forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

eozkok_ecolasanErtu?rul Özkök'le Emin Çöla?an aras?nda ç?kan 28 ?ubat kavgas?n? yorumlayan Fehmi Koru, "Esas ‘belgesel’ malzemesi dava aç?l?rsa ç?kacakt?r." diye yazm??... 

 


Fehmi Koru'nun Taha K?vanç kö?esindeki yaz?s?... 

Aslanl? Kap?’dan geçen siviller

Eski defterler birer birer aç?l?yor. 28 ?ubat’?n (1997) 15. y?ldönümü vesilesiyle bilgiler ortaya dökülmeye ba?lad?. Mehmet Ali Birand’?n 150’den fazla ki?iyle görü?ülerek haz?rlanm?? ‘28 ?ubat belgeseli’ de pek çok gizin üzerindeki perdeyi kald?raca?a benziyor.

Önce ben kendi ‘Aslanl? Kap?’ maceram? anlatay?m...

Henüz 28 ?ubat’?n ‘akreditasyon’ uygulamas? ba?lamad??? bir dönemde olmal?; belle?imin ön plana ç?kard??? Aslanl? Kap?’dan geçilerek girilen Genelkurmay’da ya?anm?? olayda ben de var?m çünkü. Masan?n etraf?nda öyle fazla kalabal?k de?iliz; ben diyeyim be?, siz deyin sekiz gazeteci... Yemekli bir davet bu ve masa ba??nda davet sahibi olarak o zamanki rütbesinin‘albay’ oldu?unu sand???m Ya?ar Büyükan?t oturuyor...

PKK’ya kar?? sava??n ?iddetlendi?i bir dönem... ‘Asimetrik sava?’ kavram? yeni kullan?ma girmi?; Büyükan?t da bizlere o kavram?n nas?l anla??lmas? gerekti?ini anlat?yor... Anlat?m?n?n bir yerinde, k?sa süre önce da?da ölü ele geçmi? bir militan?n cebinden ç?kan mektuba de?iniyor. Sonra da içimizden birine dönüp “Size de göndermi?tik mektubu” diyor nazikçe...

Genelkurmay karargâh?n?n baz? yaz??malar?n?n ‘da??t?m’ bölümünde o s?ralar çok satan bir gazetede sütunu olan o yazar?n da ad? bulundu?unu anl?yorum. Anl?yorum, ama sütununda kendisine ancak M?T veya Genelkurmay’dan servis ediliyorsa ö?renilebilecek bilgilere yer verdi?i için, hiç mi hiç ?a??rm?yorum...

T?pk? bugünlerde ‘28 ?ubat belgeseli’nde anlat?lm?? bir anekdot üzerine kopan tart??madan da ?a??rmad???m gibi...

Man?etleriyle 28 ?ubat darbesinin ‘post-modern’ tarzda olmas?n? sa?lam?? olan gazetenin yay?n yönetmeniyle de konu?ulmu? belgeselde... Onun anlatt??? olay da Aslanl? Kap?’n?n arkas?nda geçiyor... Kar??lar?nda Büyükan?t yok, Çevik Bir var... Org. Bir Genelkurmay 2. Ba?kan? o s?ralar... Gazete yönetimi ve yazarlar? olarak kendisini ziyaret ediyorlar...

Ziyarette, Genelkurmay’?n baz? yaz??malar?n?n da??t?m listesinde oldu?unu bildi?im yazar, yay?n yönetmeninin belgeselde anlatt???na göre, “Pa?am, siz onu bunu b?rak?n da, darbe yapacak m?s?n?z, yapmayacak m?s?n?z?” diye soruyor... Muhatab?n?n mukabelesi, “Siz ne diyorsunuz” hayreti oluyor...

Haberi dünkü Star’da vard?.

Soru sahibi bu anlat?ma müthi? k?zm??... ?nternet siteleri arac?l???yla derhal ‘tekzip etti?i’ gibi,dünkü yaz?s?n? da iftiraya u?rad???n? anlatmaya ay?rm??... Genelkurmay’a gitmi?ler; bu do?ruymu?... Org. Çevik Bir’le siyasi konular? da konu?mu?lar... Kendisi soru da sormu?; ama “Darbe yapacak m?s?n?z?” de?ilmi? sorusu... Ya neymi?? “Pa?am” demi? soru sahibi,“Al?nan bu 28 ?ubat kararlar?na direni? olursa, gerekti?inde silâh kullan?r m?s?n?z?”

“Darbe sözcü?ü asla geçmedi” diyor; ‘silâh kullanma’ sözcükleri geçmi?... Zaten, ertesi gün, gazete “Gerekirse silâh bile kullan?r?z” man?etiyle ç?km??; çünkü Çevik Bir, sorusuna,“Gerekirse kullan?r?z” cevab?n? vermi?...

Anlat?m? kula?a daha do?ru geliyor da, iki ifade aras?ndaki fark? anlamakta sorunum var.‘Silâh’ kullan?lacaksa, ne için kullan?lacak? Sar?kam??’ta ‘kararl?l?k’ tatbikat?nda m?, yoksa Ankara’da hükümeti devirmede mi? Hükümet devirme amaçl? silâh kullan?m? ‘darbe’ de?il midir? Gazetenin bir Genelkurmay yetkilisine atfen man?ete çekti?i “Gerekirse silâh bile kullan?r?z” tehdidini okuyanlar, o gün, ne dü?ünmü? olabilir?

Gazete 12 Haziran günü çekti o man?eti, iktidardaki Refahyol Hükümeti 30 Haziran’da (1997) istifa etti. Siyasiler de benim gibi alg?lam??lar demek ki...

‘Post-modern’ darbenin 15. y?ldönümünde o dönemle ilgili dosya yarg?n?n ilgi alan?na girdi.

Genelkurmay’da çal??an baz? sivil memurlar ifadeye ça?r?ld?lar. Baz?lar? o kadar asker ki?i dururken sivil memurlar?n ça?r?lmas?n?n sebebini anlayamad?. Oysa sebep gayet basit: Genelkurmay’?n Aslanl? Kap?s? o dönemde en çok siviller taraf?ndan ziyaret ediliyordu ve kay?tlar? da o memurlar tutuyordu.

Esas ‘belgesel’ malzemesi dava aç?l?rsa ç?kacakt?r.

http://www.stargazete.com/ 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri