forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

YEN? MEDYA VE HAND?KAPLARI

Aktif .

nihal_bengisuN?HAL BENG?SU KARACA - HABERTÜRK 

Seçim sand???ndan en çok oyu ç?kan partinin ülkeyi yönetmesine "demokrasi" diyoruz, ku?kusuz bu fazlas?yla indirgenmi? bir tarif, lakin anlam katmanlar? eriye eriye tarif de bu noktaya geldi.

"Ço?unluk" demokrasi için bir referanst?r ama "ço?ulculuk" ile beslenmeyen bir "ço?unlukçuluk" toplumsal hayat?n nüvelerinin tek bir rengin tonlar?na bürünmesiyle sonuçlan?r. Nitekim öyle de oluyor. Sand??a indirgenmi? demokrasi tarifi, merkez medyadaki haletiruhiyeyi de ele geçiriyor.

Okudu?um birçok yazara art?k ula??lam?yor: Mehmet Altan yok, Perihan Ma?den'in yeniden yazmaya ba?lamas? ile b?rakmas? bir oldu, bu sonuca Ba?bakan'?n kendisine dava açmas? neden oldu. Cüneyt Ülsever uzun bir zamand?r yok, Ece Temelkuran Tunus'a gitti. ?imdi Nuray Mert'in "süresiz izin" yoluyla yaz?lar?na son verildi?i spekülasyonlar? yap?lmakta.

Ben, son yaz?s?nda "y?ll?k izin ifadesi" kullanmas?na bakarak, "Ne dediyse odur" demi?tim ama söylentiler o yönde de?il. Daha pek çok ki?i medyadaki yerini terk etmek durumunda kald?. Sonuç: B?rak?n bir suç i?ledi?i iddias?yla yaz? hayat? d???nda hürriyetleri de k?s?tlanm?? olan kalemleri bir yana, haklar?nda bir suç isnad? olmayan, yaz?lar? suç unsuru içermeyen ama iktidarla ve çevresiyle ayn? paralelde görü?/yaz? deklare etmedi?i için i?lerinin sona erdi?i yolunda kuvvetli bir alg? bulunan isimler giderek art?yor.

Evvelden gazetelerin yazar kadrolar? belirlenirken halk?n siyasi tercihlerine, politik e?ilimlerine sayg? duymamay? maharet sayan, dü?meye bas?ld??? anda askerin postal?n hizas?na giren isimlere geçi? üstünlü?ü tan?n?rd?; bu kötüydü. ?imdilerde ise halk?n tercihleriyle ba?a gelmi? olanlar?n i?lerini, ele?tirmeyi, farkl? yahut paralel bir politik duru?tan hareket etmeyi halk dü?manl??? sayan, yazarlar?n? buna göre hizalayan bir medya planlamas?n?n tezahürleri söz konusu; bu da kötü.

Okurunu kaybetmemi? yazar?n "yazabilme özgürlü?ünü" bir yana b?rak?n. Ben tamamen pragmatist bencil okur yan?mla sormak istiyorum: Severek okuyorum ya da söverek okuyorum, ama ille de okuyorum, "okuma özgürlü?üne" sayg? diye bir ?ey yok mu?

Yine tamamen pragmatist, bencil kö?e yazar? olarak soruyorum: Birilerinin sesi k?s?l?rken geride kalan sese de gölge dü?tü?ü gerçe?ini ne zaman anlayaca??z? Velev ki aksakl?klara ra?men, esas itibar?yla Türkiye'de pek çok olumlu de?i?im ya?and???n? dü?ünüyor olun, sizin gibi dü?ünmeyen meslekta??n?z?n fikrini ifade etme ?ans? kalmad???nda, sizin de sesiniz k?s?l?yor.

Çizmeye yeltendi?iniz pembe bir tablo da olsa, birilerinin sesine, kalemine mal oldu?u için kald?r?p koyuyorsunuz rafa, tabii gerçeklik duygunuzu yitirmediyseniz. Dahas? gidenin "hükümet politikalar?n? fazla ele?tirdi?i için gitti?i" alg?s? olu?tu?unda, geride kalanlara dü?en, "Yalaka oldu?u için kald?" alg?s?n? derece derece bölü?mek oluyor. Gerçek öyle olsun ya da olmas?n, bu alg? merkez medya yöneticileri için de, geride kalan yazarlar için de uzun vadede tolere edilebilir bir durum de?il, hele hele sosyal medya, internet medyas? alm?? ba??n? gidiyor iken.

Zira "yanda? okur" bile sadece "yanda? yazar" okumak isteyen bir topluluk de?il. O "ço?unluk' denilen tak?m, s?ras?yla bir küfredece?i, bir de içine su serpecek yazar?, bir kendisini ç?ld?rtacak bir de i?te budur diyece?i ki?iyi ard? ard?na ayn? konseptte görebilmeyi istiyor en derinde...

T?pk? sizin gibi, t?pk? benim gibi.

Velhas?l? okuma tercihleri, sand??a at?lan oy gibi de?il, daha sofistike bir mekanizmadan süzülüyor. Okur çivili banyo küveti gibi rahats?z bir kontekst istemiyor belki, ama çekirdeksiz karpuz istemedi?i de ortada.

??in ac? taraf? ?u: ?ktidar, do?as? gere?i medyay? sevmez, sevemez. Herkes yanda? olsa, yine de iktidar ve medya karde? olmaz. O zaman da çok yanda? ile az yanda? aras?ndaki derece farklar? kurban almaya ba?lar, i?ler medyan?n ölü kar?nca çiftli?i olmas?na kadar gider.

http://www.haberturk.com 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri