak.
Söz konusu ki?i kö?e yazar?, yorumcu, kanaat önderi ise, kendisini ve kurumu farkl? meslek d??? odak ve kurumlarla özde?le?tirecek söylem; ya da ?rkç?l?k, kin ve nefret yay?c? görü?, cinsel ayr?mc?l?k; ?iddet ve suç say?lan eyleme övgüden uzak durmak.
Genel olarak, yazan? daha sonra utand?racak, kendisini ve kurumunu zor duruma dü?ürecek içerikten uzak durmak.
Uygarca tart??mak, yap?c? ve bilgilendirici tart??maya davet etmek.
Sonradan utan?lacak aptalca ?eyler yapmamak.

http://www.sabah.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri